Po­znáš to. Ot­vo­ríš skriňu, vy­be­rieš su­per ob­le­če­nie a k nemu ka­belku. Veľkú, malú, shop­per, lis­tovú… Dru­hov je na­ozaj mnoho, ale čo je to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo musí byť v kaž­dej ka­belke bez roz­dielu jej veľ­kosti? 

Roz­hodne exis­tujú zá­kladné veci, ktoré si mu­síš zba­liť vždy, či je leto alebo zima, či máš malú alebo veľkú ka­belku.

20160620_185821

foto: au­tor

Na fotke vi­díš moje veci, ktoré som te­raz vy­brala z väč­šej ka­belky, ale ktoré si dá­vam (v ok­re­sa­nej po­dobe) aj do ma­lej ka­belky. Vždy so se­bou no­sím pe­ňa­ženku s do­kladmi a pe­niazmi (tá veľká fia­lová vec na­ľavo). Ako správny štu­dent so se­bou no­sím aj pero a diár. V ka­belke by ti ne­mali chý­bať aj hy­gie­nické po­treby, ako pa­pie­rové vrec­kovky. Ok­rem nich no­sie­vam aj an­ti­bak­te­riálny gél. Viem, že nie­ktoré ženy so se­bou no­sia celú koz­me­tickú taš­tičku s po­tre­bami na lí­če­nie, ale mne po­čas dňa úplne stačí vziať si bal­zam na pery, prí­padne rúž, ktorý mam v ten deň na pe­rách. Ak máš dlhé vlasy, nos so se­bou pár spo­niek a gu­mičku do vla­sov, ur­čite sa ti nie­kedy zídu a ne­za­be­rajú veľa miesta. Po­čas ho­rú­cich let­ných dní sú ne­vy­hnut­nos­ťou sl­nečné oku­liare.

20160620_190230

foto: au­tor

Sa­moz­rejme, ak sa roz­hod­neš vziať si lis­tovú ka­belku, tak do­klady a pe­niaze vy­ber z pe­ňa­ženky. Pri ma­lom type ka­belky ne­mô­žeš zba­liť zby­toč­nosti, preto diár a iné me­nej po­trebné veci ne­chaj doma, vezmy si malé ba­le­nie pa­pie­ro­vých vrec­ko­viek, rúž a mo­bil. Osobne si nie­kedy pri­ba­lím aj ná­paste, keby som ich ná­ho­dou po­tre­bo­vala kvôli ne­pos­luš­ným to­pán­kam – každá žena asi vie o čom ho­vo­rím.

Sa­moz­rejme, pri­ba­liť si mô­žeš aj iné veci, ako dážd­nik, lieky, ná­kupnú tašku atď. Tie veci, ktoré som vyš­šie od­fo­tila, sú na­ozaj zá­kladné. Mala by si ich mať vždy so se­bou. Po­čula si už od svojho dra­hého po­známku typu: „Prečo zas so se­bou ťa­háš tú ka­belku, na čo ti je?“ Ale keď po­čas dňa po­tre­buje vrec­kovky alebo scho­vať do tvo­jej ka­belky svoju pe­ňa­ženku, tak vtedy ne­šomre, však? Zbaľ si, to čo bu­deš po­čas dňa po­tre­bo­vať. Ak ideš von na celý deň, lo­gicky si zba­líš viac vecí, ako keď ideš s pria­teľmi na párty. Ob­sah tvo­jej ka­belky je rov­nako dô­le­žitý, ako out­fit, ktorý máš na sebe.

ti­tulná foto: elle.com

Komentáre