Ag­nes Gon­xhe Bo­ja­xiu po­znal celý svet pod me­nom Matka Te­reza. Mi­si­onár­ska čin­nosť Matky Te­rezy spra­vila svet o niečo kraj­ším a pre mnoho ľudí zne­si­teľ­nej­ším. Sna­žila sa po­dať po­mocnú ruku kaž­dému, kto ju po­tre­bo­val, preto si zís­kala srd­cia ľudí po ce­lom svete.

Pri­pra­vili sme pre teba 10 jej najk­raj­ších vý­ro­kov, ktoré ťa chy­tia za srdce.

„ Keď ľudí sú­dite, ne­máte čas ich mi­lo­vať.“

„Člo­vek ne­žije iba z lásky, ktorú pri­jíma, ale hlavne z tej, ktorú da­ruje.“

„Lás­kavé slová môžu byť krátke a ľahko vy­slo­vi­teľné, ale ich oz­veny sú ne­ko­nečné.“

„Naj­väč­ším zlom je ne­dos­ta­tok lásky: lásky k blíž­nym, strašná ľa­hos­taj­nosť k su­se­dovi, k tým, čo žijú na okraji spo­loč­nosti, k vy­ko­ris­ťo­va­ným, chu­dob­ným, sta­rým.“

pe­xels.com

„Ľud­stvo umiera na ne­dos­ta­tok lásky a vzá­jom­nej úcty. Ni­kto nemá na ni­koho čas, iba na seba.“

„Nech kto­koľ­vek, koho prij­mete, od vás od­chá­dza lepší a šťast­nejší.“

 „Mi­lu­júce srdce je ve­selé srdce.“

„Nič ne­vra­vím, keď ma kri­ti­zujú. Sna­žíme sa ko­nať čo naj­lep­šie a ne­chá­vame za nás ho­vo­riť našu prácu.“

„Ml­ča­nie nám umož­ňuje vi­dieť všetko v inom svetle. Len ten, kto sa na­učil ml­čať, bude schopný dot­knúť sa srdca blíž­neho.“

unsp­lash.com

„Všetko, čo ro­bíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to ne­ro­bili, tá kvapka by tam chý­bala.

„Mys­lím si, že svet je dnes úplne pre­vrá­tený a toľko utr­pe­nia je tu preto, že je tu tak veľmi málo lásky v do­mo­voch a v ro­din­nom ži­vote. Ne­máme čas pre svoje deti, ne­máme čas na seba na­vzá­jom, nie je čas, aby sme sa te­šili je­den z dru­hého.“

„Všetko robte tak, ako naj­lep­šie viete, os­tatné pre­ne­chajte Bohu.“

zdroj: sk.wi­ki­qu­ote.org

Komentáre