Pria­teľ­stvo je ne­vy­čer­pa­teľná téma. Každý z nás by isto ve­del od­re­ci­to­vať ne­jaký múdry vý­rok o pria­teľ­stve. Ta­kisto však všetci po­známe sku­točný vý­znam tohto vzťahu. Možno aj vy roz­mýš­ľate, ktorí pria­te­lia sú tí sku­toční vo va­šom ži­vote. Ako to spoz­nať? Pri­ná­šam vám zo­pár zna­kov sku­toč­ného pria­teľ­stva.

Máte mnoho spo­loč­ných zá­žit­kov. To prvé, čo všetci pria­te­lia spolu zdie­ľajú, je čas strá­vený spo­ločne. Pre­žili ste spolu ka­dečo  a radi na  to spo­mí­nate. Vaše zá­žitky sú prav­de­po­dobne aj dob­ro­druž­ného cha­rak­teru. Je predsa ve­decky do­ká­zané, že ad­re­na­lín ľudí spája.

Ne­mu­síte si dá­vať po­zor na ja­zyk. Me­dzi ozaj­st­nými pria­teľmi to chodí tak, že čo na srdci, to na ja­zyku. Vieme dobre, že v pra­cov­nom ži­vote to nie je vždy možné. No „pria­te­lia sú ro­dina, ktorú si vy­be­ráme“. A tak sku­točný pria­teľ po­chopí všetko. Či už chvá­lime či na­dá­vame. Náš vzťah s ním je ne­zá­vislý na na­šej ná­lade. Pria­teľ si je ve­domý toho, že ak máme na­nič ná­ladu, tá po­mi­nie a nič nám ne­bude za­zlie­vať.

f35315a036953fb1f0965460e10c94bf

pe­xels.com

Vaša ko­mu­ni­ká­cia býva bez konca. Keď sa aj stret­nete po dl­h­šej dobe, môžte po­kojne nad­via­zať tam, kde ste skon­čili. Alebo aj inde:-) Kon­ver­zá­cie pre­bie­hajú ply­nule a bez zby­toč­ných for­ma­lít.  Niet po­chýb o tom, že naj­lep­šie si do­ká­žeme po­de­ba­to­vať práve s pra­vými pria­teľmi. Mi­mo­cho­dom, nie­ktoré de­baty môžu po­kojne tr­vať aj do rána. A to býva tá naj­lep­šia te­ra­pia!

Mys­líte na seba. Tre­bárs v ro­bote: „na­pí­šem Katke, čo robí ve­čer, či ne­záj­deme na kávu“. Alebo: “ čo by na to po­ve­dala Mo­nika?“ Alebo:“ Tomu by sa Diana ur­čite po­te­šila!“ Alebo úplne pri­ro­dzene, keď máte cestu okolo, za­zvo­níte a idete na náv­števu. Tam sa cí­tite ako doma.

Sme­jete sa spolu. To je predsa jasné! Má­ločo dodá via­cej chuti do ži­vota než smiech a zá­bava s pria­teľmi. Pri nich sa to­tiž cí­time uvoľ­nene a šťastne, čiže to ide samo.

pe­xels.com

Ob­ja­tia, „ťľap­ka­nie“ po pleci či „give five“ sú možno pre nie­koho úplne bežné veci. Ale mô­žete to ro­biť s ho­ci­kým? Mys­líme, že nie. Fy­zické pre­javy naz­na­čujú istú spriaz­ne­nosť, najmä ak sú opa­ko­vané.

Kon­štruk­tívna kri­tika. Pravý pria­teľ tu pre nás nie je preto, aby nás „hýč­kal“ či po­klon­ko­val sa nám, práve na­opak. V kri­tic­kej chvíli je sku­točný pria­teľ pri­pra­vený dať nám hoci aj jednu „ot­cov­skú“. Kto je predsa via­cej kom­pe­tentný na ta­kúto dô­le­žitú úlohu, hlavne, ak ro­bíme ne­jakú hlú­posť? Ne­pria­teľ sa teší, keď ro­bíme chyby. No pravý pria­teľ nás na ňu upo­zorní.

pe­xels.com

Do­bí­jate sa vzá­jomne ener­giou. Od pria­teľa od­chá­dzate vždy po­zi­tívne na­la­dený. Tento bod snáď ne­mu­síme pod­robne roz­pi­so­vať, každý z nás predsa vie, kto ho akou ener­giou na­pĺňa. A pria­teľ­stvo, to je ener­gia sama o sebe.

Pod­po­ruje vás. Nech sa už roz­hod­nete pre čo­koľ­vek. Pria­teľ to­tiž vo vás a vaše schop­nosti verí.

Vie o vás všetko. Možno aj to, čo o sebe ne­viete vy sami. A ako sa ho­vorí,“ aj na­priek tomu vás má rád“:-) Alebo práve preto?…

Ak máte pria­te­ľov, ktorí ro­bia všetko toto, dr­žte sa ich, veď skvelí pria­te­lia ne­rastú len tak na stro­moch. Po­va­žujte ich za dar, o ktorý by ste sa mali pat­rične sta­rať. Ale o tom až nie­kedy na­bu­dúce:-).

Komentáre