Možno ťažká otázka. A možno je úplne jed­no­du­chá. Možno všetko čo sa jej stalo, dáva ab­so­lútny zmy­sel, no ne­vidí to. Ako aj my os­tatní. Ak sa nám niečo stane, nech­ceme pri­jať fakt, ktorý sa stal a ho­vo­ríme, že ži­jeme ži­vot, ktorý je viac smutný, ako ra­dostný. Nie je tomu tak, as­poň si mys­lím. Nie, viem to! Čo si za­slúži dievča, ktoré je zra­nené lás­kou, si za­slúži každý. V sku­toč­nosti je­diné čo po­tre­bu­jeme, je mi­lo­vať sa­mých seba a os­tat­ných. A sa­moz­rejme, aby nie­kto mi­lo­val nás.

Dievča po­tre­bo­valo prejsť is­tými fá­zami ži­vota, ktoré ne­boli zrovna ve­selé, no po­tre­bo­valo ich. Dobre, na­ro­vinu. Pí­šem o tebe, ti­pu­jem, že preto si si tento člá­nok ot­vo­rila. Čo si za­slú­žiš? Ver mi, že len to naj­lep­šie, ale aj to hor­šie. Nie, nie preto, že si zlý člo­vek. Ale pred­stav si, čo by to bolo za ži­vot, keby si sa ne­us­tále smiala, všetko by bolo krásne a priaz­nivé? Ne­po­ci­ťo­vala by si nudu? Ne­bolo by to až prí­liš ne­zau­jí­mavé?

„Pre­šla som dlhú cestu plnú zlo­me­ných sŕdc a bo­lesti. Žiadna z nich mi však ni­jako ne­ub­lí­žila alebo ne­uš­ko­dila. Spra­vili zo mňa bo­jov­níčku.“ – Lady Gaga

go­dand­man.com

Po­tre­bu­ješ si prejst pek­lom, aby si si vá­žila nebo. Až po­tom si za­slú­žiš všetky krásy sveta, až po­tom bu­deš lep­šie chá­pať a až po­tom si bu­deš vá­žiť to, čo ti ži­vot pri­nie­sol. Je po­trebné prejsť se­ba­deš­truk­tív­nym ob­do­bím, je po­trebné stra­tiť a znova nájsť, je po­trebné skla­mať sa. Za­slú­žiš si viac. Ver mi, ne­us­po­koj sa s má­lom, bo­juj za viac. Za­slú­žiš si to v pravý čas. 

Za­slú­žiš si byť mi­lo­vaná, ob­di­vo­vaná, za­slú­žiš si sku­točnú lásku. No naj­skôr si to mu­síš za­slú­žiť sama. Svo­jou sna­hou, svo­jim trýz­ne­ním, svo­jim bo­jo­va­ním za lep­šie zaj­trajšky. Je­dine po­tom si to bu­deš sku­točne vá­žiť a je­dine po­tom bude toto všetko dá­vať zmy­sel. Za­slú­žiš si nád­herné rána v jeho ná­ručí, silné ob­ja­tia, bozky, krásne slová, úsmevy, ra­dosti, zdie­ľa­nia, krásne ví­kendy, do­vo­lenky, mi­lo­va­nia, roz­prá­va­nia a uží­va­nia prí­tom­ného oka­mihu. Všetko toto si za­slú­žiš, drahá moja zra­není. Za­slú­žiš!

Komentáre