Pre­ja­ve­ním svo­jej nák­lon­nosti si nás muži ve­deli zís­kať stále. Veď to po­znáš – každú se­kundu sa na teba po­ze­ral, dá­val ti na­javo, že si celý jeho ves­mír a ne­us­tále ťa ob­ha­dzo­val kom­pli­mentmi.

No po­tom, keď si už na neho bola do­sta­točne na­mo­taná, pre­stal. Možno to bolo len dĺž­kou vášho vzťahu, alebo o teba pre­stal mať jed­no­du­cho zá­u­jem. Robí to tak každý muž?

Možno ťa skla­mem, ale väč­ši­nou áno. Buď majú len ne­jaké blbé ob­do­bie (vo­lajme to muž­ská men­štru­ácia), alebo do­stali druhú pu­bertu. Ni­kto ne­vie, no kým sa jedná len o ur­čité ob­do­bie, je to ešte ená lepší va­riant.

Hor­šie je to už vtedy, keď to trvá celú več­nosť. Tvoj mi­lo­vaný ti už ne­ho­vorí – za­kaž­dým, keď si zme­níš out­fit – aká si krásna. Už na teba ani ne­žiarli a do­konca s te­bou nechce byť ani 24 ho­dín denne. Rad­šej pôjde za ka­mošmi, alebo hrať „CS-ko“. Ro­bia to há­dam všetci, no kde sa na­chá­dza tá po­my­selná hra­nica to­le­ran­cie?

elite-daily-side-chick-800x400

foto: eli­te­daily.com

Ur­čite si mys­lím, že pre žia­den vzťah nie je zdravé, aby spolu dvaja ľu­dia boli každý deň – od rána do ve­čera. Bude omnoho lep­šie, keď si dáte men­šie pauzy. Mô­žete sa po­tom na seba as­poň via­cej te­šiť. Skús sa pre zmenu za­me­rať len sama na seba. Choď sa von od­via­zať s ka­ma­rátmi, alebo re­la­xuj v tep­lej vani. Po týždni tohto „ve­no­va­nia sa sa­mej sebe a nie svojmu fra­je­rovi“ uvi­díš, ako bude tvoj drahý celý bez seba, aby ťa stre­tol (a o iných ve­ciach ani ne­ho­vo­rím).

Zo všet­kého naj­dô­le­ži­tej­šia je však ko­mu­ni­ká­cia. Nie je nič dô­le­ži­tej­šie, ako sa po­riadne a úp­rimne po­roz­prá­vať. Pre­stal ti ho­vo­riť, ako veľmi ťa má rád? Prí­padne ti už „ne­dvorí“ a ne­ho­vorí kom­pli­menty? Po­vedz mu to. Ni­kto nie je veš­tec, aby ve­del, čo tomu dru­hému vadí. Ur­čite si však od­pusti hys­te­rické zá­chvaty a rad­šej ho nor­málne za­vo­laj, po­saďte sa a všetko pre­d­is­ku­tujte s po­koj­ným hla­som. A s tým po­koj­ným hla­som to mys­lím vážne. Vieš koľko kon­flik­tov sa mi po­da­rilo vy­rie­šiť (sa­moz­rejme v môj pros­pech), keď som ne­zvý­šila hlas? Aj keď ča­sto­krát k tomu ne­chý­balo veľa.

Ak ani to ne­za­be­rie a tvoj muž na teba na­ďa­lej kašle, je s tým na­čase niečo uro­biť. Možno ste vo vzťahu už len z po­hodl­nosti a ty sa bo­jíš, čo bude ak o neho prí­deš. Nie je však nič hor­šie ako na­ťa­ho­vať vzťah, ktorý už dávno nemá bu­dúc­nosť.

 

Komentáre