Do­voľte mi, aby som sa vy­jad­rila o blo­ge­roch a ich po­sta­vení v dneš­nej spo­loč­nosti. Ur­čite budú so mnou sú­hla­siť tí, ktorí to majú po­dobne. Ča­sto­krát, keď sa po­vie slovo blo­ger, alebo niečo s po­dob­ným vý­zna­mom, ľu­dia sa iba po­us­mejú a ne­berú vás vážne. Ne­vi­dia tú re­a­litu, v kto­rej títo ľu­dia žijú.

View this post on Ins­ta­gram

No­vo­ročné pred­sav­za­tia si ne­dá­vam, pre­tože v nich ne­vi­dím zmy­sel. Skôr mám dl­ho­dobé ciele, ktoré sa sna­žím prie­bežne pl­niť. Z mi­nu­lého roka mi ich zo­stalo hneď nie­koľko, jed­ným z nich je VE­E­EĽA CES­TO­VAŤ. 😍 Za­tiaľ sa nám to s Do­mi­ni­kom darí, keďže za uply­nulé týždne sme stihli nav­ští­viť Poľ­sko a krásnu ma­ďar­skú Bu­da­pešť, ktorá mi do­dala množ­stvo ener­gie. 😌 Preto už te­raz pre­mýš­ľam nad tým, akú ďal­šiu za­hra­ničnú des­ti­ná­ciu nav­ští­vime najb­liž­šie vo feb­ru­ári. 🤔 Mám v hlave hneď nie­koľko vy­sní­va­ných miest, no de­fi­ni­tívne sa roz­hod­neme podľa le­te­niek. 🙈 Kam sa chys­táte vy po­čas najb­liž­ších dní, týž­dňov a me­sia­cov? 😘 #Lap­kINN­bu­da­pest #Ki­osk­Bu­da­pest #Dnes­Ces­tu­jem

A post sha­red by LINDA BA­BU­ŠÍK ADAM­ČÍ­KOVÁ (@lap­kinn) on

Kto po­ve­dal, že práca blo­gera nie je pl­no­hod­notná práca? Kto o tom roz­ho­duje? Rada by som po­ve­dala svoj ná­zor na túto tému z môjho po­hľadu. Znie to veľmi jed­no­du­cho pí­sať a fo­tiť. Veď, čo môže byť na tom ťažké. To by do­ká­zal každý, ako často po­ču­jem. A moja od­po­veď znie vy­skú­šajte to. Pre­tože je jed­no­du­ché kri­ti­zo­vať spoza mo­ni­toru po­čí­tača a do očí ne­po­ve­dať ani slovo. Ni­kto nemá právo roz­ho­do­vať o čin­nosti dru­hého člo­veka. Le­kár, práv­nik, uči­teľ, pre­da­vačka…To sú tie bežné po­vo­la­nia. A po­tom tu exis­tujú tie, v kto­rých sa po­hy­buje me­nej ľudí a ich drinu ni­kto ne­vidí. Iba ten kon­cový, fi­nálny vý­sle­dok.

View this post on Ins­ta­gram

Ta­aak a som v  mrz­nuti spat s vami. Dost bolo pla­viek, ideme na zimnu vy­bavu. Ako prve vam chcem pred­sta­vit tieto to­panky z @cell­bes.sk Do snehu zrovna niesu, aj ked mne osobne sa velmi paci ako s nim kon­tras­tuju. No v meste s nimi po­kojne pre­cho­dite tep­lej­siu zimu. A as­pon pri­nesu trosku rozp­ty­le­nia do se­di­vej zimy. Ja som nad nimi inak dl­h­sie va­hala, ke­dze maju cierny za­klad, ale pre­sved­cili ma kvety, vdaka kto­rym sa su­per kom­bi­nuju. CO VY A KVETY V ZIME? Ste za, alebo vam idu skor k tep­lym me­sia­com? 📸 : @tom_loft . . . . . . . . #spo­lu­praca #cell­bessk #to­panky #kvety #zima #blog­gersre #dnes­no­sim #dne­sob­lie­kam

A post sha­red by Zu­zana Bar­kova FAS­HI­ONB­LOG­GER (@zrz­kas­tyle) on

Každý ne­do­káže pí­sať. Ne­do­káže sa do­sta­točne vy­jad­riť na danú tému, nájsť vhodné zdroje a pub­li­ko­vať to. Tak som uva­žo­vala nad tým, prečo každý ne­píše blog? Veď vám to za­be­rie ma­xi­málne päť mi­nút. Často sa sna­žia títo ľu­dia iba pre­dať svoje osobné skú­se­nosti a po­strehy. Prí­padne po­ra­diť. Mnoho ľudí je v tomto smere úspeš­ných, pre­tože sa roz­hodli pí­sať na­prí­klad o té­mach, ktoré nie každý do­káže vy­slo­viť na­hlas. Každé po­vo­la­nie je ťažké ak ho chcete ro­biť po­riadne. Ale ne­môže byť na svete mi­lión le­ká­rov alebo mi­lión práv­ni­kov. Nie každý má na to ta­lent. Ale každý má mož­nosť ísť tou ces­tou, ktorú si on sám vy­be­rie. A je iba na ňom, či zvládne ná­tlak spo­loč­nosti. Za seba do­ká­žem tvr­diť, že som sa na­učila zná­šať každú si­tu­áciu a bo­jo­vať s ňou. A ne­ľu­tu­jem ani jed­ného mo­mentu, ktorý som za­žila. Pre­tože všetky okol­nosti, či už dobré alebo zlé, ma po­sú­vajú do­predu.

Som si istá, že aj keď sa ne­vieme po­cho­piť, snažme sa as­poň re­špek­to­vať ako roz­umní ľu­dia. Každý si musí nájsť svoj vlastný spô­sob, ako byť šťastný. Ľu­dia zvy­čajne ra­nia, keď sa po­kú­šajú uzdra­viť seba. Šťas­tie sa skladá z mno­hých čias­to­čiek, tak ne­hľa­dajme stále tú chý­ba­júcu.

Komentáre