Mys­lím si, že ti ne­mu­sím vy­svet­ľo­vať, čo je to cheat day. Toto slovné spo­je­nie je roz­ší­rené a aj po­merne ob­ľú­bené. Veď komu by sa ne­pá­čila myš­lienka, že každý týž­deň si môže do­priať je­den kon­trastný deň, keď bude jesť čo­koľ­vek, po čom mu srdce piští? A ešte do­konca ani ne­pri­be­rie, ale práve na­opak!

Áno, cheat day je deň, v ktorý okla­meš svoje telo. Ak ideš na­ozaj striktne podľa svojho re­žimu celý týž­deň, tento deň ti predsa uš­ko­diť ne­môže. Do­konca ti po­môže! Ak bu­deš cheat day prak­ti­zo­vať pra­vi­delne, tvoje telo si ne­bude od­kla­dať zá­soby z kaž­dého jedla (lebo celý týž­deň ješ me­nej). Bude ve­dieť, že ho čaká deň, keď toho do­stane viac, a tvoj me­ta­bo­liz­mus sa vďaka tomu na­kopne ešte viac.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

Mnohí ľu­dia vo fit­ness však na­miesto cheat day upred­nost­ňujú cheat meal. A ja si mys­lím, že to by mala byť sku­točne tá správna cesta. Prečo? To ti po­viem v pár bo­doch:

1.“Ob­žer­stvo“ len na obed

Pred­stav si, že sa od­trh­neš z re­ťaze na celý je­den deň. Na ra­ňajky si kú­piš do­nuty s nu­tel­lou alebo si pri­pra­víš chle­bíky vo va­jíčku. Naj­lep­šie v dvo­j­itej por­cii. Na obed si dáš všetky tri chody. Ne­jakú smo­ta­novú po­lievku, ktorú si už dlho ne­mala, ako druhý chod si dáš vy­prá­žaný syr s hra­nol­čekmi a ešte to „za­bi­ješ“ náv­šte­vou cuk­rárne. A ve­čera, ne­jako po­dobne ako obed, pre­tože zaj­tra už deň za­čí­naš ov­se­nou ka­šou!

Sa­moz­rejme, dosť som to pre­hnala, ale ur­čite chá­peš, že to pre tvoj ža­lú­dok vô­bec vhodné nie je. Mohla by som na­pí­sať: „bu­deš mať po­cit, že ti to trávi ešte týž­deň“. Lenže vezmi si ten mnou spo­mí­naný obed. Keby celý deň ješ nor­málne zdravo a dáš si len ten obed, prvý chod, druhý chod až po de­zert, ani ža­lú­dok sa z toho nezb­lázni, a ty bu­deš mať svoj cheat a všetky vý­hody z neho.

large (1)

foto: we­he­ar­tit.com

2.Aby to ne­pok­ra­čo­valo

Jasné, nie všetky máme slabú vôľu. Mô­žem však v tejto veci ho­vo­riť as­poň za seba. Čo sa týka jedla, je pre mňa priam srd­cer­vúce ob­me­dziť sa. Ak by som už šla celý týž­deň (ne­ja­kým zá­zrač­ným spô­so­bom) podľa re­žimu a pri­šiel by taký cheat day, na­prí­klad v ne­deľu, mys­lím, že by som po­kra­čo­vala aj v pon­de­lok. Po­kra­čo­vala by som s tým, že keď ma to ne­za­bilo včera, tak je­den malý kek­sík ma ne­za­bije ani dnes. Lenže ak po svo­jom cheat me­ale ješ na ve­čeru zdravo, na ďalší deň jed­no­du­cho po­kra­ču­ješ.

3.Predsa si uchrá­niš ne­jaké ka­ló­rie

Áno, áno, viem. Keď už pí­šem o cheat day, ne­mala by som mys­lieť na ka­ló­rie, makrá, a tak ďa­lej ale predsa. Chceš všetky ušet­rené ka­ló­rie z ce­lého týždňa len tak „do­jesť“ v je­den deň? Po­tom by to tvoje ce­lo­týž­denné zdravé stra­vo­va­nie ne­malo ni­jaký zmy­sel. Ak si dáš len je­den cheat meal, mu­sela by si mať dva ža­lúdky, aby si do­jedla ce­lo­týž­dňové ušet­rené ka­ló­rie.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

Dá sa však mať aj zdravý cheat day. A to tak, že bu­deš jesť podľa svojho re­žimu, len sa ne­bu­deš po­ze­rať na por­cie a zješ toho toľko koľko chceš. Alebo si upe­čieš ko­láč, ale v zdra­vej ver­zii a zo zdra­vých su­ro­vín. (A zješ ho celý, sa­moz­rejme.) Mož­ností je veľa, stačí si len nájsť tú, ktorá ti naj­viac vy­ho­vuje.

Hlavné je, aby si po cheat day bola šťastná a ne­mala ni­jaké vý­čitky. Ak máš vý­čitky vždy, keď niečo ne­zdravé zješ, cheat day pre teba nie je! Naj­dô­le­ži­tej­šie to­tiž je, aby si ty bola v úpl­nej po­hode! Keď sa už aj tvoj cheat day pre­tiahne na dva dni, ne­zú­faj, na­dýchni sa a jedz opäť zdravo. Jedna chy­bička predsa ni­koho ne­za­bila. Dô­le­žité je, aby si sa z nej po­u­čila a na­šla svoju rov­no­váhu.

Komentáre