Dú­fam, že si vá­žiš ľudí vo svo­jom ži­vote. Dú­fam, že chá­peš, že nie každý ti chce ub­lí­žiť. Je dô­le­žité po­su­núť sa ďa­lej. Je dô­le­žité po čase pus­tiť ľudí do tvojho ži­vota, ktorí stoja za to. Je dô­le­žité ne­mať pred­sudky a ne­uzav­rieť sa do seba len pre to, že ti pred­tým nie­kto ub­lí­žil. Ni­kdy, ale na­ozaj ni­kdy ne­po­chy­buj o pra­vej láske, pre­tože ona stále exis­tuje. Ne­uzat­vá­raj sa, pro­sím, pre lás­kou a ne­ha­nob ju. Ne­ho­vor, že už na nič dobré ne­ve­ríš a nič dobré ťa v ži­vote už ne­stretne.

Keď lásku ne­ča­káme, vtedy nás za­siahne. Možno ob­čas prí­liš tr­pko, no to ne­bol jej zá­mer. To bol zá­mer člo­veka. Ľu­dia sú tí, ktorí ra­dia naše city, nie láska.

flickr.com

“Mi­lo­vať a byť mi­lo­vaný pre mňa zna­mená veľa. Z týchto vecí si vždy tak tro­chu ro­bíme žarty. Ale nie je v sku­toč­nosti všetko, čo v ži­vote ro­bíme iba sna­hou byť o tro­chu viac mi­lo­vaný?”  z filmu Pred úsvi­tom

Dú­fam, že toho ďal­šieho bu­deš mi­lo­vať tak, ako keby ti ni­kdy ne­bolo ub­lí­žené. Možno ten pre­došlý vzťah ti ub­lí­žil, no to ne­zna­mená, že by si sa mala báť. Láska nech­cela, aby ti bolo ub­lí­žené. Ne­zat­ra­cuj však ľudí, ne­ho­vor, že ne­exis­tuje muž, ktorý by ti do­ká­zal opä­to­vať lásku. Ver, že príde muž, ktorý ti po­môže za­ho­jiť všetky tvoje rany, ktorý ťa bude chrá­niť a mi­lo­vať. Ja viem, že je veľmi zlo­žité v dneš­nej dobe nájsť nie­koho, kto to bude mys­lieť vážne a do­ka­zo­vať ti to.

Zlé skú­se­nosti, bo­lesti, pre­bdené noci, ná­da­va­nie si, strata se­ba­dô­very, zly­ha­nia. Toto všetko ťa po­stretlo na ceste za lás­kou. 

Pre­staň sa báť, prí­liš roz­mýš­ľať. Pre­staň o sebe po­chy­bo­vať. Si stvo­rená pre lásku, ver mi. Príde si pre teba vhodný čas, za­siahne ťa a ty bu­deš cí­tiť nebo na zemi. Pre­staň hľa­dať otázky a od­po­vede. Všetko dobré k tebe príde v správny čas.

Pra­jem Ti, aby si na­šla to, čo hľa­dáš a už to ne­ne­chala od­ísť.

Pra­jem Ti, aby si ni­kdy ne­stra­tila ná­dej v kraj­šie zaj­trajšky.

Pra­jem Ti, aby si mi­lo­vala opäť.

Komentáre