Do­praj si čas. Do­praj si toľko času, koľko to bude po­trebné. Pre teba, pre tvoju cestu, pre tvoj roz­voj, pre tvoje šťas­tie a vy­rov­na­nosť.

Pre­tože ak vďaka to­muto „obe­to­va­nému“ času zís­kaš ži­vot, s kto­rým bu­deš ma­xi­málne spo­kojná, ak bu­deš vďaka tomu sto­tož­nená sama so se­bou, prij­meš svoje po­city, ná­zory, prij­meš svoje chyby a náj­deš svoje po­sla­nie, po­tom to bol čas, ktorý stál zato.

Ak vďaka to­muto času zís­kaš po­koj v duši a pre­sta­neš sa to­čiť v kruhu ne­us­tá­leho po­citu, že niečo mu­síš, že mu­síš ro­biť to, čo od teba chce spo­loč­nosť, že mu­síš ro­biť to, čo je proti tvo­jim zá­sa­dám a pre­sved­če­niam, že mu­síš ro­biť to, čo nech­ceš, ísť tam, kam nech­ceš a trá­viť čas s ľuďmi, s kto­rými nech­ceš.

Keď máš po­cit, že sa mu­síš dru­hým usmie­vať do tváre, ro­biť veci len, aby si pre­žila, za­pla­tila účty, za­padla a ne­bola čierna ovca. Keď máš po­cit, že mu­síš vra­vieť slová, ktoré sú ti proti srsti, že sľu­bu­ješ niečo, čo si schopná spl­niť iba na úkor vlast­ného ži­vota, po­tom sa moja milá strá­caš…

Do­praj si toľko času, koľko bude po­trebné, aby si bola tou naj­čis­tej­šou a na­júp­rim­nej­šou ver­ziou sa­mej seba. Ne­do­voľ ni­komu, aby ovlá­dal tvoje emó­cie. Ne­do­voľ ni­komu, aby ovlá­dal tvoj strach. Maj do­sta­točne silné br­ne­nie, aby si bola schopná týmto úto­kom če­liť. Do­praj si do­sta­tok času na uve­do­me­nie si toho, kto si, a dô­sledne zváž svoje sme­ro­va­nie. Ur­ču­ješ si ho ty.

View this post on Ins­ta­gram

@laura.gz­lez #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK (@wo­mans­look) on

Ne­ob­ze­raj sa, kto sa ako sta­via k tvo­jim roz­hod­nu­tiam či ťa vy­smie­vajú, alebo ťa kri­ti­zujú za chrb­tom. Sú­diť ťa budú nech uro­bíš čo­koľ­vek.

Tento čas bu­deš vní­mať s od­stu­pom, ako tú naj­lep­šiu in­ves­tí­ciu do seba sa­mej. Pri­ne­sie ti slo­bodu v kaž­dom smere, najmä v roz­ho­do­vaní o sebe sa­mej. Už ni­kdy ne­bu­deš mu­sieť ho­vo­riť áno, keď to tak ne­bu­deš cí­tiť. S ľah­kos­ťou sa na­učíš ho­vo­riť nie všet­kému, s čím ne­sú­hla­síš. Po­vieš áno sama sebe, svo­jim snom, pre­sved­če­niam, zá­ľu­bám a hlavne svojmu ži­votu.

View this post on Ins­ta­gram

@si­mi­haze #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK (@wo­mans­look) on

Zís­kaš tak čas, vďaka kto­rému bu­deš ve­dieť, že svoj ži­vot na­ozaj ži­ješ a len tak ho ne­pre­ží­vaš. Obe­tuj ten čaš, ktorý sa ti bude zdať ne­ko­nečne dlhý a ťažký, aby si si mohla uží­vať ten, ktorý bude mať pre teba zmy­sel.

Ten čas, keď si bu­deš istá, že to čo ro­bíš, ro­bíš s ra­dos­ťou a nad­še­ním. Že to, čo ro­bíš má zmy­sel pre teba a ľudí, kto­rých mi­lu­ješ. Ten čas, kedy za­čneš vy­ža­ro­vať to, čo je v tebe skryté pod veľ­kou plach­tou tlaku dneš­nej spo­loč­nosti.

Ko­naj, pre­tože čas sa kráti…

Komentáre