Po­korná. Po­kojná. Ona. Ne­oča­káva veľa. Chce len jed­no­du­ché veci, dob­rých ľudí okolo seba, me­nej bo­lesti, viac lásky a krás­nych oka­mi­hov.

Chce málo, i keď by sa mohlo zdať, že je to pre dnešnú dobu ťažké.

Chce mi­lo­vať úp­rimne, no ne­oča­káva rýchlu lásku, ktorá ju za­slepí. Váži si seba aj dru­hých. Uve­do­muje si svoju hod­notu a pre­mýšľa často. Je obe­tavá a kaž­dému chce len dobre. Ne­oča­káva veľa. Ne­oča­káva, že ju každý bude mať. Ne­oča­káva zá­zraky či úžasné mo­menty. Jed­no­du­cho žije. Po­korne a po­kojne. Usmieva sa úp­rimne. Je nád­herná. Nie ta­kým jed­no­du­chých a oká­za­lým spô­so­bom. Jej krása vy­chá­dza zvnútra a je ne­opí­sa­teľná.

wall­pa­per­swide.com

Ak príde do jej ži­vota muž, nemá oča­ká­va­nia. Proste mi­luje tu a te­raz a zbož­ňuje mi­lo­vať nie­koho a sta­rať sa o nie­koho.  Je­diné, na čom jej sku­točne zá­leží, sú ľu­dia. Váži si ich.

Vie, že prob­lémy do jej ži­vota prišli pre to, aby bola sil­nej­šia. Vie, že nie každý jej bude chcieť v ži­vote odo­vzdať len to dobré. Ne­praje ni­komu nič zlé a ne­snaží sa po­mstiť. Vie, že každý bude žať to, čo za­sa­dil. Vie, že na tomto svete je stále veľa dobra.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Za­slúži si, aby ju nie­kto úp­rimne mi­lo­val. Za­slúži si úp­rimné úsmevy.

Za­slúži si nád­herné mo­menty. Za­slúži si dob­rých ľudí okolo seba.

Za­slúži si milé slová. Za­slúži si sku­točnú ra­dosť.

Za­slúži si krásny ži­vot. Za­slúži si spl­nené sny.

Za­slúži si vi­dieť všetku krásu sveta.

unsp­lash.com

Váž si dievča, ktoré ne­oča­káva veľa. Za­slúži si všetko. Za­slúži si tvoju po­zor­nosť, za­slúži si mo­menty s te­bou a nád­herné slová, ktoré jej bu­deš ho­vo­riť. Váž si ženu, ktorá ne­oča­káva veľa.

Ni­kdy ne­bude sta­ro­módne a re­špek­to­vať a mi­lo­vať ženu. Tú, ktorá ne­oča­káva veľa. Jej srdce nie je ho­tel. Je do­mo­vom pre jej najb­liž­ších. Preto pro­sím, ne­buď pri nej len v pek­ných ča­soch a na pár chvíľ.

Mi­luj ju, váž si ju. Je je­di­nečná.

Ver mi, že si ťa bude vá­žiť a že bude pre teba dob­rou že­nou.

Ne­oča­káva veľa, no za­slúži si všetko.

Komentáre