Už to bol štvrtý ve­čer v po­radí, ktorý som strá­vila pla­čúc v mat­nom svetle noč­nej lampy, kr­čiac sa nad svo­jimi zá­pis­kami. Po­tre­bo­vala som do­stať zo seba von ten tlak, ktorý som cí­tila vo svo­jej hrudi. Zba­viť sa ne­ga­tív­nych myš­lie­nok, ktoré stra­šili v mo­jej hlave. A se­ba­deš­truk­tív­nych po­ci­tov, ktoré vo mne vzbu­dzo­vali po­cit me­nej­cen­nosti. Ne­boli to naj­šťast­nej­šie chvíle. No v ko­neč­nom dô­sledku boli roz­ho­du­júce.

Po­čas tých ne­šťast­ných mi­nút, kedy som lí­zala sa­motné dno svo­jej se­ba­úcty, som si uve­do­mila nie­koľko vecí.

Tieto chvíle sa niesli v zna­mení vety Mi­luj, keď si pri­pra­vený, nie keď si osa­melý

pinterest.comZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: pin­te­rest.com

Ni­kdy ma ne­jak ob­zvlášť ne­trá­pilo, že som ne­za­daná. Pár mo­jich pr­vot­ných vzťa­hov ma bez­tak iba utvr­dili v tom, že sa mi ne­o­platí za­ha­dzo­vať s kaž­dou pek­nou tvá­rou, ktorá o mňa pre­javí štipku zá­ujmu, lebo to ne­skončí dobre. Rad­šej som sa sú­stre­ďo­vala na svo­jich pria­te­ľov, na svoj se­ba­roz­voj a bu­do­va­nie dô­le­ži­tých vecí. Vzťah ni­kdy ne­bol mo­jou pr­vo­ra­dou pri­ori­tou, lebo mi vždy bolo dobre aj sa­mej.

Av­šak od­razu som sa ocitla vo víre ľú­bost­ných vzťa­hov. Kým jedna z mo­jich ka­ma­rá­tok pre­ží­vala dl­ho­ročný vzťah, tie os­tatné sa za­plietli do zvod­ných ro­má­ni­kov. Keď sme aj spolu nie­kam vy­ra­zili, ja je­diná som šla bez par­tnera. Ni­kdy by ma to ne­jak ob­zvlášť ne­trá­pilo, no te­raz sa to predsa stalo.

Za­čala som spo­chyb­ňo­vať svoju žen­skosť. Pý­tala som sa sama seba, či som do­sta­točne at­rak­tívna a pekná na to, aby sa aj o mňa nie­kto zau­jí­mal. Pý­tala som sa, kde je chyba, že o mňa ni­kto ne­javí žia­den zá­u­jem.

zdroj: unsp­lash.com

Po­dobné myš­lien­kové po­chody ma po­maly zo­žie­rali zvnútra, až sa za­čala vy­trá­cať moja se­ba­láska. Na­hra­dila ju ne­ga­ti­vita, ne­spo­koj­nosť, po­cit me­nej­cen­nosti.

Od­razu som ba­žila po vzťahu. Po­tre­bo­vala som niečo, nie­koho, kto mi pri­po­me­nie moju dô­le­ži­tosť. Po pr­vý­krát v ži­vote mi sku­točne pre­ká­žalo, že som ne­za­daná, kvôli čomu ma za­čal su­žo­vať po­cit osa­me­losti.

Chcela som si cu­dzou lás­kou kom­pen­zo­vať ne­dos­ta­tok tej vlast­nej lásky. Svoju se­ba­úctu som si chcela spätne po­sta­viť po­mo­cou zlých pros­tried­kov. A keď som si to uve­do­mila, cí­tila som sa ešte mi­zer­nej­šie, za čo som bola ochotná kles­núť tak nízko.

A tu pri­chá­dza po­sols­tvo mo­jich slov

zdroj: unsp­lash.com

Ak som ne­za­daná, ne­zna­mená to, že nie som dosť dobrá. Jed­no­du­cho som ešte len ne­našla toho člo­veka, ktorý by si za­slú­žil vše­tok môj čas, ener­giu a po­zor­nosť.

Po­cit me­nej­cen­nosti či osa­me­losti sa nedá lie­čiť fa­loš­nou ilú­ziou lásky od dru­hej osoby. Treba za­čať od seba. Naj­dô­le­ži­tej­šie je, aby som ja po­ci­ťo­vala lásku voči sebe sa­mot­nej, lebo inak mi bude láska os­tat­ných na nič.

Mu­sím po­znať svoju hod­notu a za každú cenu si za­cho­vať svoju se­ba­úctu, aby som sa ne­zap­lietla s nie­kým len preto, lebo sa cí­tim osa­melo.

Po­city, kto­rými sa ľu­dia vzá­jomne ob­da­rú­vajú vo vzťa­hov si do­ká­žem da­ro­vať aj sama. A len po tom, ako ich bu­dem schopná pri­jí­mať od seba, bu­dem schopná ich pri­jí­mať aj od dru­hých.

Byť ne­za­da­ným je vlastne skvelé. Plno času, ktorý mô­žem ve­no­vať svojmu roz­voju a spoz­ná­va­niu seba sa­mot­nej. Mô­žem si do­vo­liť byť se­becká, uží­va­júc si vše­tok svoj čas a voľ­nosť, kto­rou som ob­da­rená.

Komentáre