Svet módy si roz­hodne tento rok za­pa­mätá ako rok ho­lo­gra­fic­kej farby. Náj­deme ju na ka­bel­kách, bi­žu­té­rii, bun­dách, to­pán­kach, na kry­toch od te­le­fó­nov, na nech­toch. Tak prečo by ne­mohla byť aj na vla­soch? 

Ako prví pri­niesli ter­mín „ho­lo­gra­fický“ do sveta vla­so­vého sty­lingu ta­len­to­vaní ka­der­níci z ka­li­forn­ského sa­lónu Ross Mi­cha­els Hair Sa­lon. Zmie­ša­ním blond od­tie­ňov s pas­te­lo­vou le­van­du­ľo­vou, baby ru­žo­vou a žia­ri­vou mod­rou sa im po­da­rilo do­siah­nuť po­ža­do­vaný ko­vový efekt.  Od­vtedy za­pla­vili Ins­ta­gram a Pin­te­rest fotky nád­her­ných pas­te­lo­vých dú­ho­vých vla­sov.

Sama doma sa o to roz­hodne ne­po­kú­šaj.  Ale ak máš ši­kovnú ka­der­níčku, od­vahu skú­šať nové veci a chuť vy­čnie­vať z davu, ur­čite choď do toho! Na leto je táto farba úplne ide­álna. Či už chceš osl­niť na fes­ti­vale, pri ba­zéne alebo na let­nej párty. A ak ti nie­kto bude tvr­diť, že ne­mô­žeš byť jed­no­rož­com, tak vedz, že toto leto roz­hodne mô­žeš. 

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

Komentáre