Ne­bola som vždy taká. Hr­dosť bolo slovo, ktoré vo mne vzbu­dzo­valo ne­prí­jemné po­city. Mala som pred­sudky voči hr­dým ľu­dom a mys­lela som si, že sú na­mys­lení a se­beckí. No ča­som som zis­tila, že to tak úplne nie je.

Ne­viem, kedy to bolo, ale roz­hodla som sa ne­mať pred­sudky voči ľu­dom. Ne­od­cu­dzu­jem ich za jednu vetu, ktorú po­ve­dia v mo­jej blíz­kosti, aj keby sa mi ako­koľ­vek ne­pá­čila. Sna­žím sa s nimi roz­prá­vať, po­cho­piť ich, prečo sú tam kde sú, prečo ko­nali tak, ako ko­nali a čo ich k tomu do­viedlo.

Ča­som som zis­tila, že hrdí ľu­dia sú na seba hrdí prá­vom. Možno to ne­mali v ži­vote ľahké a na­priek tomu sú tam, kde sú. A za­slú­žia si to.

pe­xels.com

Dlho som sa pre­hod­no­co­vala. Som vo veku, kedy sa ešte hľa­dám. Mám to ob­do­bie, kedy ma baví všetko a ne­viem sa roz­hod­núť. Naj­rad­šej by som šla štu­do­vať psy­cho­ló­giu, fi­lo­zo­fiu, ma­naž­ment  a pod­ni­ka­nie, by­tový di­zajn alebo žur­na­lis­tiku. Ne­viem. Baví ma všetko. A v tomto ob­dobí sa za­mýš­ľam aj nad se­bou.

Ve­ľa­krát ma ľu­dia od­su­dzo­vali za to, čo ro­bím. Že to nie je nor­málne a mám sa sprá­vať slušne. Ve­ľa­krát ma ľu­dia pod­ce­ňo­vali a na­priek tomu som im uká­zala, že ne­mu­sia. Ve­ľa­krát sa mý­lili a ja som mala pravdu. Ve­ľa­krát mi ho­vo­rili, že som nič a nič som ne­do­ká­zala.

pe­xels.com

No te­raz viem, že to nie je pravda. Že mô­žem byť na seba hrdá, a pri­tom ne­mu­sím byť na­mys­lená. Cho­dím na školu, ktorá sa radí me­dzi naj­lep­šie školy na Slo­ven­sku. Do­ká­zala som úspešne prejsť pol­ro­kom, aj keď viem, že to by mala byť sa­moz­rej­mosť, pre mňa je to ako zá­zrak. Do­ká­zala som stáť zoči-voči môjmu stra­chu a po­ra­ziť ho. Do­ká­zala som sa od­ra­ziť od dna a byť znova hore. Do­ká­zala som po­ra­ziť ano­re­xiu a mi­lo­vať svoje telo (na­ozaj, Radka?). Do­ká­zala som, že som sil­nej­šia ako sa zdám.

Do­ká­zala som byť opo­rou mo­jej mame, keď sme stra­tili otca. Do­ká­zala som vy­jad­riť svoj ná­zor na niečo, čo sa mi ne­pá­čilo alebo som zhod­no­tila si­tu­áciu podľa seba. Do­ká­zala som ris­ko­vať veľa a ve­dieť, že pri tom mô­žem aj stra­tiť, no aj tak som to riskla. Na­učil ma to je­den člo­vek a ja som za to ne­smierne rada, dú­fam, že sa mu bu­dem môcť raz po­ďa­ko­vať.

pe­xels.com

Pre nie­koho ma­lič­kosti, pre mňa veľké  veci.

A tak pri­zná­vam, že som na seba hrdá. Mám byť začo. No to ne­zna­mená, že som na­mys­lená alebo se­becká. Som stále to malé skromné diev­čatko, čo ne­vie čo chce, ale viem, že som aj hrdá žena.

Buď hrdá aj ty. Tak prav­divo. Úp­rimne.

Na­píš si na pa­pier veci, ktoré si do­ká­zala a z kto­rých sa te­šíš, ve­rím, že ich ne­bude málo a bu­deš na seba hrdá aj ty.

Poď, buď hrdá žena spolu so mnou.

Komentáre