Keď som hľa­dala spô­soby ako sa vy­ma­niť z ná­ru­čia mo­jich ne­ga­tív­nych myš­lie­nok, za­viedla som si den­ník. Den­ník, do kto­rého som si za­pi­so­vala myš­lienky, ktoré mi ob­čas skĺzli na rozum alebo som sa o nich do­čí­tala. Jed­no­du­ché ci­táty alebo tézy o po­zi­tív­nom mys­lení. Po­kú­sila som sa podľa nich ria­diť, čí­tala som knihy o tom, ako do­siah­nuť vnú­torný po­koj a po­zi­tív­nejší po­hľad na ži­vot…Až som po­cho­pila, že ja som tá, kto ur­čuje, či bu­dem šťastná. 

There’s a light that you give me when I’m in the sha­dow

A post sha­red by Bran­don Wo­el­fel (@bran­don­wo­el­fel) on

Vždy som ob­di­vo­vala ľudí, ktorí ve­deli rie­šiť prob­lémy s úpl­ným nad­hľa­dom a s úsme­vom na tvári. Ob­di­vo­vala som to, čo som si vtedy mys­lela, že ne­mô­žem byť. Bola som pe­si­mista. No chcela som to zme­niť. Vtedy som ešte ne­ve­dela, akú moc majú naše myš­lienky. 🙂

Uve­do­mila som si, že ja sama ur­ču­jem, ako sa bu­dem cí­tiť. Áno, ty sám ur­ču­ješ, ako sa bu­deš cí­tiť! Nie okol­nosti. Nech­ceš mys­lieť na svoje prob­lémy? Tak na ne jed­no­du­cho ne­mysli. Mysli na nich vtedy, keď po­tre­bu­ješ. Do­ká­žeš ovlá­dať my­seľ tak isto, ako ja prsty, keď pí­šem tento člá­nok. Pí­šem s nimi, čo chcem. Presne ako ty do­ká­žeš mys­lieť na čo chceš. Či chceš mys­lieť po­zi­tívne alebo ne­ga­tívne. Vždy je to vec voľby.

Ty sama si tvor­com svo­jich myš­lie­nok. Sa­moz­rejme, sú tu ná­lady. Sú pri­ro­dze­nou sú­čas­ťou ži­vota. No zmier sa s nimi, ne­za­obe­raj sa nimi a nauč sa cez ne pre­niesť. Dá sa to. V zlej ná­lade sa nám zdá ži­vot ťažký, vážny a dô­le­žitý. Ne­vi­díme ži­vot re­a­lis­ticky. Ne­ver svo­jim myš­lien­kam v zlej ná­lade.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Buďme kým chceme. Smejme sa, keď chceme a bavme sa, kedy chceme. Ži­vot nám po­sky­tol všetko, čo nám k šťast­nému ži­votu treba, to os­tatné je te­bou vo­li­teľné. 

Šťas­tie je stav mysle.

Je to voľba.

,,Ľu­dia sú presne takí šťastní, akými sa roz­hodnú byť. „

-Ab­ra­ham Lin­coln

Komentáre