Ve­ro­nika Fid­le­rová, 20-ročná bi­kini fit­nesska a štu­dentka Bi­lin­gvál­neho gym­ná­zia vo Vr­bo­vom pri Pieš­ťa­noch, s výš­kou 164 cm a sú­ťaž­nou vá­hou 51 kg, nám po­skytla roz­ho­vor o jej ži­vote, za­čiat­koch v po­sil­ňo­vaní, plá­noch a mo­ti­vá­cii.

Akým špor­tom si sa v mi­nu­losti ve­no­vala?

V mi­nu­losti som sa ni­kdy ne­ve­no­vala žiad­nemu športu. Do­konca som sa nie­kedy zvykla na ho­di­nách te­les­nej vý­chovy skrý­vať, aby som ne­mu­sela cvi­čiť. Znie to asi veľmi zvláštne vzhľa­dom k tomu , že sa ak­tu­álne ve­nu­jem fit­ness a pravdu po­ve­diac, ne­viem si bez toho pred­sta­viť ani je­den deň.

ea­stlabs.biz

Kto, alebo čo ťa pri­viedlo k po­sil­ňo­va­niu? Aké boli tvoje za­čiatky?

K po­sil­ňo­va­niu ma pri­vie­dol môj pria­teľ Mar­tin. Keď sme sa spoz­nali bol po­sad­nutý cvi­če­ním, a vtedy som ešte ne­ve­dela po­cho­piť, ako môže nav­šte­vo­vať fit­ness cen­trum 5 dní v týždni a jesť stále mäso. Chcela som sa ísť po­zrieť, čo je na tom že­leze také lá­kavé.

Pa­mä­tám si na svoje za­čiatky. Veľmi som sa han­bila, ale to sú tie kla­sické „oťu­ká­vačky“. Po­stu­pom času ma sa­motné cvi­če­nie za­čalo veľmi ba­viť. Mar­tin ma na­učil všetko ohľa­dom správ­neho cvi­če­nia a tech­niky. Keď som ne­skôr na sebe vi­dela zmeny, to bola pre mňa ob­rov­ská mo­ti­vá­cia a za­tú­žila som sa ešte zlep­šiť.

Pra­vi­delný tré­ning sa stal sú­čas­ťou môjho ži­vota a ja som si ni­kdy ne­do­vo­lila žia­den vy­ne­chať. Vždy to bolo u mňa na pr­vom mieste, naj­skôr po­sil­ňovňa, a po­tom škola (smiech). Po­stupne som upra­vila aj stravu , zme­nila som svoje ná­vyky, alebo lep­šie po­ve­dané zloz­vyky, a to mi do­po­mohlo naj­viac k for­mo­va­niu po­stavy. Je nád­herné, keď člo­vek v sebe ob­javí silu, o kto­rej ani ne­vie, že sa v ňom skrýva. Ja som sa so svo­jím snom zo­bú­dzala aj za­spá­vala. Mnohí ma síce spo­čiatku od toho od­ho­vá­rali, no ja som si išla ne­od­bytne za cie­ľom.

ar­chív Ve­ro­niky Fid­le­ro­vej

Pri­blíž nám at­mo­sféru tvo­jich zá­vo­dov, ako sa cí­tiš po fy­zic­kej a psy­chic­kej stránke?

Keďže di­éta a celá príp­rava na sú­ťaže je ná­ročná, pred zá­vodmi sa cí­tim vždy vy­čer­paná. Pri tomto športe je po­trebná ma­ni­pu­lá­cia s vo­dou, a tak som pred vý­stu­pom na pó­dium trošku smädná. A či som hladná?  O tom ani ne­mu­sím roz­prá­vať (smiech). Mys­lím si, že je veľmi dô­le­žité sú­stre­diť svoju my­seľ na jedno – uká­zať a pred­viesť sa v čo naj­lep­šom svetle. Tá chvíľa na pó­diu je iba vaša, uka­zu­jete všetko, čo ste do príp­ravy vlo­žili, a ako ťažko a poc­tivo ste tré­no­vali. Je to krátky, ale naj­dô­le­ži­tejší mo­ment, pre ktorý driete nie­koľko me­sia­cov, a preto sa sna­žím mať pred kaž­dou sú­ťa­žou čistú my­seľ.

Aké sú tvoje plány do bu­dúc­nosti v ob­lasti fit­ness, na kto­rých sú­ťa­žiach ťa bu­deme môcť vi­dieť?

Čo sa týka mo­jich plá­nov do bu­dúc­nosti, ur­čite chcem po­kra­čo­vať a na­ďa­lej sa ve­no­vať to­muto športu . Te­raz ma čaká „off se­a­son“, tak si od­dých­nem, zre­ge­ne­ru­jem a vrá­tim telu to, o čo som ho po­čas príp­ravy ukrá­tila. Najb­liž­šie sú­ťaže sa budú ko­nať na je­seň. Je­den z hlav­ných cie­ľov pre mňa budú Maj­strov­stvá sveta. Ak všetko pôjde ako má, bu­dem veľmi šťastná, ak sa mi po­darí no­mi­no­vať.

ar­chív Ve­ro­niky Fid­le­ro­vej

Ktorý je tvoj na­job­ľú­be­nejší a naj­ne­ob­ľú­be­nejší cvik?

Me­dzi môj na­job­ľú­be­nejší cvik bez­po­chyby pat­ria tlaky na ra­mená, tak isto aj upa­žo­va­nie  a pred­pa­žo­va­nie. Veľmi rada tré­nu­jem nohy a bru­cho. Vždy sa sna­žím pri tré­ningu nôh ísť na úplne ma­xi­mum, a keď to už za­čína bo­lieť, vtedy viem, že to je správne a ne­pres­tá­vam. Mám v ob­ľube drepy na rôzny spô­sob (je ich na­ozaj veľa), pred­ko­pá­va­nie a leg press. Rôzne va­rianty na bi­ceps ra­dím tiež me­dzi svoje ob­ľú­bené. Rada pre­cvi­ču­jem každú sva­lovú par­tiu, ne­mô­žem tvr­diť, že mám naj­ne­ob­ľú­be­nejší cvik, i keď po­čas príp­ravy na sú­ťaž je ener­gie čím ďa­lej me­nej, vtedy je každý cvik pre mňa nie veľmi ob­ľú­bený .

ar­chív Ve­ro­niky Fid­le­ro­vej

Od­kiaľ pra­mení tvoja mo­ti­vá­cia?

Mo­ti­vuje ma, keď vi­dím na sebe prog­res. Vší­mam si, že to, čo ro­bím, má zmy­sel, fun­guje to a moje telo na to re­a­guje. Nie­kto si možno myslí, že pre mňa je di­éta a tré­ning hračka, a roz­hodne mi mo­ti­vá­cia ne­chýba. No nie je to vždy tak, a nie je každý deň v mo­jom ži­vote ru­žový. Stále sa sna­žím sú­stre­diť svoje myš­lienky na daný cieľ, ktorý si zvo­lím, hľa­dám ne­us­tále novú mo­ti­vá­ciu, ži­jem touto myš­lien­kou 24 ho­dín denne. Ide o to, koľko ste schopní tomu obe­to­vať, čo ste ochotní kvôli tomu pod­stú­piť, čoho sa do­ká­žete vzdať.  Po­kiaľ ne­uro­bíme niečo viac, ako sme už do­ká­zali, ostá­vame stáť na jed­nom a tom is­tom mieste. Treba po­sú­vať svoje hra­nice, a to, o čom sní­vame, sa ča­som stane sku­toč­nos­ťou…

Aké sú tvoje do­te­raj­šie vý­sledky zo sú­ťaží?

Na pó­dium som sa pr­vý­krát po­sta­vila ako ju­ni­orka v roku 2016 v Os­trave, kde som ob­sa­dila piate miesto a už o dva týždne nato som zís­kala zlato na Veľ­kej cene Dub­nice. Rok 2017 od­štar­to­val 6. mies­tom na Maj­strov­stvách Slo­ven­ska v dis­cip­líne bi­kini fit­ness žien v Žiari nad Hro­nom. Po­čas jed­ného ví­kendu som dva­krát zví­ťa­zila vo svo­jej ka­te­gó­rii na Maj­strov­stvách Slo­ven­ska bi­kini fit­ness ju­ni­oriek v Sta­rej Ľu­bovni a na Amix Pat­riot Cup vo Vra­nove nad Top­ľou, kde som sa umiest­nila aj na 5. fi­ná­lo­vom mieste v ka­te­gó­rii me­dzi že­nami. Po­sled­nou sú­ťa­žou tejto se­zóny boli Maj­strov­stvá Európy v Santa Su­sane v Špa­niel­sku, kde sa mi však ne­po­da­rilo umiest­niť.

ea­stlabs.biz

Je nie­kto, komu by si chcela ve­no­vať svoje po­ďa­ko­va­nie?

Za po­moc v príp­rave ďa­ku­jem svojmu pria­te­ľovi, ro­dine a všet­kým, čo mi dr­žia palce, a tak­tiež môjmu spon­zo­rovi, Yama­moto Nut­ri­tion, ktorý sa o mňa dobre stará a po­máha mi s do­pl­n­kami vý­živy. Veľmi pekne ďa­ku­jem aj Slo­ven­skej aso­ciá­cii fit­nes kul­tu­ris­tiky a si­lo­vého troj­boja za prí­le­ži­tosť zú­čast­niť sa Maj­strovs­tiev Európy.

ar­chív Ve­ro­niky Fid­le­ro­vej

Komentáre