An­drea Po­jez­dá­lová je mladá, slo­ven­ská, odevná di­zaj­nérka, ab­sol­ventka štú­dia v ate­li­éri Odev­ného di­zajnu na Vy­so­kej škole vý­tvar­ných umení. V jej tvorbe ju naj­viac vy­sti­hujú čisté lí­nie, ob­me­dzená fa­reb­nosť, expe­ri­men­to­va­nie so strihmi a ne­tra­dičné kom­bi­ná­cie ma­te­riá­lov. Často vy­užíva kon­trasty plôch a štruk­túr, po­mo­cou kto­rých vy­tvára si­lu­etu odevu. Rada pra­cuje s tra­dič­nými tex­til­nými tech­ni­kami, ktoré kre­a­tív­nym spô­so­bom po­súva do sú­čas­nej po­doby.
persephone

Ši­kovná ná­vrhárka má už na konte množ­stvo rôz­nych oce­není, z kto­rých si ne­do­vo­lím ne­spo­me­núť hneď prvý úspech v roku 2011, keď sa jej s ko­lek­ciou White po­da­rilo zví­ťa­ziť v sú­ťaži mla­dých mód­nych tvor­cov Bril­lance Fas­hion Ta­lent. V roku 2014 pre­zen­to­vala ko­lek­ciu Prog­ress na In­ter­na­ti­onal Fas­hion Sho­wcase po­čas Lon­don Fas­hion We­eku a bola fi­na­lis­t­kou MU­USE x VO­GUE Ta­lents – Young Vi­sion Award. Tak­tiež v tomto roku zís­kala oce­ne­nie FRESH DE­SIG­NER FL! za ko­lek­ciu Per­se­fona. V roku 2015 zís­kala oce­ne­nie BEST FAS­HION GRA­DU­ATE za ab­sol­vent­skú ko­lek­ciu Ná­vrat ku ko­re­ňom a s touto ko­lek­ciou sa tiež do­stala do vý­beru di­zaj­né­rov pro­jektu Sci Fi Sa­fari. Na je­seň 2015 bola vy­braná ako Mladý módny tvorca, aby re­a­li­zo­vala Šaty pre múzu na odo­vzdá­va­nie cien Na­dá­cie Tatra banky za ume­nie. Za­čiat­kom roka 2016 po druhý raz pre­zen­to­vala svoju tvorbu na In­ter­na­ti­onal fas­hion sho­wcase v Lon­dýne a v tomto roku tiež zís­kala oce­ne­nie BEST DE­SIG­NER FL! za ko­lek­ciu NOIR. Jej práca bola pub­li­ko­vaná v rôz­nych mód­nych a in­ter­ne­to­vých ma­ga­zí­noch v New Yorku, Špa­niel­sku, Ho­land­sku, Lon­dýne, Poľ­sku a na Slo­ven­sku.persephone2

1. Aké boli tvoje za­čiatky? Kedy si zis­tila, že chceš tvo­riť a že máš blízko k móde?

Po­čas stred­nej školy. Cho­dila som na ŠUV do Ru­žom­berka, kde som sa ocitla ani ne­viem ako. Teda mys­lím, že k ume­niu som mala vždy blízko, ale toto roz­hod­nu­tie bolo skôr také pri­ro­dzené. Mám po­cit, že mi je to takto asi sú­dené. A usu­dzu­jem to podľa toho, že vždy, keď som už una­vená chcela ujsť a vzdať to, tak sa to vždy ob­rá­tilo proti mne. Keď som sa na­prí­klad je­den rok zba­lila a ušla do Ame­riky, že si dám off a pre­hod­no­tím čo ďa­lej, tak som sa týž­deň od od­chodu do­zve­dela, že som sa do­stala do se­lek­cie MU­USE x VO­GUE Ta­lents – Young Vi­sion Award. Ten ďalší som si zlo­mila pravú ruku a na ďalší mi vo­lal Mar­cel Ho­lu­bec, že ma vy­brali do V4 na Fas­hion Live! pre­zen­to­vať za Slo­ven­sko novú ko­lek­ciu (ja že neb­lázni, však mám zlo­menú ruku!).

Kvôli ruke som sa však mu­sela vrá­tiť na Slo­ven­sko, lebo ju bolo treba ope­ro­vať ( keď som sa toto do­zve­dela, tak som si sadla na ob­rub­ník a roz­re­vala sa, keď mi do toho pri­šiel mail s po­nu­kou pre­zen­to­vať tvorbu v New Yorku po­čas fas­hion we­eku, ešte väčší rev). Na­ko­niec ju ne­bol po­trebné ope­ro­vať, tak som as­poň na me­siac ušla do se­ver­ného Fran­cúz­ska od­dy­cho­vať, ob­ze­rať vi­diek a ka­ted­rály (veď, čo so za­fi­xo­va­nou ru­kou). A keď mi me­siac pred Fas­hion live! dali dole sadru, tak som do­obeda re­ha­bi­li­to­vala a po­obede ľa­vou ru­kou stlá­čala pravú s nož­ni­cami a ušila ko­lek­ciu Per­sep­hone, za ktorú som do­stala oce­ne­nie Fresh de­sig­ner Fas­hion Live! 2014. Mám aj viac prí­kla­dov. Už ne­bo­ju­jem. Teda bo­ju­jem, ale tak inak.

2. Čo býva tvo­jou naj­väč­šou in­špi­rá­ciou pri tvorbe mo­de­lov?

Po­čas školy som sa vždy na za­čiatku od­rá­žala od za­da­nej témy a sna­žila som sa ju ucho­piť po svo­jom. V prin­cípe to bolo však o tom is­tom ako te­raz. Že sa v tých ve­ciach, ktoré tvo­rím sna­žím ucho­piť tú svoju ak­tu­álnu exis­ten­ciu, cí­te­nie, vní­ma­nie. Alebo sa to tam skôr ukot­vuje pri­ro­dzene samo. In­špi­ro­vať ma do­káže v pod­state čo­koľ­vek. Mám po­cit, že si len tak jed­no­du­cho ži­jem a po­čas toho za­zna­me­ná­vam silné mo­menty, na ktoré sa pred­tým, ako za­čnem na nie­čom pra­co­vať, po­zriem s od­stu­pom a sna­žím sa v tom nájsť ne­jakú vý­po­vednú hod­notu, a ne­jaký zmy­sel. Niečo tým spra­co­vať, vy­rie­šiť, upra­tať a po­su­núť sa ďa­lej. A tak ďa­lej.through-the-veil

3. Ako vní­maš módu a čo pre teba zna­mená?

Že to po­tom celé vlastne pre­ta­vu­jem cez tex­til do odevu, je pre mňa stále tak tro­chu zá­hada. Ale takto ma to baví. Ja ne­viem či móda je v mo­jom prí­pade vhodný vý­raz. Mám rad­šej po­jem odev. Ten po­u­ží­vam ako vy­jad­ro­vací pros­trie­dok. Asi to sú­visí aj s tou úžit­ko­vou hod­no­tou. Pri tvo­rení sa dr­žím no­si­teľ­nosti, va­ria­bi­lity a uni­ver­zál­nosti. Baví ma ba­lan­so­vať na hrane ume­nia a odevu ako pro­duktu.

4. Pre­zen­to­vala si slo­ven­skú módu na lon­dýn­skom po­du­jatí In­ter­na­ti­onal Fas­hion Sho­wcase a do­stala si po­nuku pre­dá­vať vlastné ko­lek­cie v pre­stíž­nych mód­nych do­moch v Lon­dýne. Čo to pre teba zna­mená? 

A ko­pec iných zau­jí­ma­vých po­núk, ktoré si vá­žim. Zá­bavné je, že som práve do­pí­sala od­po­veď na otázku číslo 6.

5. Tri slová, ktoré ťa prvé na­padnú a vy­sti­hujú naj­viac tvoju tvorbu?

Nad­ča­so­vosť – tú by som chcela do­siah­nuť, čis­tota ur­čite, jed­no­du­chosť, expe­ri­ment (stri­hový)…
macrame

6. Kam by si to chcela v pro­fe­sij­nom ži­vote do­tiah­nuť? Máš ne­jaké vyš­šie ciele?

Ono je síce  pravda, že mô­žeme mať aj do­siah­nuť čo­koľ­vek, ne­môžme však mať všetko. Mys­lím všetko na­raz. Nie­ktoré veci sa skrátka vy­lu­čujú. A v tom je ten fór. Ono to­tiž nič nie je len tak a za­darmo. Naj­ťaž­šie je vy­brať si tú svoju cestu kto­rou sa vy­dať, byť o tom pre­sved­čený a na tej bo­jo­vať. Keď správne na­sko­číte, po­tom to už ide hlad­šie. A ak mám teda od­po­ve­dať, tak môj naj­vyšší cieľ v pro­fe­sij­nom ži­vote je nájsť ba­lans so sú­krom­ným ži­vo­tom. Tá zdravá miera je od­po­veď. Skoro na všetko.

7. Aký kú­sok ob­le­če­nia bude podľa teba vždy in a ni­kdy ne­o­mrzí?

Ho­cičo po­hodlné v čom sa cí­tite dobre a sami se­bou. To bude vždy in podľa mňa. Byť sám se­bou.

8. Čo ho­vo­ríš na Slo­venky a slo­ven­skú módu ? Mô­žeme sa po­rov­ná­vať so za­hra­ni­čím alebo sme po­zadu? 

Ne­viem, či sa takto nad tým za­mýš­ľam. Sú asi dô­le­ži­tej­šie veci ako to, čo si ob­le­čieme. A ja ne­rada ge­ne­ra­li­zu­jem. To sa asi úplne ne­hodí ako od­po­veď od odev­ného di­zaj­néra, ale keby ste nie­kedy vi­deli mňa, čo do­ká­žem na seba na­tiah­nuť. Nie­kedy mi je strašne zvláštne, tak si za­kud­lím vlasy do gu­mičky a cho­dím v mi­kine a te­nis­kách. Nie­kedy skom­bi­nu­jem úplne čudné kúsky do­kopy lebo mi šiši a nie­kedy sa na­ho­dím –  že dovi dopo. Ja mám cel­kovo prob­lém s pra­vid­lami, takže asi by som ne­mala žiadne udá­vať a ani podľa žiad­nych hod­no­tiť. Ale ja mi­lu­jem taký ten po­cit, že sa zo­bu­dím a tra­fím ob­le­če­nie tak, že sa vďaka tomu  cí­tim ne­sku­točne dobre. Na­prí­klad dnes som si na­ho­dila ko­šeľu a sačko, lebo si­tu­ácia si to pý­tala. Ho­dili by sa k tomu krásne člen­kové čižmy na hru­bom opätku. Ale tá pred­stava, že bu­dem cup­kať cez dve mestá na dámu ma trošku de­sila, tak som vhupla do ove­re­nej vy­cho­de­nej kla­siky a rýchlo ušla z bytu. A fakt som mala dnes su­per deň.

9. Čo sa ti páči alebo na­opak ne­páči na tvorbe os­tat­ných di­zaj­né­rov? Mo­dely, kto­rého di­zaj­néra sú ti najb­liž­šie?

Keď sa spojí kva­litný ma­te­riál, zau­jí­mavé stri­hové rie­še­nie a pre­cízne vy­pra­co­va­nie, tak je mi jedno či sú to no­ha­vice od Yoh­jiho Yama­mota, sako Yves Saint Lau­rent, trenč­kot Hugo Boss, šaty Vi­vienne West­wood, ka­bát od Bo­risa Ha­nečku, mi­kina mla­dého lon­dýn­skeho brandu v Cam­den To­wne či ne­jaký crazy kú­sok, ktorý náj­dem v se­káči alebo ma­mi­nej skrini. Musí to vo mne vy­vo­lať ne­jaký po­cit. Na­prí­klad že jééé, toto je prí­jemné na do­tyk. V tomto sa cí­tim dobre. Toto je tak vy­pra­co­vané, že aj oto­čené na ruby by som to no­sila… A zase de­ravé le­gíny na doma je taký ten po­cit, že slo­bo­dááá! Aj to sa po­číta!

Ďa­ku­jem pekne za roz­ho­vor. 🙂

Na­ko­niec ešte malá ochut­návka naj­nov­šej ko­lek­cie NOIR, za ktorú zís­kala An­drea Po­jez­dá­lová oce­ne­nie  BEST DE­SIG­NER FL! 2016nooirnoir4noir3noir2noir1noir

foto: www.be­hance.net/an­drea_po­jez­da­lova

 

Komentáre