Keď som ne­ja­kému mu­žovi jemne naz­na­čila, že ne­mám zá­u­jem, ča­sto­krát za­čal ho­vo­riť, že je to ur­čite preto, lebo nie je dosť pekný. Do­konca si nech­cel dať vy­svet­liť, že to na­ozaj kvôli tomu nie je a ne­ho­vo­rím mu to len preto, aby som ho ešte viac ne­zra­nila. Preto je mo­jou pr­vou ra­dou pre teba, milý muž, toto:

1. Ne­ľu­tuj sa

V pr­vom rade ti chcem po­ve­dať, že naj­viac ma od­rá­dza na mu­žovi, ak sa ľu­tuje. Chcem, aby si všetci muži uve­do­mili, že ich ne­od­mie­tame preto, lebo sú ška­redí, alebo chu­dobní. Ne­ho­vo­rím, že mi na vý­zore ne­zá­leží. Ruku na srdce, kaž­dej z nás zá­leží. Žiadna by ne­šla na rande s nie­kým, kto sa týž­deň ne­umý­val, ne­vie, čo to je vo­ňavka a práčku vi­del na­po­sledy možno tak pred me­sia­com.

Jed­no­du­cho po­ve­dané, žiadna nechce mať pri sebe muža, ktorý sa o seba ne­stará. To ale ne­zna­mená, že mu­síš vy­ze­rať ako mo­del. Veď ko­niec kon­cov, prav­de­po­dobne ani slečna, ktorá bola na tom rande s te­bou, ne­mala miery 90-60-90. A keď ti po­vie, že jej na vý­zore ne­zá­leží, tak vedz, že to myslí úp­rimne. Tak sa už pro­sím ne­ľu­tuj.


Zdroj:unsp­lash.com

2. Ne­boj sa za­vtip­ko­vať

Ak si te­raz vra­víš, že „ach, to ja nie som“, tak mám pre teba po­zi­tívnu správu. Každý máme iný druh hu­moru a možno tá his­torka, ktorú si roz­prá­val via­ce­rým ľu­ďom a všetci ti po­ve­dali, že je trápna, práve to dievča na rande ro­zo­smeje. Jed­no­du­cho po­ve­dané, ak bu­dete mať po­dobný hu­mor, ur­čite si spolu “sad­nete”.

3. Ne­buď pla­chý

Mám pre teba druhú dobrú správu. Je to jedna z vecí, ktoré sa ne­dajú na­učiť za je­den deň, ale predsa sa dajú na­učiť. Tým nech­cem po­ve­dať, aby si bol pre­hnane se­ba­ve­domý až na­mys­lený, ale tak zdravo se­ba­ve­domý. Uve­do­mu­júci si svo­jich hod­nôt. Člo­vek, ktorý má zá­ujmy, vy­užíva na­plno svoj čas. Člo­vek, ktorý vie, že aj keď sa slečne na rande ne­bude pá­čiť, svet sa ne­zrúti. Vlastne ty aj tak vieš, že to je preto, lebo ona má zlý vkus. A ty predsa člo­veka s tak zlým vku­som vo svo­jom ži­vote nech­ceš.

Zdroj:unsp­lash.com

4. Ne­ig­no­ruj ju

Ne­mám na mysli, aby si jej stále niečo ku­po­val. Do­konca ani ne­vra­vím o tom, aby si jej na prvé rande niečo do­nie­sol. Ale sem tam, ne­jaká tá ma­lič­kosť ur­čite po­teší každú jednu z nás.

5. Ne­mo­taj jej hlavu

Toto je naj­dô­le­ži­tejší bod zo všet­kých. Maj ju rád. Tak sku­točne a úp­rimne, pre­tože to je v tejto dobe ne­sku­točne vzácne. Hlavne jej ne­mo­taj hlavu, ak ju nech­ceš. Možno ty by si na ňu rýchlo za­bu­dol, ale ona po­tom možno ne­bude môcť na teba dlhé roky za­bud­núť. Ak ju nech­ceš, buď fé­rový. Po­vedz jej to. Nechci čer­pať be­ne­fity na cu­dzom ne­šťastí.

 

Komentáre