Coco Cha­nel, vlast­ným me­nom Gab­rielle Bon­heur Cha­nel, bola fran­cúz­ska tvor­kyňa a za­kla­da­teľka sve­to­zná­mej značky Cha­nel, exis­tu­jú­cej do­dnes. Je po­va­žo­vaná za naj­dô­le­ži­tej­šiu osobu 20. sto­ro­čia v ob­lasti mód­neho prie­myslu. V det­stve to však ne­mala také ľahké. Jej matka zo­mrela ako 30-ročná, jej otec od­išiel do Ame­riky a opus­til tak nie­len Coco, ale aj jej šty­roch sú­ro­den­cov. Všetci boli ná­sledne umiest­není do det­ských do­mo­vov. Vo svo­jich 18-tich ro­koch sa na­učila šiť na stroji, ne­skôr sa do­stala do miest­nej firmy, kde bola ra­do­vou šič­kou spod­nej bie­lizne a det­ského ob­le­če­nia. Jej am­bí­cie však sia­hali pod­statne vyš­šie ako na tomto mieste.

Za­čala sa zja­vo­vať v zá­bav­ných pod­ni­koch, kde spie­vala šan­sóny. Od dôs­toj­ní­kov do­stala pre­zývku Coco, ktorá jej zo­stala po celý zvy­šok jej ži­vota. Muži boli zdro­jom jej in­špi­rá­cie. Vďaka nim zís­kala po­sta­ve­nie v spo­loč­nosti, na­učila sa vhod­nému vy­stu­po­va­niu a zís­kala pe­niaze na ot­vo­re­nie jej pr­vého bu­tiku v cen­tre Pa­ríža, v kto­rom podľa vlast­ných ná­vrhov vy­rá­bala klo­búky a do­pl­nky. Jej ži­vot, štýl, ele­gan­cia ktorú roz­dá­vala na každú stranu je in­špi­rá­ciou pre dnešné ženy. Tú­žiš po par­fúme Cha­nel N˚5, ale ne­vieš nič o jej tvor­kyni? Tu sa do­zvieš 5 naj­zau­jí­ma­vej­ších vecí o tejto úžas­nej a in­špi­ru­jú­cej žene.

1.Po­kra­čo­vala v oslo­bo­dzo­vaní žen­skej si­lu­ety

V roku 1906 Paul Po­iret, fran­cúz­sky módny di­zaj­nér, zru­šil kor­zety v žen­skej móde. Coco v tomto trende po­kra­čo­vala vo svo­jom bu­tiku v Biar­ritz, ktorý bol jej pr­vým do­mom módy. Na­vrhla ko­še­ľové šaty a malé čierne, ktoré dnes ne­smú chý­bať v žiad­nom žen­skom šat­níku. Čierna farba sa do 20-tych ro­kov no­sila iba na poh­reby, no vďaka Coco si dnes túto farbu môže ob­liecť každá z nás.

2.Krá­ľovná chu­dob­nej módy

1.Sve­tová vojna za­siahla všetko aj ob­lasť módy. Keď bol v roku 1915 ne­dos­ta­tok látky Coco za­čala šiť tričká a splý­vavé šaty zo žer­zeja. Išlo o elas­tický, hladký ma­te­riál, ktorý dobre splý­val so žen­skými si­lu­e­tami. Ženy za­čali chud­núť aby si mohli do­vo­liť jej mo­dely. K no­vému lo­oku pri­dala aj krátke vlasy a prak­tický špor­tový sty­ling a tak za­kom­po­no­vala prvky pán­skej módy do lady štýlu.

1,

zdroj: we­he­ar­tit

3.Coco Cha­nel ni­kdy ne­mala do­mov

Ču­du­ješ sa, že taká úspešná žena ako bola Coco, ne­mala svoj dom? Je to zvláštne, no je to tak. Bý­vala v zám­koch úspeš­ných a vplyv­ných, tak­tiež bola 10 ro­kov vo Švaj­čiar­sku v exile, no naj­mil­šie miesto bol ho­tel Ritz v Pa­ríži, kde žila viac ako 30 ro­kov a kde na­po­kon aj zo­mrela.

4.Vďaka Coco za­čalo byť opá­le­nie v móde

V čase keď bola v móde pri­ro­dzená bledá po­kožka, Coco vy­tvo­rila nový módny trend a to úpl­nou ná­ho­dou. Keď sa vrá­tila z let­nej do­vo­lenky na­s­päť do Pa­ríža opá­lená, ve­rej­nosť sa išla zbláz­niť a všetky ženy na­sle­do­vali tento trend.

2

zdroj: we­he­ar­tit

5.Jej ob­ľú­bené číslo bolo 5

Cha­nel N˚5 ne­bol je­diný par­fum, ktorý vzni­kol, no po­kladá sa za je­den z na­jús­peš­nej­ších. Coco vy­brala piatu va­riantu skú­šob­ných par­fú­mov, ktoré boli pri­pra­vené a tak na ve­rej­nosť vy­šiel slávny Cha­nel N˚5 piaty deň v máji, kon­krétne 5.5 1921.

Komentáre