V sú­čas­nej dobe je se­ver­ský a škan­di­náv­sky di­zajn veľmi trendy. Či už v li­fes­tyle, v in­te­ri­é­ro­vom de­signe, ale aj v móde.

Se­ver­ské ženy mi­lujú mi­ni­ma­liz­mus, po­hodl­nosť, no zá­ro­veň aj ele­gan­tnosť. Dbajú na jed­no­du­ché strihy a vzory, ktoré však ve­dia zau­jať. Ženy zo se­ver­ských kra­jín pô­so­bia už na prvý po­hľad cel­kom od­lišne a so­fis­ti­ko­vane. Ich štýl ob­lie­ka­nia je ne­pre­hliad­nu­teľný a ne­patrí me­dzi pr­vo­plá­nový, aj keď je jed­no­du­chý.

Asi aj ty pat­ríš do sku­piny ľudí, ktorí ne­zná­šajú zimu, pre­tože ne­ve­dia čo na seba a pre­klí­najú zimnú módu, pri­pra­vili sme pre teba tie naj­lep­šie out­fity, kto­rými sa mô­žeš in­špi­ro­vať.

Komentáre