Ak sa ti v po­sled­nej dobe šťas­tie otáča chrb­tom. Ak už ne­máš silu sa smiať, nechce sa ti vy­tiah­nuť päty z po­stele. Všetko na okolo ťa iri­tuje a ľu­dia una­vujú. Ak si na úpl­nom dne a ne­vieš kam ďa­lej, tak čí­taj….

unsp­lash.com

Vy­ťaž zo zlej si­tu­ácie niečo dobré. Vy­uži svoje sla­bosti a pre­meň ich na svoju zbraň. Je to ako s čier­nou far­bou. Vše­obecne sa tvrdí, že je smutná, po­chmúrna. No my ženy si ju na seba na­ho­díme a vy­ze­ráme ab­so­lútne per­fektne. Veď k čier­nej stačí ako do­pl­nok se­ba­ve­do­mie a tvoj úsmev. Zrazu je čierna fajn, lebo si si na­šla jej po­zi­tíva a po­z­dvihla si ich. Ne­vadí ti čo sa o čier­nej vraví, ty ťa­žíš práve z toho dob­rého čo ti po­núka. Áno, viem, ži­vot nie sú len čierne šaty. Ale ak ti bude zle, tak si ich as­poň v du­chu ob­leč a pred­stav si ako vy­kro­číš se­baistá do sveta. Urob to aj keď ti bude ťažko.

unsp­lash.com

Po­zbie­raj všetku svoju silu. Na­dýchni sa zhl­boka a vedz, že mnoho vecí, ktoré ťa te­raz trá­pia, budú o rok ne­pod­statné. Aj tie veľké sta­rosti sa ča­som rozp­lynú. A nie len rozp­lynú, do­konca bu­deš rada, že ti to ne­vyšlo lebo prišlo niečo oveľa lep­šie.

unsp­lash.com

Moja drahá, všetko je to v úpl­nom po­riadku. Po­kojne sa pod­voľ smútku a na chvíľku sa opusti, ak vy­ven­ti­lu­ješ ten vnú­torný tlak, ktorý ťa su­žuje. Za­páľ si sviečku, daj si po­hár vína. Keď po­tre­bu­ješ pla­kať tak plač, choď si za­be­hať, urob čo­koľ­vek, čo ťa urobí o niečo šťast­nej­šiu. Ale hlavne sa ne­vzdá­vaj. Nájdi šťas­tie aj v ne­šťast­nej­šom ob­dobí ži­vota. Veď ži­vot nie je len biely a čierny. Je tak pre­stro­fa­rebný, ako si ho uro­bíš ty. Buď silná, ty na to máš!

Komentáre