Je to vždy jedna krásna roz­právka, ktorá vraj väč­ši­nou nemá zlý ko­niec. Nie vždy sa však na­plní. Av­šak je ne­za­bud­nu­teľná. Každá jedna láska v tvo­jom ži­vote bola roz­právka. Ne­bolo to vždy milé a krásne, ale bolo to ne­na­hra­di­teľné.

Ten spô­sob, akým si mi­lo­vala.

Ten spô­sob, akým mi­lo­val on.

Processed with VSCO with p5 preset

un­gar­con­de­pa­ris.tum­blr.com

My, ženy, si veľmi rady všetko pri­kráš­ľu­jeme. Vieme veci oveľa viac pre­cí­tiť, za­mýš­ľať sa a nájsť i v ne­mož­nom možné. Ešte viac to platí o láske. Ktorá žena by nech­cela byť mi­lo­vaná? Ktorá žena by nech­cela mať pri sebe oporu? Je to úplne nor­málne. My, jemné stvo­re­nia, mi­lu­jeme veci, ktoré sú iné, ktoré nám dá­vajú po­cit slo­body a vďaka kto­rým nám „rastú“ krídla.

Ak sme vo vzťahu, dá­vame to pat­rične na­javo a má­lo­kedy sa stane, aby sme sa o to ne­po­de­lili as­poň s na­šimi najb­liž­šími. Lásku vní­mame ako tú, ktorú sme si za­slú­žili, ktorú chceme mať celý ži­vot a ako tú, ktorá nás robí kraj­šími a šťast­nej­šími. A hlavne mi­lo­va­nej­šími. Kto už len nechce mi­lo­vať?

Za­mýš­ľala si sa nie­kedy nad tým, prečo je pre teba láska dô­le­žitá? Ne­viem, či si práve vo vzťahu, či ne­máš zlo­mené srdce alebo či nie­koho chceš. Láska je však podľa môjho ná­zoru skoro u kaž­dého rov­naká. Ne­ho­vo­rím te­raz o se­bec­kej láske. Ho­vo­rím o láske, kedy nič ne­ča­káš na­s­päť, ktorá nie je o pod­mien­kach, ne­us­tá­lych skla­ma­niach a hád­kach. Je čistá. Je mi­lu­júca a je po­zo­ru­hodná. Tak isto ju vníma i žena, ktorá chce sku­točnú lásku.

Keď je žena za­mi­lo­vaná, hneď to zis­títe. Je iná, je kraj­šia, inak vidí svet a správa sa inak. Väč­ši­nou lep­šie. Čím to je? Prečo v nás láska vzbu­dzuje re­špekt, po­koru, krajší po­hľad na svet a my sme oveľa viac spo­koj­nej­šie? Tak ako stále pí­šem, lásku ne­možno de­fi­no­vať a za­ra­diť ju. Ne­viem ju opí­sať. Je to niečo nad­po­zem­ské, niečo iné a niečo je­di­nečné. Tak isto sa po­riadne nedá opí­sať ani za­mi­lo­vaná žena. To mu­síme len za­žiť. Vtedy to na­plno po­cho­píme.

1413301164106_wps_2_france_december_01_brigit

tum­blr.com

Mrzí ma, že dnes veľa žien túži po ho­ci­ja­kej láske. Ne­vadí im, ak je ne­pravá či fa­lošná. Chcú ju mať hneď a berú kaž­dého, kto by ju chcel zdie­ľať. Ne­skôr sa ču­dujú, prečo práve ony majú ne­šťas­tie v láske, prečo si ony ne­môžu nájsť toho dob­rého muža a pý­tajú sa, či vô­bec láska exis­tuje.

Dámy, toto ja ni­kdy ne­po­cho­pím. Ak mi ne­jaké dievča/žena za­čne roz­prá­vať o tom, že sku­toční muži a láska vy­mreli a ony si už ni­kdy ni­koho nor­mál­neho ne­nájdu, ale nie­koho chcú lebo snáď ne­budú samé, vtedy chy­tám kŕče a pre­mýš­ľam, čo po­ve­dať k tomu ne­iro­nické a in­te­li­gentné. Ženy, baby, slečny! Každá jedna si za­slú­žime lásku, av­šak ne­mô­žeme si ju vy­nú­tiť, ne­môže byť na­silu, na­rýchlo. Všetko má svoj čas. Ja viem, je to otre­paná fráza, ale je mi­mo­riadne prav­divá. Stále sa len na­há­ňame za lás­kou, za po­ci­tom šťas­tia a väč­ši­nou to skončí tak, že si na bal­kóne za­pá­lime ci­ga­retu zne­chu­tené a bez ná­lady a sna­žíme sa po­tla­čiť naše emó­cie.

Týmto ha­níš za­mi­lo­va­nosť. Za­mi­lo­va­nosť nie je o tom, že sa bo­jíš, že sa ne­us­tále kon­tro­lu­ješ. Je to o láske. Je to o vi­dine, ktorá je nád­herná. Je to nad­po­zem­ské. Ako aj ty.

Keď sa za­mi­lu­ješ, zis­tíš to.

K tomu ne­treba slová.

Jed­no­du­cho to bu­deš ve­dieť.

Vy­chut­naj si to. Uží­vaj si to.

Komentáre