180 kro­kov za mi­nútu. Na­kloň hlavu a spie­vaj abe­cedu od­zadu.

Tipy pre bež­cov sú často zby­točne kom­pli­ko­vané a snaha na­sle­do­vať ich ve­die iba k zmätku a strate ra­dosti zo sa­mot­ného behu.

Beh je však tak pri­ro­dzený, že nie je nutné ka­ziť si ho zby­toč­nými pri­po­mien­kami exper­tov. Chceš po­čuť dva re­álne dobré tipy? Ap­li­kuj ich na svoj ďalší beh a stane sa z teba be­žec ako lusk.

1. Ne­chaj si trac­ker doma

Možno máš ho­dinky s GPS, možno len také, ktoré ti me­rajú tep. Možno máš ap­li­ká­ciu v te­le­fóne (Run­ke­e­per, Nike Run­ning,…), ktorá ti me­ria tempo a vzdia­le­nosť. Prav­dou však je, že ak nie si pro­fík, sú ti nie­lenže na nič, ešte aj sa­bo­tujú tvoj beh.

zdroj: unsp­lash.com
elle.

Krása behu je to­tiž práve v tom, že be­žíš tem­pom, akým práve chceš, hlavne aby si sa cí­tila dobre a pre­čis­tila si hlavu. Keď si však beh me­riaš, chceš sa po­rov­ná­vať sama so se­bou, prí­padne s os­tat­nými, a na­po­kon ne­máš z behu žiadnu ra­dosť.

Ak sa chceš stať čo naj­lep­ším bež­com, jed­no­du­cho ti beh musí byť prí­jemný a musí byť zá­ba­vou.

2. Nie je to len o behu

Ale aj o si­lo­vom tré­ningu. Čím viac času strá­viš vo fitku si­lo­vým tré­nin­gom, tým me­nej zra­není ti hrozí. Ak chce za­čia­toč­ník tré­no­vať na ma­ra­tón a ob­jedná si špič­ko­vého tré­nera, zvy­čajne pr­vých 6 až 8 týž­dňov ne­za­behne ani ki­lo­me­ter – vše­tok čas strávi v po­sil­ňovni.

Nie je to len vec cvi­če­nia nôh, je to vec ce­lého tela. A nech už cvi­číš ako­koľ­vek, ne­za­bú­daj aj na brušné svaly. Tie sú (nie­len) pri behu naj­pod­stat­nej­šie.

Komentáre