Som žena. Som ná­la­dová, som skromná, som nežná, som opatrná, som úp­rimná, som cit­livá, som pria­teľ­ská, som za­mi­lo­vaná, som em­pa­tická a som silná. A tak­tiež som aj una­vená.

Som una­vená z mo­der­ných vzťa­hov. Som una­vená z toho, ako chceme všetko rýchlo. Chceme rýchlo do­spieť. Chceme rýchlo vy­štu­do­vať a mať ti­tul. Ne­zá­leží na tom aký, hlavne aby sme ho mali. Chceme sa rýchlo za­mi­lo­vať, aby sme ne­boli sami. Chceme rýchlo pria­teľ­stvo. Chceme rýchlo lásku. Pri­tom za­bú­dame, že na lásku treba čas. Treba ju ne­chať do­zrieť.

unsp­lash.com

Som una­vená z dneš­ných pria­teľs­tiev. Dnes nie je pria­teľ­stvo o tom, že sa spolu pre­chá­dzame vonku, že si roz­prá­vame zá­žitky z dňa alebo zo školy. Nie je to o tom, že sme k sebe úp­rimný. Je to o tom, kto je viac. Kto má viac on­line ka­ma­rá­tov, kto má lepší mo­bil, kto je viac IN a kto nosí znač­kové ob­le­če­nie.

Som una­vená z ľudí na­okolo. Vy­čer­pá­vajú ma. Nie­kedy veci cí­tim až prí­liš. Keď som šťastná, dá­vam to pat­rične na­javo, keď som smutná, chcem aby ma nie­kto ob­jal, keď sa sme­jem, sme­jem sa na­hlas a čudne, keď pla­čem, chcem byť sama. Veľa sní­vam, veľa plá­nu­jem a veľa fan­ta­zí­ru­jem. Toto je na ľudí prí­liš. Majú jasnú pred­stavu o tom, aký by mal byť člo­vek v dneš­nej dobe. Chladný, bez ci­tov, bez ná­znaku úsmevu a mal by si ro­biť iba tú prácu, ktorú mu za­de­lili. Nie u všet­kých je to tak, no u väč­šiny áno.

unsp­lash.com

Som una­vená z fit­ness sveta. Ne­viem čím to je, ale zdravý ži­votný štýl a cvi­če­nie sa do­stáva do pop­re­dia čo­raz viac. Kvi­tu­jem to, no ne­mô­žem sa dí­vať na to, ako sa mladé diev­čatá ni­čia di­é­tami a ne­zmy­sel­nými ho­di­nami kar­dia. Som una­vená z toho, že skoro všetky fotky žien s vy­špor­to­va­nými po­sta­vami sú upra­vené. A kde zmizla tá pravda?

Som una­vená z fa­loš­ných ľudí. Ne­mô­žem zniesť to, ako sa nie­ktorí ľu­dia tvá­ria ako vaši pria­te­lia a pop­ri­tom sú schopní za­bod­núť vám nôž do chrbta a zra­ziť vás. Som una­vená z toho, že ča­sto­krát pravdu strieda lož.

Som silná, ale una­vená. Ne­mô­žem sa dí­vať na to, kam dnešný mo­derný svet speje. No stále ve­rím, že na­priek tomu, ako to je, exis­tuje na svete ešte štipka ľud­skosti, úp­rim­nosti, lásky a pravdy.

Komentáre