Je­senné me­siace sú známe tiež tým, že sme akosi ná­chyl­nej­šie na cho­roby. Chrá­nime sa ako vieme, každá po svo­jom, zvý­še­ným prí­su­nom vi­ta­mí­nov, otu­žo­va­ním či „iba“ lep­ším ob­lie­ka­ním. Aj pri naj­lep­šej snahe sa však môže stať, že na­c­hla­de­nie, chrípka či an­gína pre­pukne. Pre zdravú imu­nitu by to ne­mal byť prob­lém. Ob­časná vi­róza či chrípka pô­sobí na or­ga­niz­mus ako taký „vý­cvik“. Nie je to­tiž dobré, keď nie sme ni­kdy chorí.

Ocho­reli sme a mu­síme pár dní ostať doma. Pre ak­tívne ženy ho­tová ka­ta­strofa. Ako te­raz na­lo­žiť s toľ­kým ča­som? Tu je zo­pár ná­vrhov na čin­nosti, ktoré ne­vy­si­ľujú a skvele sa ho­dia na dni s cho­ro­bou v po­steli.

  1. Ko­nečne sa po­riadne vy­spíš a od­dých­neš si. Prvé dni cho­roby bý­vajú naj­ťaž­šie, keďže sily a vi­ta­lity máme za­mak, preto je vhodný, až priam ne­vy­hnutný spá­nok a od­dych. Ne­treba to pod­ce­ňo­vať! Práve na­opak. Čím viac na za­čiatku vy­le­žíš a vy­po­tíš, tým skôr sa uzdra­víš. ne­ho­vo­riac o tom, že pre­cho­dená chrípka nie je žiadna sranda tak po­zor na to a šup pod pe­rinku.
  2. Mô­žeš len tak proste le­žať, me­di­to­vať a nič ne­ro­biť. Keď ťa už spa­nie prejde, ešte sa predsa len ni­kam ne­po­náh­ľaj a ostaň ešte v pe­ri­nách. ne­bude to na škodu. Telu sa treba zo­ta­viť. Za­tvor oči a re­la­xuj, uží­vaj si po­sledné chvíle „ve­ge­te­nia“ pred ná­stu­pom znova do práce či školy.
  3. Mô­žeš si ko­nečne po­zrieť na­hraté filmy, aj tie stia­hnuté v pc a dávno za­bud­nuté. Ide­álne je ne­jaká ko­mé­dia, na­koľko smiech po­máha uzdra­ve­niu.
  4. Pre­čí­taj si dobrú knihu. Vy­uži tento čas na ma­ródke a pod­por ho se­ba­roz­vo­jom. Nie len po­ze­ra­ním te­le­ví­zie od rána do ve­čera ale aj kva­lit­ným čí­ta­ním.
  5. Ne­chaj sa ob­slu­ho­vať, prí­padne sa sama roz­maz­ná­vaj. Te­raz je na to ide­álny čas.Veď si predsa chorá, ne­mô­žeš sa na­má­hať 🙂 Keď ti to ešte vy­jde a bu­deš mať chuť, zájdi si zme­niť strih či farbu vla­sov alebo si daj ko­nečne spra­viť nechty… Alebo si len urob teplý čaj s me­dom,  daj nohy do ho­rú­cej vody a uží­vaj si zo­ta­vo­va­nie. Fan­tá­zii sa me­dze ne­kladú. Jed­no­du­cho urob niečo pre seba. Všetky vieme, že to ni­kdy nie je na škodu.
  6. HUDBA LIEČI. Popri tom maj vždy pus­tenú dobrú hudbu, ktorú mi­lu­ješ. To ťa musí po­sta­viť na nohy.

Komentáre