Se­riály sú láska, zá­vis­losť, droga, ba do­konca pre nie­koho možno aj ná­bo­žen­stvo. Ne­viem ako u teba, ale u mňa to platí sto­per­cen­tne!

Mu­sím sa pri­znať, že pô­vodne tento reb­rí­ček mal byť mi­ni­málne o 5 se­riá­lov dl­hší, ale moje roz­pi­so­va­cie schop­nosti sa pre­ja­vili viac, ako by sa mali. A predsa len, keď opi­su­ješ niečo, čo jed­no­du­cho mi­lu­ješ, nie je čo rie­šiť. Otázne ostáva, či náj­deš me­dzi tý­mito 10 se­riálmi mi­ni­málne jed­ného zo svo­jich fa­vo­ri­tov.

THE ORI­GI­NALS

Za­čnem svo­jím vlast­ným. TO je síce spin-of­fom na Upír­ske Den­níky, ale 5 sé­rií pl­ných Jo­sepha Mor­gana a Da­niela Gil­liesa sú do­sta­toč­ným dô­vo­dom na to, aby som dala Pô­vod­ným predsa len o kú­sok viac zo svojho zá­vis­los­ťou na se­riá­loch pl­ného srdca.

Ak predsa len po­znáš iba Upír­ske Den­níky, po­tom ti od­po­rú­čam, aby si sa po­zrela aj na túto pro­duk­ciu sta­nice CW. Hlavná de­jová lí­nia sa týka ro­diny pô­vod­ných upí­rov, ktorá ani za 1000 ro­kov ne­do­ká­zala vy­ve­siť bielu vlajku. Kon­flikty me­dzi členmi vskutku kom­pli­ko­va­nej ro­dinky sa vy­os­trujú najmä v mo­mente, keď sa príde na to, že vše­mocný Klaus Mi­ka­el­son čaká dieťa s vl­či­čou Ha­y­ley, no kráľ je len je­den a ako­náhle je ne­smr­teľný, túžba po po­tom­kovi sa zdá cel­kom zby­točná…

THE BOLD TYPE

Môj naj­novší ob­jav, ktorý roz­hodne ne­ľu­tu­jem. Prí­beh o troch mla­dých, am­bi­ci­óz­nych že­nách pra­cu­jú­cich v re­dak­cií po­pu­lár­neho ča­so­pisu Scar­let. Jane hneď na za­čiatku se­riálu do­stane prácu snov – stáva sa re­dak­tor­kou ča­so­pisu. Kat poc­tivo roz­ši­ruje zá­kladňu či­ta­te­ľov Scar­let vďaka so­ciál­nym sie­ťam, ktoré má na sta­rosti.

A v ne­po­sled­nom rade je tu Sut­ton. Tá už tri roky drie ako kôň na po­zí­cii asis­tentky, no v hĺbke duše túži po nie­čom lep­šom. A tým „nie­čím lep­ším“ nie je nič iné ako móda. Cestu za jej spl­ne­ným snom však ne­do­pat­re­ním skríži aj jej tajný par­tner, ktorý maká ako práv­nik. Kde? No predsa v SCAR­LET!

POL­DARK

Ok, ani ja som ni­kdy ne­pat­rila me­dzi mi­lov­níčky de­je­pisu, ale vedz, že tento his­to­rický se­riál je skrátka bož­ský. Mi­lostný tro­j­u­hol­ník me­dzi ka­pi­tá­nom Pol­dar­kom, jeho slúž­kou (a ná­sledne i man­žel­kou) De­mel­zou a lás­kou z mla­dosti, Kat­he­rine, ktorá sa vy­dala za brat­ranca sa­mot­ného ex, tvorí zau­jí­mavú de­jovú lí­niu. Na­ozaj si ne­mysli, že je to kla­sické klišé. Po­čas po­ze­ra­nia tohto se­riálu si za­ru­čene bu­deš že­lať, aby si sa mohla pre­niesť v čase. A ko­niec kon­cov, aj aby si mohla byť slúž­kou, pre­tože milé dámy, Ai­dan Tur­ner, ktorý si za­hral Rossa Pol­darka, je BOH!

LIFE SEN­TENCE

Ak sa ti bude zdať, že hlavnú pred­sta­vi­teľku tohto se­riálu od­nie­kiaľ po­znáš, po­tom áno, tvoje dom­nienky sú správne. Lucy Hale sa to­tiž pre­slá­vila vďaka úlohe Arie v Pre­tty Little Liars. Jej naj­nov­šia po­stava, Stella Ab­bot­tová a dej ce­lého se­riálu sa však úplne od­li­šuje od toho, čo bolo v slá­vom PLL.

Stella je to­tiž mla­dou že­nou tr­pia­cou na ra­ko­vinu a man­žels­tvo uzav­rela s mu­žom, kto­rého po­znala iba pár týž­dňov, len aby stihla za­žiť lásku svojho ži­vota. Je tu však je­den prob­lém. Stella a jej man­žel Wes, ktorí boli pri­pra­vení na to, že ona zo­mrie, sa do­zve­deli jednu šia­lenú no­vinku. Stella sa UZDRA­VILA! Ako však za­čať žiť ži­vot s ve­do­mím, že ho musí sku­točne pre­žiť?

SI­REN

Po­merne nový se­riál, ktorý je možno o mor­ských pan­nách, ale my už všetky dobre vieme, že naše dets­tké časy sú preč a hrať sa na Cleo, Bellu či Rikki z H2O viac ne­bu­deme. Prí­beh o mes­tečku Bris­tol Cove zaujme kaž­dého, pre­tože sa v ňom na­ch­zá­dza ak­cia, ro­man­tika, po­sad­nu­tosť a mnohé fan­tasy prvky, ktoré však pre Bris­tol Cove fan­tasy roz­hodne nie sú. Tento se­riál je však sku­toč­nou pies­ňou od mor­skej panny – na­láka ťa a už sa ho ne­bu­deš môcť zba­viť.

DY­NASTY

Tento se­riál má roz­hodne šťavu! Ak hľa­dáš se­riál plný pre­py­chu, zá­visti, vášne, in­tríg a skve­lého, sar­kas­tic­kého hu­moru, tak áno, Dy­nasty je pre teba ako zro­dené! Dej sa týka ro­diny Car­ring­to­nov­cov, pri­čom jej hlava, Blake Car­ring­ton, si ide brať svoju o pod­statne mlad­šiu ko­le­gyňu me­nom Cris­tal.

S tou však nemá veľmi dobrý vzťah Bla­kova dcéra Fal­lon, ktorá skrýva ne­jedno ta­jom­stvo a eso v ru­káve. Na­po­kon je tu Ste­ven, brat krásky s du­šou pod­ni­ka­teľky, ktorý sa hneď na za­čiatku za­ple­tie s jed­ným mu­žom. Vtedy však ešte ne­vie, že je to sy­no­vec na­stá­va­jú­cej ma­co­chy.

BLACK MIR­ROR

Dráma, ktorá stojí za to. Prav­dou je, že z tohto se­riálu si mô­žeš po­ze­rať časti v akom­koľ­vek po­radí sa ti za­chce, keďže na seba ne­nad­vä­zujú. Na­priek tejto sku­toč­nosti však Black Mir­ror po­núka zá­ži­tok, aký do­káže len má­lo­ktorý se­riál.

View this post on Ins­ta­gram

Your thoughts can be the de­ath of you. #black­mir­ror

A post sha­red by Black Mir­ror (@black­mir­ror­se­rie) on

13 RE­A­SONS WHY

Áno, vi­dím tie pre­vrá­tené oči, ne­boj nič. Ale viem, že tento se­riál skrátka musí byť v tomto reb­ríčku a inak to sku­točne ne­pôjde. 13RW je skrátka se­riál, ktorý zaujme (alebo resp. nie­kto­rých i od­radí) jeho prav­di­vos­ťou. re­ál­nos­ťou deja. To, čo je v ňom vy­ob­ra­zené sa to­tiž na­ozaj deje, len to nie­ktorí z nás nechcú vi­dieť alebo si to pri­znať.

Možno si ne­jakí ľu­dia mys­lia, že druhá sé­ria ne­bola dobrá tak ako tá prvá, av­šak ak ti mô­žem po­ra­diť, po­zri si aj druhú. Zaujme ťa tým, ako je všetko krásne ob­jas­nené, čo sa udialo v pr­vej sé­rii a zase sa udeje aj niečo ďal­šie, čo ťa chytí za srdce, šo­kuje, pri­núti pla­kať a ne­doč­kavo ča­kať do bu­dú­ceho roka na po­tvr­denú tre­tiu sé­riu.

View this post on Ins­ta­gram

At that mo­ment eve­ryt­hing was per­fect.

A post sha­red by 13 Re­a­sons Why (@13re­a­son­swhy) on

EL BARCO

Ja osobne te­le­no­vely ne­zná­šam, ale tento špa­niel­sky se­riál ma roz­hodne zau­jal. Dej sa odo­hráva na lodi Po­lárka, kde sa spolu s ka­pi­tá­nom a os­tat­nou po­sád­kou pla­via aj štu­denti, ktorí do­stali šti­pen­dium a majú mož­nosť pre­ces­to­vať svet na mori. I tu sa však odo­hrá taký dro­bunký  prob­lém.

V dô­sledku nuk­le­ár­nej ne­hody v Že­neve sa po­topí celý svet. Do­slova. Žiadna pev­nina, žiadni ľu­dia. Iba ich loď a Zem za­pla­vená vo­dou. Čo sa vlastne pri­ho­dilo? A pre­žijú po­slední ľu­dia na na­šej pla­néte bez prí­sunu jedla mimo zá­sob, ktoré na lodi majú? Ver, že za tý­mito otáz­kami sa skrýva omnoho viac, než si mys­líš.

View this post on Ins­ta­gram

Что-то снова к испанцам потянуло… Сегодня про "El Barco". У нас его, вроде, и "Ковчегом", и "Кораблем" называют 🤔. Здесь он был адаптирован телеканалом СТС, так что, даже не пытаясь оценить нашу версию, можно уверенно направлять в сторону оригинала. ☝️ О чем? Буду кратка, потому что ничего особо нового, но с весьма обаятельным и всё ещё непривычным для нас испанским акцентом. Это как LOST 🏝️ ("Остаться в живых"), только на корабле. Ну и с совершенно неоспоримым апокалипсисом 🌐. А еще, большая часть персонажей – совсем молодежь, студенты университета. Соответственно, бушуют страсти 🌋, развиваются отношения, пока люди пытаются привыкнуть к тому, что кроме них на всей планете, скорее всего, никого не осталось (не особо правдоподобная часть сюжета, так-то). . . Спойлерить не буду, просто оценю на шаткую четверку ⛵⛵⛵⛵. С одной стороны, сериал смотрю с удовольствием. Но не могу не признать, что завязка довольно банальная, да и сюжет с персонажами пока (внимание! ключевое слово – пока) ничем не удивили. Если что-то кардинально изменится, будет апдейт. 🤗 #ta­ny­ali­kestv #mys­hows #ne­tf­lix #spa­nishtv #el­barco #po­sta­po­ca­lyp­tic #well­kinda #thes­hip #корабль #ковчег #испанскийсериал #испанскийязык #сериал #сериалы #чтопосмотреть #чтосмотреть #телевидение #зомбоящик

A post sha­red by ta­nya kf (@ta­ny­ali­kestv) on

BIG LITTLE LIES

Hviezdne ob­sa­de­nie v po­dobe Ni­cole Kid­man, Re­ese Wit­her­spoon, Shai­lene Wo­od­ley, Laury Dern, Zoë Kra­vitz, Ale­xan­dra Skars­gårda a mnoho ďal­ších okam­žite pre­dur­čil tento se­riál spra­co­vaný podľa kniž­nej pred­lohy na to, aby sa stal úspeš­ným. Skvelé he­recké vý­kony ne­po­dá­vajú iba slávne hviezdy, ale rov­nako tak úžasní det­skí pred­sta­vi­te­lia, ktorí sú priam na zje­de­nie! BLL je 7 – diel­nou mi­ni­sé­riou, ktorá sa za­čína prí­tom­nos­ťou, končí sa prí­tom­nos­ťou, no celé jej jadro je v pod­state re­tros­pek­tí­vou. Ži­voty troch hlav­ných pred­sta­vi­te­liek sú od­lišné, na­priek tomu ich však spája jedno – silné pria­teľ­stvo. I za tým sa však skrý­vajú mnohé ta­jom­stvá, ktoré sa od­ha­lia až tesne pred vraž­dou na konci sé­rie, ktorá tvorí hlavnú záp­letku s otáz­kou, kto je vrah.

Táto mi­ni­sé­ria bude po dl­hom uva­žo­vaní jej tvor­cov a ná­pore fa­nú­ši­kov obo­ha­tená aj o druhú sé­riu, ktorá vy­jde v prie­behu bu­dú­ceho roka. Mnohí z hlav­ných pred­sta­vi­te­ľov sa vrá­tia k svo­jim po­sta­vám, pri­čom ku castu pri­budne ďal­šia he­recká hviezda, kto­rou ne­môže byť predsa nik iný, ako krá­ľovná Me­ryl Streep! Cel­ko­vou vý­ho­dou tohto se­riálu je, že nemá ot­vo­rený ko­niec a po­sledná scéna sa dá po­va­žo­vať aj za fi­nále ce­lého se­riálu, čo bol vlastne aj pô­vodný plán. Viem ti však za­ru­čiť, že aj ty bu­deš rada za po­kra­čo­va­nie, keď Big Little Lies do­po­ze­ráš, pre­tože taký skvost sa hľadá veľmi ťažko.

Kla­niam sa pred te­bou, ak si došla až sem, ale vedz, že moje rady, čo sa se­riá­lov týka, ani zďa­leka ne­kon­čia! Mám ich v zá­lohe ešte plno, no te­raz pri­šiel čas na to, aby si sa pus­tila do týchto a za­mi­lo­vala sa do nich mi­ni­málne po­dobne ako ja.

Komentáre