Každý sme iný – nie­kto sa rozp­lače aj nad ma­lým ne­ús­pe­chom a nie­kto sa ním na­opak ne­chá po­há­ňať vpred. Nie je sa však za čo han­biť, na­ro­dili sme sa s ur­či­tou psy­chi­kou, ktorú ovplyv­ňuje ako naše oko­lie, tak aj uda­losti a nie­kedy je ľud­ské a pri­ro­dzené si pop­la­kať. Na dru­hej strane je škoda pre­mr­hať čas zby­toč­ným la­men­to­va­ním… Pre­tože je to jed­no­du­cho fakt, že men­tálne silné osoby toho v ži­vote nie­lenže do­siahnu viac, ale si ho aj viac užijú. Skús sa ne­chať in­špi­ro­vať cho­va­ním sil­ných osôb:

 1. Hýb sa vpred, ak niečo ne­fun­guje – ne­maj žiadny po­cit viny
 2. Kon­tro­luj sa – zby­točne ne­plyt­vaj svo­jou ener­giou
 3. Teš sa zo zmien – prijmi ich ako vý­zvu na­učiť sa niečo nové
 4. Buď šťastná – ne­sťa­žuj sa

  unsp­lash.com

 5. Buďte milá – ale aj fé­rová a ne­bojte sa pre­ho­vo­riť, ak treba
 6. Ne­boj sa ri­zika – ale zváž všetky za a proti, pred­tým ako za­ris­ku­ješ
 7. Ži v prí­tom­nosti – neži v mi­nu­losti, pre­tože tá už ne­exis­tuje, iba ak v tvo­jej hlave
 8. Prijmi zod­po­ved­nosť za svoje činy – ne­scho­vá­vaj hlavu do piesku
 9. Teš sa z úspe­chu iného – pre­tože ťa to ne­obe­rie o tvoj úspech

  6oawj_zvscc-denys-nevozhai

  foto: pe­xels.com

 10. Ne­boj sa ne­ús­pe­chu – a ne­daj sa ním od­ra­diť, práve na­opak, na ne­ús­pe­chu člo­vek naj­viac ras­tie
 11. Ne­boj sa byť sama – skús oce­niť a vy­užiť aj tento čas
 12. Maj svoje vlastné me­rítko úspe­chu – a ne­mys­lite si, že svet ti niečo dl­huje…Ma­kaj pre svoj úspech
 13. Buď tr­pez­livá a vy­trvalá – úspech sa ne­rodí cez noc
 14. Ver svojmu vnú­tor­nému hlasu – ako aj svo­jim pre­sved­če­niam a stoj si za slo­vom
 15. Vy­čisti si hlavu – ne­za­mest­ná­vaj ju ne­zmy­sel­nými myš­lien­kami

  31959560322_a3ff16cc4c_k

  foto: pe­xels.com

 16. Mysli pro­duk­tívne – každú ne­ga­tívnu myš­lienku vždy na­hraď po­zi­tív­nou
 17. Ak­cep­tuj dis­kom­fort – ne­mô­žeš byť celý ži­vot v kom­fort­nej zóne, pre­tože tam nič ne­do­siah­neš
 18. Maj stále na mysli svoj cieľ – a každý deň urob as­poň malý krok k jeho na­pl­ne­niu

 

A NE­ZA­BUDNI: …nie­kedy vy­hráš a nie­kedy sa niečo na­učíš…

Komentáre