Ak sa cí­tiš v ži­vote akoby stra­tený, ne­boj sa, nie si sám. Je to spô­so­bené aj touto do­bou, kedy sa sna­žíme viac sta­viť na is­toty a rozum, ako na to, kam nás ťahá náš vnú­torný hlas. A po­tom sa stane to, že aj keď máte celé bo­hat­stvo sveta, ne­cí­tite sa šťastný… Aby ste žili „svoj“ ži­vot, snažte sa vy­hnúť týmto chy­bám:

 

1) Ne­cháš sa ovplyv­niť cu­dzími ná­zormi

Ni­kdy ne­ne­chaj dru­hých, aby za teba v ži­vote roz­ho­do­vali, pre­tože oni ne­majú šancu vi­dieť do teba, to čo na­ozaj cí­tiš a chceš. Druhí ti môžu po­ra­diť iba z ich per­spek­tívy, tak, ako by to uro­bili oni. Mô­žeš si tieto ná­zory vy­po­čuť a zvá­žiť, ale vždy sa na­ko­niec roz­hodni sám – pre­tože ty po­tom bu­deš niesť jeho dô­sledky.

2) Málo po­čú­vaš svoj vnú­torný hlas

Robí to mnoho ľudí, že pri roz­ho­do­vaní sa viac ria­dia ra­ci­ona­li­tou roz­umu, ako keby mali po­čú­vať svoj in­štinkt. A práve ten je pre nás naj­pri­ro­dze­nejší. Ak bu­deme v ži­vote viac po­čú­vať rozum, ako náš vnú­torný hlas, môže sa stať, že zis­tíme, že vô­bec nie sme šťastný, aj keď bu­deme bo­hatí, úspešní, či zdraví.

3) Máš ne­ga­tívny prí­stup k ve­ciam

Ne­ga­tívny prí­stup môže po­ka­ziť mnoho vecí, ako aj roz­hod­nutí. Ne­ne­chaj ni­kdy stra­chu, aby za teba roz­ho­do­val. Každé ráno sa mô­žeš roz­hod­núť, či sa bu­deš mať rád, bu­deš vnú­torne pevný, odolný a sám se­bou, s úsme­vom na tvári. A ako sa zba­viť stra­chu? Jed­no­du­cho tak, že uro­bíš presne to, čoho sa bo­jíš.

4) Ne­zis­til si, čo vlastne v ži­vote chceš

Toto do­káže člo­veka na­ozaj zdep­ri­mo­vať – ak si za­tiaľ ne­na­šiel v ži­vote svoj cieľ. Otázka však znie – hľa­dali ste ho vô­bec? Ak sa cí­tite vnú­torne prázdny, je viac ako prav­de­po­dobné, že ne­po­čú­vate svoj vnú­torný hlas a po­tlá­čate to, čo na­ozaj chcete. Možno to ro­bíte z exis­tenč­ných otá­zok,  ale ak niečo na­ozaj chcete, NA­OZAJ, nič by vám ne­malo byť pre­káž­kou, aj keby to zna­me­nalo, že bu­dete na svo­jom sne ma­kať cez noc. Pre­tože ví­ťa­zov nič ne­za­staví…

5) Ob­klo­pu­ješ sa ľuďmi, ktorí nez­die­ľajú tvoje ná­zory a ciele

Oko­lie, v kto­rom sa po­hy­bu­ješ, má veľa spo­loč­ného s tým, aký ži­vot ži­ješ. Ak sa ti ne­páči ten, aký ži­ješ te­raz, skús si nájsť spo­loč­nosť, ktorá bude na rov­na­kej vl­no­vej dĺžke ako ty a bude ťa mo­ti­vo­vať k do­sa­ho­va­niu tvo­jich cie­ľov.

6) Ži­ješ v mi­nu­losti

Z mi­nu­losti je sa dobre po­u­čiť, ale tam to končí. Ne­za­bú­daj, že mi­nu­losť ne­exis­tuje, iba ak v tvo­jej hlave a mysli – tam to všetko za­čína a končí. Ne­ro­zo­be­raj zby­točne veci ktoré sa stali, pre­tože tie už ne­zme­níš. Na­miesto toho sa za­me­raj na prí­tom­nosť a bu­dúc­nosť, a na nich ap­li­kuj to, čo si sa do­te­raz na­učil.

7) Ne­ne­cháš veci sa udiať

Ak sa sna­žíte veľmi kon­tro­lo­vať každú jednu vec vo va­šom ži­vote, je dosť možné, že brá­nite ži­votu, aby sa vám uká­zal v tých najk­raj­ších po­do­bách o akých ne­máte ani tu­še­nia. Pra­cuj na tom, čo chceš do­siah­nuť, ale nechci to iba jed­ným sme­rom, pre­tože nie­kedy ne­máš ani tu­še­nia, ako/akou ces­tou a spô­so­bom sa môže tvoj sen na­pl­niť. Alebo ako je uve­dené v ci­táte od Lao Tzu „Pra­cuj bez oča­ká­vaní“.

 

Na zá­ver:

Každá cesta ob­sa­huje ta­jomné zá­ku­tia, o kto­rých ces­to­va­teľ nemá ani tu­še­nia…

 

/zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity.com, foto: pi­xa­bay/

 

Komentáre