Ak si chceš vy­tré­no­vať svoje nôžky, daj si as­poň raz do týždňa popri os­tat­nému cvi­če­niu náš 30 mi­nú­tový spin­ning. Tento tré­ning mô­žeš vy­užiť aj keď máš na cvi­če­nie málo času, pre­tože za 30 mi­nút si dáš do tela ako pri ho­di­no­vom cvi­čení. 

Best-spinning-studios-london-fitnessfirst1

foto: to­ta­lwo­men­scyc­ling.com

Tré­ning: SPIN­NING KIL­LER LEGS

Zá­ťaž: za­čia­toč­ník – mierne po­kro­čilý

Čas: 30 mi­nút

Spá­lené ka­ló­rie: cca 250 -350

 

0-4 min.   Stredná rých­losť (80 rpm), od­por ľahký, sed v zá­klad­nej po­lohe

4-8 min.   Stredná rých­losť (70-80 rpm), od­por stredný, 1 min. sed / 1 min. sto­jíme

8-11 min.  Vy­soká rých­losť (85-100 rpm), od­por ľahký, sed v zá­klad­nej po­lohe

11-12 min. Vy­soká rých­losť (85-100 rpm), od­por ľahký, sto­jíme

12-14 min. Niž­šia rých­losť (50-70 rpm), od­por stredný, se­díme s opre­tými lak­ťami o ria­didlá

14-17 min. Nízka rých­losť (45-50 rpm), od­por veľký, sto­jíme a každú mi­nútu zvy­šu­jeme od­por

17-26 min. Opa­ku­jeme celý mo­del od 8 mi­núty

26-28 min. Vy­soká rých­losť (100-125 rpm), od­por ľahký, sto­jíme

28-30 min. Stredný od­por (80 rpm), od­por ľahký, sed v zá­klad­nej po­lohe

86f2ec0c7a41f520cca71b0821756e8c

foto: mtv2day.info

P.S.:  Po skon­čení tré­ningu si daj as­poň 5 mi­nú­tový stre­čing pre po­na­ťa­ho­va­nie svals­tva. Pod­po­ríš rých­lej­šiu re­ge­ne­rá­ciu a zmier­niš, alebo sa úplne vyh­neš sva­lo­vici.

…A ne­za­budni, že cvi­če­nie je osobná vý­hra nad le­ni­vos­ťou a vý­ho­vor­kami.

Komentáre