Ak ak­tívne cvi­číš, ne­exis­tuje žia­den dô­vod na hla­do­va­nie, aj keď (a práve keď) chceš byť chudá. Ak chceš mať po­stavu snov, popri ma­kaní v po­silke treba byť dô­sledná aj v stra­vo­vaní. Ak si nie si istá ako to má na tvo­jom ta­nieri v prie­behu dňa vy­ze­rať, tak zhruba takto:

 

Ra­ňajky

 • zjedz 300 – 400 ka­ló­rií
 • za­hrň 10 g pro­te­ínu, zdravé tuky a vlák­ninu
 • stav na ce­lo­zrnné vý­robky a za­budni na po­lo­to­vary (ak mie­šané vločky, na­mie­šaj si svoje, ču­do­vala by si sa koľko cukru je vo ve­ciach, ktoré ku­pu­jeme ho­tové v ob­cho­doch)

De­siata

 • zjedz 100 – 200 ka­ló­rií
 • za­hrň 4 g zdra­vých tu­kov a vlák­ninu

Obed

 • zjedz 400 – 500 ka­ló­rií
 • 50 % z obeda ve­nuj ze­le­nine
 • žiadne po­lo­to­vary
 • za­hrň 5 g vlák­niny

Ve­čera

 • zjedz 400 – 500 ka­ló­rií
 • 50 % z ve­čere ve­nuj ze­le­nine, 25% pro­te­ínu, 20% a viac stru­ko­vi­nám alebo ce­lo­zrn­ným vý­rob­kom
 • žiadne po­lo­to­vary

De­zert

 • do­žič si ho každý deň, ale daj si po­zor, aby mal do 200 ka­ló­rií
 • nie viac ako 15 g cukru

 

/zdroj: cos­mo­po­li­tan.com, foto: pi­xa­bay.com/

Komentáre