Všetci sa ob­čas hne­váme, nie­kedy je hnev opráv­nený a ino­kedy nie. Nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že by si si ne­mala po­ka­ziť vzťah s ni­kým, nech sa už hnevá ako­koľ­vek veľa. Ak uvi­díš, že sa nie­kto hnevá, in­tu­ícia ti bude ra­diť dať mu pries­tor a nie je po­trebné ho vy­pro­vo­ko­vať ešte viac. Nie­ktoré zna­me­nia zve­ro­kruhu vy­jad­rujú svoj hnev viac ako iné. Pre­čí­taj si, ktoré zna­me­nia sú to a akým by si sa mala vy­hnúť.

Býk

Keď je na­hne­vaný býk, môže byť veľmi ná­silný, tvrdo­hlavý a len zriedka bude po­čú­vať os­tat­ných. Av­šak tento hnev je ospra­vedl­nený tým, že hnev býka je na správ­nom mieste. Keď je býk na­hne­vaný, ne­exis­tuje veľa vecí, ktoré by si mu mohla po­ve­dať. Je­diné čo mô­žeš uro­biť – dať mu čas na vy­c­hlad­nu­tie.

zdroj: pe­xels.com

Rak

Keď je na­hne­vaný rak, dáva to na­javo svo­jím ag­re­sív­nym sprá­va­ním. Pa­mätá si všetko, čo si mu po­ve­dala a ako­náhle ra­kovi niečo ne­sedí, na­hnevá sa. Po­trvá dlho, aby si raka upo­ko­jila, ale ak sa to stane, mô­žeš si gra­tu­lo­vať.

Ba­ran

Zna­me­nie ba­ran je ako ča­so­vaná bomba – ne­vieš, kedy pre­pukne jeho hnev. Vie ho dobre skrý­vať, ale na­rastá. Má ten­den­ciu vy­buc­hnúť ako sopka a je dobré, ak sa jeho hnevu ne­zú­čast­níš. No má to aj vý­hodu – rýchlo sa roz­hnevá, rýchlo sa upo­kojí.

Lev

Lev ako zna­me­nie je veľmi do­mi­natné. Jeho hnev je veľmi hlučný a čím viac hlas­nejší je, tým sa cíti lep­šie. Dáva von svoju na­hro­ma­denú ener­giu. Lev urobí všetko pre to, aby vy­vo­lal roz­ruch a hluk – chce tak dať na­javo, že má pravdu. Mô­žeš mu skú­siť po­maly vy­svet­liť tvoj ná­zor a sle­do­vať jeho re­ak­cie.

Škor­pión

Ak je na­hne­vaný škor­pión, bude ťa jed­no­du­cho ig­no­ro­vať. Len preto, že to, čo si uro­bila alebo po­ve­dala ho ura­zilo a na­hne­valo. Chce ti dať len lek­ciu. Škor­pión vie byť nie­kedy ex­trémne chladný, všetko čo mu­síš uro­biť je, že mu dáš na­javo svoju lásku.

zdroj: pe­xels.com

Stre­lec

Stre­lec je veľmi ná­la­dové zna­me­nie. Dá­vaj si po­zor, pre­tože je zvy­čajne pekne upra­vený a slušný. No ak sa roz­čúli, ni­kdy na to ne­za­bud­neš. Snaž sa mu po­ve­dať, že jeho sprá­va­nie je ne­pri­ja­teľné a ča­kaj od neho ospra­vedl­ne­nie.

Ko­zo­ro­žec

Ko­zo­ro­žec je ra­ci­onálne zna­me­nie, vy­drží veľa vecí, ale ak prej­deš cez jeho hra­nicu, ute­kaj. Ak sa ti po­darí na­hne­vať ko­zo­rožca bež – až taký veľký je jeho hnev. Mô­žeš mu však  po­má­hať jeho hnev kon­štruk­tívne rie­šiť.

 

Zdroj: zo­diact­hing.com

Komentáre