Ob­čas nám do ži­vota príde nie­kto, pri kom si kla­dieme otázku, ako sme bez neho mohli do­te­raz exis­to­vať. Ča­som si možno po­lo­žíme otázku, ako sa máme na­učiť žiť opäť bez neho/nej. 

Do ži­vota Ti vchá­dzajú stále noví ľu­dia. Iní z neho zas od­chá­dzajú. Taký je ko­lo­beh ži­vota. Väč­šina ľudí je sú­čas­ťou Tvo­jej cesty len chvíľu. Po­tom príde deň, kedy člo­vek od­íde a na­hradí ho nie­kto iný, kto do Tvojho ži­vota pri­ne­sie opäť niečo nové. Po­môže Ti, po­radí, na­sme­ruje Ťa na správnu cestu.

foto: pexels.com

foto: pe­xels.com

Exis­tujú vý­nimky, ktoré ostá­vajú aj po ro­koch. Možno sa na chvíľu vzdia­lia, na­po­kon si však nájdu cestu späť k Tebe. A práve to sú ľu­dia, na kto­rých by si si mala nájsť vždy čas, kto­rým by si z času na čas mala pop­riať dobré ráno či dobrú noc a po­ve­dať, že Ti na nich zá­leží.

Ur­čite po­znáš chvíle, kedy do Tvojho ži­vota vstúpi člo­vek, o kto­rom vieš, že ho ni­kdy ne­bu­deš chcieť pus­tiť. Je jedno, či je to nová ka­ma­rátka, ko­lega v práci, či muž, kto­rého ľú­biš. Ob­čas roz­mýš­ľaš nad tým, či je to osud, že ste sa stretli. Ino­kedy si pred­sta­vu­ješ, ako spolu bu­dete o 50 ro­kov se­dieť nie­kde na te­rase ob­ľú­be­nej ka­viarne. Vedz však, že nie vždy to tak musí do­pad­núť. 

foto: pixabay.com

foto: pi­xa­bay.com

Sú ľu­dia, ktorí do nášho ži­vota vstú­pia, no ne­môžu v ňom ostať navždy. Každý člo­vek, kto­rého po­znáš, Tvoj ži­vot o niečo obo­hatí. Nie každý do­káže Tvoj ži­vot obo­ha­co­vať navždy. Sú ľu­dia, ktorí v ňom majú svoju „fun­kciu“ len na čas. A po tom, ako svoju úlohu spl­nia, od­chá­dzajú. Nie­kedy je ich od­chod spre­vá­dzaný sl­zami, pla­čom, kri­kom, zú­fals­tvom. Ino­kedy pri­chá­dza ply­nulo a ani si ne­uve­do­míš ako, a do­tyčný bude z Tvojho ži­vota navždy preč.

Tiež som za­žila už zo­pár ťaž­kých od­cho­dov. Vieš čo som sa pri nich na­učila?

Že s od­stu­pom času sa na to dí­vam úplne inak. Po­cho­pila som, prečo člo­vek, kto­rého som tak veľmi chcela pri sebe udr­žať mu­sel od­ísť. A nie raz sa stalo, že ho na­hra­dil nie­kto lepší. Či už išlo o ka­ma­rátku, muža alebo ko­le­gov z práce.

Komentáre