Po­znáte tú vetu, ktorá čo­raz čas­tej­šie pri­po­mína klišé? „Keby ces­to­va­nie bolo za­darmo, už by ste ma ni­kdy ne­vi­deli„. U mňa to platí. Aj keď si mys­lím, že ces­to­vať sa za­darmo dá. Alebo as­poň lacno – veľmi lacno. Tak, kde je teda prob­lém? Práca, škola, ro­dina, pria­te­lia … Až pri slo­vách na­pí­sa­ných na mo­ni­tor ob­ra­zovky sa za­mýš­ľam, kam som sa to do­pra­co­vala, keď na pr­vom stupni môjho hod­no­to­vého reb­ríčka je práca. Veď ja som taká predsa ni­kdy ne­bola. Alebo bola?

traveling-girl

gla­mour.com

Ne­viem kedy som do toho spadla. Mys­lím tým, upred­nost­niť pred lás­kou k člo­veku lásku k ces­to­va­niu. Po­znáte ten zvláštny po­cit, tie mo­týle v bru­chu, keď sa za­mi­lu­jete? Aj ja ich má­vam. Vždy, keď si ku­pu­jem le­tenku. Mi­lu­jem to a keby som mohla, čo vlastne mô­žem, vy­kri­čala by som to do sveta. JA MI­LU­JEM CES­TO­VA­NIE, bez­hlavo, di­voko, úp­rimne, od srdca, ne­nú­tene … ja mi­lu­jem ces­to­va­nie. A na­vyše, ni­kdy mi ne­zlomí srdce.

No ako star­nem, uve­do­mu­jem si, že je­den ži­vot je málo na pre­ces­to­va­nie ce­lého sveta. No člo­vek sa o to môže as­poň po­kú­siť.

Takže. Čo by som si o ces­to­vaní priala ve­dieť, keď som bola mlad­šia?

14570468_1217299645009861_1038133869940072192_n

pi­xa­bay.com

Ces­to­va­nie ni­kdy ne­bude lac­nej­šie

Nie, vážne. Pat­ríte k tým, ktorí si ho­vo­ria, že za­čnú ces­to­vať až keď to bude lac­nej­šie? Alebo ča­káte, že sa cena le­tenky ešte zníži ? Haló, vá­žení. Nie­kedy sa to stať môže, ale ak náj­dete le­tenku za fakt dobrú cenu, načo ešte ča­káte? Nie raz sa mi po­tvr­dilo pra­vidlo „Kto za­váha, ne­žere“. A na­vyše, dnes kú­pite le­tenku do Ame­riky za smieš­nych 200 euro. Smieš­nych? Po­rov­najte si ceny le­te­niek do Ame­riky spred nie­koľ­kých ro­kov. Už vtedy sa vy­slo­vo­vali ví­zie, že za veľkú mláku raz bu­deme ces­to­vať za smiešne pe­niaze a my, smr­teľ­níci sme len krú­tili hla­vou. Ame­rika už dávno ne­patrí me­dzi kra­jiny, ktoré si môžu do­vo­liť len vy­vo­lený. Tak isto ako Du­baj, In­dia, Rusko …

Spať mô­žeš, keď prí­deš do­mov

Alebo na le­tisku. Nedá sa po­ve­dať, žeby som mi­lo­vala spa­nie na le­tisku, ale niečo do seba to má. Veď kto môže po­ve­dať, že spal na le­tisku v An­glicku, Is­tan­bule, Iz­mire, Bu­da­pešti, Bra­ti­slave … A na­vyše. Vždy som spoz­nala kopu no­vých ľudí. A o to predsa ide, nie? Ak ces­tu­jete, ne­pot­re­buje 8 ho­di­nový, pra­vi­delný spá­nok. Ces­to­va­nie je o tom vy­chut­nať si to, ro­biť niečo nové, spoz­ná­vať … no tak. Keby som ne­mu­sela tak na svo­jich ces­tách ani ne­spá­vam.

375

yelo­wcor­ner.com

Ces­to­va­nie nie je voľná vstu­penka na mr­ha­nie ča­som

Ísť sa ve­čer za­ba­viť, opiť sa, spoz­nať pána bož­ského – ne­zná­meho. To všetko je pekné. Ale malo by to mať ne­jaké li­mity. To nie sú spo­mienky, na ktoré si chceš jed­ného dňa spo­me­núť. A na­vyše, koľko prí­le­ži­tostí pre­meš­káš …

Vždy po­čí­taj s tým, že mi­nieš o 20% viac ako je tvoj roz­po­čet

Vždy si od­lož o 20% pe­ňazí viac, ako si be­rieš. Ber to ako re­zervu, s kto­rou ne­bu­deš po­čí­tať. Bude ti teda slú­žiť ako „zá­chranný ba­lí­ček“. A v prí­pade po­treby ne­mu­síš stre­so­vať.

Späť sa už ne­vrá­tiš

Koľ­ko­krát si už nav­ští­vil/a ne­jaké mesto a ho­vo­ril/a si si, že túto a tamtú pa­miatku a hento a tamto si ne­poz­rieš pre­tože TY sa sem jed­ného dňa ur­čite vrá­tiš. Ne­vrá­tiš! Ab­sol­vuj to všetko te­raz a to aj keď ne­jakú des­ti­ná­ciu mi­lu­ješ. Znova sa po­zri na svoj „must see list“. Už chá­peš, prečo sa sem ni­kdy ne­vrá­tiš? Pre­tože toho na svete chceš ešte tó­ó­ó­óľko vi­dieť …

eiffel_tower_paris_vintage_boats_duplicate_1366x768_7140

mi­xh­dwall­pa­pers.com

Daj si po­zor na „mu­síš vi­dieť“, „ne­pre­hliadni“ a „naj­lep­šie miesta“

Ne­mu­síš stále na­sle­do­vať všetky „toto mu­síš vi­dieť“ pa­miatky. Ces­to­va­nie je o tom spoz­ná­vať nové miesta. Na­sle­duj svoje vlastné srdce, tú­laj sa a náj­deš niečo, čo za to na­ozaj stojí. Ver mi.

Hľa­daj ne­pre­bá­dané

Ne­mu­síš hľa­dať za­ru­čené typy čo v da­nom meste vi­dieť na tri­pad­vi­sore. Skús sa po­zrieť na Ins­ta­gram alebo ces­to­va­teľ­ské blogy. Urob si pred od­cho­dom malý pries­kum mesta cez go­ogle. Uvi­díš, že si zato ne­skôr po­ďa­ku­ješ.

1587281920

wall­pa­pe­ram­bi­tion.com

Ces­tuj pre seba

Ak ces­tu­ješ v sku­pine ľudí, je úplne nor­málne ak si tú­žiš dať pauzu a vi­dieť to po čom túži tvoje srdce. Mô­žete sa stret­núť znova ne­skôr a na­vyše bu­dete si môcť po­vy­mie­ňať ďal­šie a ďal­šie zá­žitky.

Svi­ta­nie je lep­šie ako zá­pad slnka

Ak sa do­ká­žete zo­bu­diť s do­sta­toč­ným pred­sti­hom, aby ste vi­deli vý­chod slnka, máte na­štar­to­vané na krásny deň. Skorý štart po­ne­cháva do­sta­tok pries­toru pre nové prí­le­ži­tosti.

Foť, foť, foť

Ulož si všetky spo­mienky na fotky. Ne­skôr tieto zá­žitky mô­žeš zdie­ľať s ro­di­nou, pria­teľmi. A na­vyše, jed­ného dňa to bude krásna spo­mienka na tvoje di­voké ces­to­va­teľ­ské dni.

Travel_Photography_Blog_NewYork_20120228

tra­velp­ho­tog­raphy.com

Mesto vždy vy­zerá lep­šie zo stre­chy

Je to zá­ži­tok, ktorý stojí za to. Tak do toho !

Vy­hni sa za­mi­lo­va­niu 

Ro­man­tika je ved­ľaj­ším pro­duk­tom ces­to­va­nia ale … Ne­ris­kujte, že sa vzdáte ne­všed­ných zá­žit­kov len preto, že si mys­líte, že je to láska vášho ži­vota. Vždy by ste mali mať na pa­mäti, že za­hra­ničné lásky sa kon­čia tak, ako sa končí vaše ces­to­va­nie.

Po­vedz áno toľ­kým mož­nos­tiam, koľ­kým mô­žeš

Do­konca aj keď sa cí­tiš una­vená, si bo­jaz­livá alebo ne­roz­hodná.

IMG_39251275607608

Ber­lín pi­xa­bay.com

Nie je lepší čas ako TE­RAZ

Ne­klam samú seba, že za­čneš ces­to­vať, keď bu­deš bo­hat­šia, sta­bil­nej­šia, v pen­zii alebo aké­koľ­vek vý­ho­vorky. Nie je lepší čas ako TE­RAZ v spoz­ná­vaní tejto veľ­ko­le­pej pla­néty, ktorú na­zý­vame do­mov …

Mi­lu­jem le­tiská, ba­le­nie sa, vôňu no­vého mesta, ho­te­lové ra­ňajky a tiež ro­be­nie tých mi­lých tu­ris­tic­kých vecí, ach člo­veče .. ja mi­lu­jem ces­to­va­nie

Komentáre