Za­chrá­nila sa. Do­ká­zala to. No jej ži­vot už ni­kdy ne­bude taký, ako pred­tým.

Dievča, ktoré pre­žilo akú­koľ­vek traumu pre­žilo si­tu­áciu, kedy jej telo a my­seľ ne­pat­rili jej. Istý čas bola “od­tr­hnutá” od seba. Zmie­tala sa v spleti svo­jich prob­lé­mov a ťaž­kostí. Pre­šla les­ným po­žia­rom, no na­šťas­tie vy­viazla len s po­pá­le­ni­nami. Pa­dala voľ­ným pá­dom, no tvrdý do­pad na­šťas­tie pre­žila.

Prob­lé­mom pre­ži­tej traumy však je, že aj keď sa cez ňu člo­vek do­stane, ona ni­kdy ne­odíde preč úplne. Ni­kdy sa jej nez­ba­víte na 100%.

Aké to je, mi­lo­vať dievča, ktoré pre­žilo traumu? Jej trauma sa to­tiž z času na čas vráti, je hlučná a snaží sa po­hl­tiť celé jej telo a celú jej my­seľ. Ino­kedy zas príde v ti­chosti. Ne­ná­padne.

Toto dievča má vtedy po­cit, že má na čele čer­ve­nou fi­xkou na­pí­sané “OBEŤ” a všetci sú­stre­dia svoju po­zor­nosť na ňu. Sa­moz­rejme, vô­bec to nie je pravda. Ino­kedy ne­vie celé noci za­spať, pre­tože jej ne­jaký vnú­torný hlas šepká: “Už ni­kdy ne­bu­deš úplne v po­riadku. Nič už ni­kdy ne­bude také, ako pred­tým.”

Vtedy má po­cit, že celá jej osob­nosť je zlo­žená zo 100 000 kús­kov puzzle čier­nej a si­vej farby a myslí si, že túto skla­dačku už ni­kto ni­kdy ne­po­s­kladá. Ani ona, ani ni­kto iný.

pe­xels.com

Muž, ktorý mi­luje dievča, ktoré pre­žilo ťažkú ži­votnú traumu, jej musí byť ochotný po­môcť. Musí vi­dieť, akú ob­rov­skú hod­notu má jej zlo­mená duša. Musí ju pre­sved­čiť o tom, že sa teší na tie dobré dni, no ne­bojí sa ani tých zlých. Musí ju jed­no­du­cho re­špek­to­vať – aj so všet­kými jej jaz­vami na duši.

Mi­lo­vať dievča, ktoré pre­žilo ži­votnú traumu je ako ob­no­vo­vať krásny, no opus­tený a zni­čený starý dom. Možno má dobré zá­klady a jeho múry stoja, no bu­dete mu­sieť opra­viť diery, ktoré v týchto hru­bých ste­nách vznikli. Má krásne okenné rámy, no sklá v nich sú pop­ras­kané a bu­dete ich mu­sieť vy­me­niť. Má pevné a ne­poš­ko­dené zá­rubne, no dvere chý­bajú a bu­dete ich mu­sieť vy­ro­biť na­novo. Aj keď ten dom nie je úplný, mu­síte vi­dieť jeho krásu a jeho po­ten­ciál už te­raz.

Presne také isté je to aj s týmto diev­ča­ťom. Vo svo­jej pod­state je možno kom­pli­ko­vaná a ovplyv­nená spo­mien­kami, kto­rých by sa naj­rad­šej zba­vila, no keď jej bu­dete ve­no­vať do­sta­tok času a po­zor­nosti, uvi­díte, čo aká v sku­toč­nosti je. Aká bola pred­tým, než sa to všetko stalo.

Je od­vážna a silná. Je­diné, čo po­tre­buje, je do­sta­tok času.

Komentáre