Po­znáš to, keď sa spätne po­ze­ráš na svoj ži­vot, ot­vo­ria sa ti všetky pre­žité prie­činky ži­vota do­pod­robna a nech­tiac aj obe­to­vaná časť tvojho ži­vota pre nie­koho iného?

Ja áno.

Bolo to pred is­tým ča­som, keď sa to všetko odo­hralo, bola to krásna re­a­lita. Najprv pre ňu, no na­po­kon aj pre teba – pre vás.

fre­e­pik.com

Vždy bola v ži­vote po­zi­tívna, keď jej do ži­vota vkro­čila búrka, ča­kala na slnko. Keď bola na dne, hľa­dala kľúč ku šťas­tiu. Vždy ve­dela čo chce a čo nie. Ve­dela, že sl­nečné lúče a vá­nok v jej vla­soch je presne to, čo ju robí šťast­nou. Ve­dela, že láska je po­mi­nu­teľná, no ve­rila, že láska len tak zmiz­núť ne­môže. Pre­tože ona ve­rila v pravú lásku.

Ve­rila, že ak sa dvaja mi­lujú, pre­ko­najú všetko. Ve­rila vo več­nosť. Áno, po­čula mno­ho­krát, aká je na­ivná, no oko­lie ne­po­čú­vala, po­čú­vala svoje vnútro, hlas svojho srdca. Ve­dela, že na­ivná nie je. Väč­šina ľudí na ňu pô­so­bila ne­ga­tívne, no na­priek všet­kému žia­rila. Rad­šej os­tala po­cho­pená sama se­bou a ne­po­cho­pená oko­lím. O to ne­stála. A tak bola vždy tým usmie­va­vým, než­ným, ve­se­lým diev­ča­ťom.

Chceš vrátiť čas no ona je už šťastná bez teba

foto: ins­ta­gram.com/sal­vet­kaa

Až kým ne­spoz­nala teba.
Keď ťa spoz­nala, boli ste dl­ho­roční ka­ma­ráti, ne­skôr ste tvo­rili pár. Ona sa stala zra­ni­teľ­nou. Zra­ni­teľná bola vždy, pre­tože bola nežná ako pierko, no tebe ot­vo­rila svoje srdce do­ko­rán. Dala ti ho. Ok­rem srdca ti ve­no­vala svoje po­city, svoj úsmev, svoje myš­lienky, svoje telo. Mi­lo­vala ťa a ty si mi­lo­val ju.
Boli dni, kedy bola ti­chá, no vy­jad­rila to čo cíti po­hľa­dom. Nie vždy si ju do­ká­zal po­cho­piť, pre­tože bola so­fis­ti­ko­vaná. Bola niečo ako ume­nie. Bola je­di­nečná. No jej lásku si cí­til vždy. Keď si ju ob­jal, po­cí­til si jej zra­ni­teľné srdce ešte viac. Jej úsmev ti do­ká­zal bles­ko­vou rých­los­ťou do­biť ener­giu. Ona bola tvo­jou ener­giou, tvo­jím šťas­tím, tvo­jím stráž­nym an­je­lom. Ve­del si, čo pre ňu zna­mená láska, rov­nako ako si ve­del, čo pre ňu zna­me­náš ty sám. Váš vzťah sa stal pre oko­lie roz­práv­kou.

fre­e­pik.com

Nuž je to dávno, však?
Už je preč. Ne­chal si ju od­ísť. Vy­me­nil si ju za nie­koho jed­no­duch­šieho. Za nie­koho, koho ne­mi­lu­ješ. Ne­chal si zo svojho ži­vota od­ísť lásku. A te­raz to vieš. Chcel by si vrá­tiť čas, chcel by si ju opäť vi­dieť vo svo­jom ná­ručí. Chceš na­s­päť jej smiech, jej vlasy, jej is­kru v očiach, jej ra­dosť zo ži­vota a najmä jej lásku.
Ale prečo až te­raz, keď je preč? Bol si si ne­istý sám se­bou? Alebo si sa bál va­šej veľ­kej lásky? Prečo si sa vzdal, keď si tvr­dil, že ju ľú­biš? Prečo si ju vy­me­nil, keď si vra­vie­val, že je tvoja osu­dová? Prečo, prečo. . .
Možno od­po­vede na tieto otázky už po­znáš, a preto ju chceš späť. Možno si ju mi­lo­val vždy bez pre­stávky, len si sa po­tre­bo­val nájsť. A na­šiel si sa. Vieš, že tvoje miesto je pri nej. Vieš, že žiadne iné ruky ťa ne­po­hla­dia tak, ako tie jej. Vieš, že žiadne iné oči sa na teba ne­pozrú tak, ako tie jej. Vieš, že žiadne iné pery ťa ne­po­boz­kajú tak dy­na­micky a nežne zá­ro­veň ako tie jej. Už to vieš.

fre­e­pik.com

Chý­bal si jej, no už je opäť šťastná.

Žiari.

Mi­luje.
 
Smeje sa.
 
Bez teba.

Komentáre