„Tr­pím, ale ni­komu to ne­ho­vo­rím. Ni­kto to ne­pot­re­buje ve­dieť. Ne­uka­zuj to, inak zly­háš. Stále ok, stále v po­hode, stále na vý­slní.“ Po­ve­dala by si, že tieto slová pat­ria Care De­le­vigne, jed­nej z naj­zná­me­ších mo­de­liek sveta?

Keď sa Cara ob­ja­vila pred pár rokmi na mo­de­lin­go­vej scéne, bolo jej zrazu všade plno. Pr­vý­krát som ju za­re­gis­tro­vala v kam­pani pre Bur­berry, ktorú fo­tila s Ed­die Red­ma­y­nom. Od­vtedy sa jej pekná tvár s vý­raz­ným obo­čím ob­ja­vo­vala tu­ším na kaž­dej re­klam­nej fotke, v ča­so­pi­soch, na pre­hliad­kach, v spo­toch. Jej ins­ta­gra­mové fotky, na kto­rých robí ksichty, vy­pla­zuje ja­zyk a má na sebe na­prí­klad ply­šový ove­ral s uš­kami boli ako svieži zá­van do sveta inak vždy do­ko­na­lých mo­de­liek. Jej ži­vot pô­so­bil úžasne: par­tia mo­de­liek, ces­to­va­nie po svete, zá­bava. Preto som jej bláz­nivé pre­javy vní­mala ako akúsi formu aro­gan­cie, ako vý­smech: aha, ako sa mi žije!01zdroj: hit­mag.com

Ne­dávno sa ale uká­zalo, že to možno nie je až taká roz­právka. Cara sa ot­vo­rene pri­znala, že tr­pela dep­re­siou a níz­kym ob­ra­zom o sebe sa­mej. Zo strany mód­neho prie­myslu vraj cí­tila ob­rov­ský tlak a po­žia­davky. Sna­žila sa ne­us­tále všet­kým vy­ho­vieť. Jej gri­masy a ob­lie­ka­nie boli teda akýmsi ob­ran­ným me­cha­niz­mom, podľa jej slov sa cí­tila hlúpo pri ne­ko­neč­nom váž­nom pó­zo­vaní, takže každú chvíľu sa jej žia­dalo pre­lo­miť ka­mennú tvár. Sama seba ne­vi­dela ako krásnu. Po­ze­rala som roz­ho­vor s Ca­rou a her­com Ru­per­tom Ever­re­tom, kde mi veľmi zaim­po­no­vala svo­jou ot­vo­re­nos­ťou.05zdroj: wes­tern­mor­ning­news.co.uk

„V na­šej kul­túre platí ná­zor, že ak si krásna, štíhla, ak za­pa­dáš a si ob­ľú­bená, tak bu­deš šťastná. Ale nie je to cel­kom pravda. Ne­zá­leží na tom, koľko ľudí má rado teba a to, čo ro­bíš… ak ty ne­máš rada sama seba.“

Cí­tila sa ako roz­de­lená me­dzi dvoma ži­votmi. Ten von­kajší pred­sta­vo­val lu­xusný ži­vot, ka­ma­rát­stvo s Kar­lom La­ger­fel­dom a Ri­han­nou, naj­lep­šie módne pre­hliadky, za­tiaľ čo vnú­torný bol plný po­citu, že si to všetko ne­za­slúži, že je to sen nie­koho iného. Za­čala tr­pieť pso­riá­zou a zne­chu­tila sa sama sebe. Mala po­cit, že musí ne­us­tále všet­kým vy­ho­vieť a hnať sa za úspe­chom. V jed­nom bode ale ce­lému ko­lo­toču po­ve­dala „nie“ a dala si pauzu, po­čas kto­rej sa ve­no­vala pí­sa­niu, joge a hra­niu. Tieto veci sa stali jej ces­tou z dep­re­sie.03zdroj: ce­leb­ma­fia.com

„Maj rada sama seba. Prijmi svoje chyby. Mys­lím, že chyby sú to, čo nás robí je­di­neč­nými. Ženy toho mu­sia vo svo­jich ži­vo­toch zná­šať veľa, deje sa to každý je­den  deň. Je dô­le­žité ko­mu­ni­ko­vať a pod­po­ro­vať je­den dru­hého.“

co­ver foto: dai­ly­mail.co.uk

Komentáre