Ok, všetci chceme vy­ze­rať dobre a sna­žíme sa jesť zdravo. No kľú­čom k šťast­nému ži­votu je rov­no­váha a bez ob­čas­ných hrie­chov to jed­no­du­cho ne­pôjde.

Osobne ve­rím, že by sme mali jesť zdravo 90% je­dál, zvyš­ných 10% je na nás. A nech­cem, aby si tých 10% brala ak pod­vá­dza­nie alebo sla­bosť, na­opak, je to sú­časť plánu.

Dieta vô­bec ne­musí byť ne­prí­jemná, stačí do­dr­žať pár od­po­rú­čaní.

  • Jedz len svoje ob­ľú­bené ver­zie

Mi­lu­jem pizzu. Vážne strašne moc. A viem, aká je ne­zdravá. Aj tak ju mi­lu­jem. Na­priek tomu od­mie­tam jesť pizzu od­ina­kiaľ, než z mo­jej ob­ľú­be­nej re­štiky. Keď už ješ niečo ne­zdravé, daj si as­poň zá­le­žať na tom, aby to bolo to naj­lep­šie, čo mô­žeš mať. Žiadny fast-fo­odový, zo­sc­hnutý hnus.

  • Sú­streď sa a pre­mýš­ľaj nad tým, čo ješ

Mala by si si vždy uve­do­mo­vať, že práce ješ. Naj­hor­šie, čo mô­žeš uro­biť, je jesť ne­ve­domky – pri čí­taní, jazde au­tom, sle­do­vaní TV, práci na po­čí­tači. Keď si bu­deš plne ve­domá toho, že ješ niečo ne­zdravé, veľmi dobre si uve­do­míš, že ďal­ších 9 je­dál musí byť vý­živ­ných a pre telo pros­peš­ných.

  • Jedz naj­zdrav­šie ver­zie ne­zdra­vých je­dál

Po­ve­dzme, že mi­lu­ješ che­e­se­bur­ger z Me­káča. Celý týž­deň sa te­šíš, ako si dáš svo­jich ne­zdra­vých 10%. Ale čo tak skú­siť bra­ti­slav­ský Be­A­bout? Alebo es­te­véčku? Alebo Re­gal Bur­ger? Máš is­totu, že do­sta­neš kva­litné mäso, hra­nolky zo sku­toč­ných ze­mia­kov a v nie­kto­rých prí­pa­doch aj ko­pec chut­nej ze­le­niny k tomu. Každé ne­zdravé jedlo, či už ide o bur­gre, pizzu, zmrz­linu alebo čo­koľ­vek má svoje zdrav­šie, aj me­nej zdravé ver­zie. A na­vyše, v spo­me­nu­tých pod­ni­koch chutí oveľa lep­šie.

10497958_10152217660109117_1711042779232664545_ofoto: FB/Be­A­bout

  • Jedz zá­sadne z ta­niera

Pred­stav si ba­lík čip­sov. Str­číš ruku dnu, vy­be­rieš čipsy a chrum­káš. A to ro­bíš, až kým ba­lík nie je prázdny. Ak ješ zo sáčku, je ťažké od­had­núť, koľko si toho vlastne zjedla. Ľahko tak zo svo­jich 10% spra­víš 20%. Na (plytký) ta­nier sa ti zmestí ide­álny po­čet čip­sov.

  • Jedz po­maly

Vieš prečo mi­lu­jem južné kra­jiny a stre­do­mor­skú kul­túru? Pre ich ob­se­siu jed­lom. Alebo Ko­lum­bia. Ve­dela si, že v Ko­lum­bii jed­no­du­cho ne­mô­žeš jesť sán. Ľu­dia sto­lujú zá­sadne spolu a na mies­tach, ktoré sú na to ur­čené. Žiadny ta­nier pred tel­kou. A jedlo si sku­točne vy­chut­ná­vajú.

Na­vyše, ak ješ rýchlo, mu­síš toho zjesť viac, aby si svoj ža­lú­dok uspo­ko­jila. To je prvý dô­vod. Druhý dô­vod je, že jedlo si treba vy­chut­nať. Jedlo predsa ne­chutí lep­šie, ak ho zješ rých­lej­šie. Aby si sa to na­učila, po kaž­dom sú­ste po­lož vid­ličku. Alebo si kúp pa­ličky.

O čom to všetko je? Ma­xi­ma­li­zo­vať po­te­še­nie z jedla a mi­ni­ma­li­zo­vať ved­laj­šie efekty. Ak bu­deš všetko toto do­dr­žia­vať, už ni­kdy pri je­dení nie­čoho ne­zdra­vého ne­bu­deš mu­sieť mať vý­čitky.

zdroj: eli­te­daily.com, ti­tulná foto: Kate Daig­ne­ault

Komentáre