S pri­chá­dza­jú­cim le­tom čo­raz viac žien rieši svoju po­stavu. Ak si si aj ty do­priala po­čas zimy od­dych, vedz, že ešte stále nie je ne­skoro za­čať so se­bou niečo ro­biť. Mož­ností je vždy nie­koľko a je len na tebe, aký spô­sob si zvo­líš.

Jedno je isté, musí ťa to ba­viť! Aj preto som sa roz­hodla uká­zať ti 5 zau­jí­ma­vých a hlavne zá­bav­ných spô­so­bov, po­mo­cou kto­rých by si mala do leta sti­hnúť za­pra­co­vať na svo­jej po­stave snov. A ke­dže nič nie je len jed­no­stranné, po­zor si bu­deš mu­sieť dá­vať aj v ku­chyni a cie­lene vo­liť zdrav­šie po­tra­viny, s kto­rým sa voj­deš do svojho den­ného ka­lo­ric­kého príjmu. Ak ešte stále ne­vieš, kde za­čať, možno ti tento člá­nok po­môže.

1. Beh, beh a ešte raz beh

Aj ja som si ke­dysi ho­vo­rila, že be­ha­nie ne­ná­vi­dím. Až kým som be­hať ne­za­čala. Je to per­fektný spô­sob, akým sa od­re­a­gu­ješ, strá­viš čas v prí­rode, po­riadne si rozp­rú­diš krv v tele a zá­ro­veň spá­liš množ­stvo ka­ló­rií. A že ťa ne­baví be­hať dlhé ki­lo­metre v po­ma­lom tempe? Tak si ho pris­pô­sob. Skvelé sú aj šprinty, ktoré strie­daš s chô­dzou. Tento spô­sob be­ha­nia by sme mohli za­ra­diť aj me­dzi vy­soko in­ter­va­lový tré­ning, kedy v krát­kom čase zo seba do­sta­neš ma­xi­mum a po­tom na­sle­duje krátka pauza. A ak si vra­víš, že tvoja kon­dička je strašná, nie si je­diná. No každý nie­kde za­čí­nal a nik ne­vraví, že mu­síš na pr­vý­krát od­be­hnúť pol­ma­ra­tón. Dô­le­žité je od­hod­lať sa a za­čať.

2. Dy­na­mická Ta­bata

Ta­bata je čím ďa­lej, tým viac po­pu­lárna, a ak si o nej ešte ne­po­čula, od­po­rú­čam nájsť si star­šie články, kde som vy­svet­ľo­vala jej pod­statu. V skratke sa jedná o in­ter­va­lový tré­ning, kedy štan­dardne 20 se­kúnd cvi­číš a 10 se­kúnd od­dy­chu­ješ, pri­čom tento cyk­lus zo­pa­ku­ješ osem­krát. Tieto „kolá“ si mô­žeš dať na­prí­klad aj štyri, pri­čom ti to stále za­be­rie me­nej ako pol­ho­dinu. Ja som s ta­ba­tou za­čí­nala na sku­pi­no­vých tré­nin­goch, no v po­hode sa dá od­cvi­čiť aj doma. Av­šak predsa len v spo­loč­ností ľudí, ktorí cvi­čia s te­bou a tré­nera, ktorý ťa mo­ti­vuje to ide omnoho ľah­šie. Ak ne­vieš kde, tak nav­štív Ri­ver­park Dance School, kde ti s tým radi po­môžu.

View this post on Ins­ta­gram

Naša lek­torka a fit­ness tré­nerka Na­tá­lia @wal­la­chova je dr­ži­teľ­kou li­cen­cie tré­nera 1. stupňa. 🎖 Jej ener­gické ho­diny Body For­mingu sú veľmi žia­dané a za­mi­luje si ich tak­mer každý! Už v so­botu o 9:00 štar­tu­jeme novú ot­vo­renú ho­dinu “TA­BATA” pre všet­kých, ktorí chcú do leta schud­núť, zlep­šiť kon­dí­ciu či vy­for­mo­vať po­stavu! Vstup: 6€ Príďte v so­botu priamo na ot­vo­renú ho­dinu a vy­skú­šajte tento je­di­nečný tré­ning! Re­zer­vá­cie a info: www.ri­ver­par­kdan­ces­chool.sk alebo priamo na: 📩re­cep­[email protected]­ver­par­kdan­ces­chool.sk (Par­ko­va­nie v Ri­ver­parku 2 ho­diny zdarma) #ri­ver­par­kdan­ces­chool #ta­bata #ta­ba­ta­wor­kout #cvi­cim #akos­chud­nut #dnes­chud­nem #dnesc­vi­cim #pri­pra­va­na­leto #dnes­tre­nu­jem #tre­ning #go­har­dor­go­home #ta­ba­tat­rai­ning #bra­ti­sla­va­wo­man #bra­ti­sla­va­girl #ia­ma­wo­man #fit­ness #fit­ness­girl #ri­ver­park #bra­ti­slava #bra­ti­sla­va­wor­kout #ib­ra­ti­slava #tre­nu­jeme #dam­skyk­lub #do­pla­viek #bo­dy­for­ming #jem­zdravo #chud­nu­tie #kam­do­mesta #kam­do­mes­taba

A post sha­red by RI­VER­PARK DANCE SCHOOL (@ri­ver­par­kdan­ces­chool) on

3. La­tino Fit Dance

Vieš aká po­hy­bová ak­ti­vita má naj­viac ob­ľú­ben­cov? Je to ta­nec. Ľu­dia ho mi­lujú po ce­lom svete, a to nie len tak bez prí­činy. Práve vďaka tancu sa ti vy­pla­vujú hor­móny šťas­tia, ktoré vy­ni­ka­júco vplý­vajú na cel­kové zdra­vie. Ok­rem toho v sebe ne­sie všetky be­ne­fity, ktoré telu po­sky­tuje aký­koľ­vek iný šport. Vďaka ak­tív­nemu po­hybu sa ti pre­krví celé telo, po­sil­ňu­ješ ním svoj kar­di­ovas­ku­lárny sys­tém a na­vyše spev­ňu­ješ svaly, a to hlavne na no­hách, za­dku a brušku. Za­tan­co­vať si mô­žeš aj v ta­neč­nej škole Ri­ver­park Dance School, kde sa ti po­darí pre­po­jiť La­tino tance s cvi­če­ním. Ak hľa­dáš zá­bavný a efek­tívny spô­sob ako spá­liť ka­ló­rie, ktorý ťa má na­vyše ba­viť,  La­tino Fit Dance je pre teba to pravé.

4. Dance Box

Všimla si si nie­kedy, aké per­fektné telá majú bo­xeri? Vy­ko­ná­vajú to­tiž vy­soko in­ten­zívnu ak­ti­vitu, ktorá je ako stvo­rená na chud­nu­tie. Pri boxe mu­síš za­pá­jať celé telo, s no­hami ne­us­tále po­ska­ku­ješ na mieste a do toho za­pá­jaš aj vr­chnú časť tela. Ak však nech­ceš byť sú­čas­ťou bo­xer­ského tímu, kde to všetci berú se­ri­ózne, exis­tujú aj iné zá­bav­nej­šie formy cvi­če­nia, v kto­rých je box za­kom­po­no­vaný. Čo tak spo­jiť ta­nečnú ak­ti­vitu s bo­xom? Aj ta­kéto ho­diny sa dajú nájsť v Ri­ver­parku na lek­ciách Dance Boxu. Ak sa však predsa len roz­hod­neš, že bu­deš cvi­čiť doma, tu je vi­deo, kto­rým sa mô­žeš in­špi­ro­vať.

5. Vý­skoky a švi­hadlo

Aj v po­hodlí do­mova do­ká­žeš cvi­čiť tak, že sa z teba bude liať pot a spá­liš veľké množ­stvo ka­ló­rií. A do­konca k tomu po­tre­bu­ješ len švi­hadlo a troška času. Ak tú­žiš vy­for­mo­vať a spev­niť po­stavu, tak by si mala vy­skú­šať pre­skoky cez švi­hadlo, a to na za­čiatku aj konci tré­ningu. Dajme tomu, že bu­deš ská­kať 5 mi­nút na za­čiatku a 5 mi­nút na konci. Zá­klad tré­ningu však budú tvo­riť rôzne va­rianty dre­pov a iných po­sil­ňo­va­cích cvi­čení, do kto­rých pri­dáš vý­skok. Ur­čite tam za­raď drepy a vý­pady s vý­sko­kom, či po­pu­lárne bur­pees. V na­sle­du­jú­cich vi­de­ách, uvi­díš ako na to. A čo sa týka opa­ko­vaní, z kaž­dého cviku urob 4 sé­rie po 10-12 opa­ko­vaní.

Po­mo­cou tohto vi­dea sa na­učíš, ako ma bur­pee vy­ze­rať:

Drep s vý­sko­kom

A na­po­kon spo­mí­nané vý­pady s vý­sko­kom

 

Komentáre