Každá sa chceme cí­tiť krásne, no nie vždy máme čas a ener­giu na roz­maz­ná­va­nie. Pri­ná­šame ti preto osved­čené tipy a triky, ktoré sú jed­no­du­ché, ne­vy­ho­díš za ne maj­land a tvoje celé telo sa ti roz­hodne po­ďa­kuje.

Pri umý­vaní vla­sov upred­nost­ňuj vlažnú vodu. Vlasy budú lesk­lej­šie a pruž­nej­šie.

Raz za týž­deň si po­mo­cou kefy na telo a dob­rého pe­e­lingu prejdi celé telo. Tvoja po­kožka bude vy­ze­rať lep­šie, zdrav­šie a zbaví sa odum­re­tých bu­niek.

Pre bel­šie zuby vy­skú­šaj ro­zdr­vené ja­hody. 

Snaž sa vy­hnúť kaž­do­den­nému umý­va­niu vla­sov. Ne­us­tále „šam­pó­no­va­nie“ za­ne­cháva vlasy su­ché a tvoja po­kožka hlavy bude tvo­riť viac mazu, aby vy­rov­nala stratu vlh­kosti.

Vrámci úst­nej hy­gieny dbaj aj o vy­čis­te­nie ja­zyka, umý­vaj si zuby 2x za deň a na­miesto zub­nej pasty vy­uži zá­zračné bie­liace účinky ko­ko­so­vého oleja.

Ak sa zo­bu­díš una­vená, vy­skú­šaj tento trik. Do ma­lej misky na­syp soľ a vodu, za­mie­šaj a chvíľu po­čkaj. Zo­ber si malý ute­rák, na­moč ho do vody a pri­lož si ho na 10 mi­nút na tvár.

Ak je tvoja pleť mastná a cit­livá, ne­pou­ží­vaj príp­ravky ob­sa­hu­júce al­ko­hol.

zdroj: Photo by Chris­tin Hume on Unsp­lash.com

Na pre­kr­ve­nie pier po­uži starú zubnú kefku a na­tri ich ko­ko­so­vým ole­jom. Pery budú pô­so­biť väč­šie a zdrav­šie.

Pre po­cit svie­žosti po­u­ží­vaj as­poň raz týž­denne masku alebo pe­e­ling.

Pre do­ko­nalo na­to­čené riasy po­uži klieš­tiky, ktoré však pred­tým na­hre­ješ fé­nom a tak­tiež na riasy na­nes pred­tým tro­chu púdru. Riasy budú krásne, vy­to­čené a mas­kara na nich bude dr­žať.

Kúp si sa­té­nový van­kúš. Nie­lenže je sa­tén prí­jemný na do­tyk, ale jeho hlav­nou vý­ho­dou je fakt, že ne­ab­sor­buje vlh­kosť ako kla­sická ba­vlna. To zna­mená, že tvoja pleť ani vlasy ne­pri­chá­dzajú o svoju pri­ro­dzenú vlahu a čo sa vla­sov týka, ne­majú sa ani o čo za­chy­tiť.

Ak chceš mať dl­h­šie riasy, vždy pred spa­ním po­uži koz­me­tickú va­ze­línu. Už po 2 týžd­ňoch by si mala vi­dieť vý­sledky.

To, ako sa stra­vu­ješ, je „zo­bra­zené“ na tvo­jej pleti. Preto si daj na­ozaj zá­le­žať.

Komentáre