Správne tré­nin­gové ob­le­če­nie zo­hráva po­čas cvi­če­nia dô­le­žitú úlohu.

Do­káže do­po­môcť k lep­ším vý­sled­kom a vý­razne zlep­šiť kom­fort pri cvi­čení. adi­das sa preto roz­ho­dol na­vr­hnúť novú ko­lek­ciu pre ženy, ktorá pro­stred­níc­tvom rôz­nych tva­rov a vzo­rov de­fi­nuje jed­not­livé typy tré­nin­gov a po­máha že­nám s vý­be­rom tých správ­nych špor­to­vých kús­kov do ich fit­ness šat­níka. Ko­lek­cia Sta­te­ment je na­vr­hnutá pre všetky ženy, ktoré chcú od svojho tré­ningu viac! Či už ví­tajú slnko ran­nou jó­gou, alebo si vy­chut­ná­vajú ve­černú ho­dinku HIIT tré­ningu, v ko­lek­cii Sta­te­ment nájdu out­fit na každý typ tré­ningu. Ko­lek­cia Sta­te­ment po­núka špor­tové kúsky, ktoré vďaka vý­raz­nému vzhľadu ur­čite ne­pre­hliad­nete.

V ko­lek­cii náj­dete špor­tové pod­pr­senky, le­gíny, mi­kiny, obuv a rôzne do­pl­nky, ktoré spolu pre­ná­šajú vý­razný štýl z ulíc priamo do štú­dia/fit­ness­cen­tra. Kve­ti­nové camo a geomet­rické po­tlače in­špi­ro­vané mód­nou ná­vrhár­kou Stel­lou Mc­Car­tney majú dy­na­mický di­zajn a chla­diaci ma­te­riál pre ma­xi­málny vý­kon a štýl.

Hlav­ným pro­duk­tom ko­lek­cie adi­das Sta­te­ment sú tri špor­tové pod­pr­senky s náz­vom „All Me“, „Don’t Rest“ a „Stron­ger For It“. Každá z nich je na­vr­hnutá tak, aby pod­po­ro­vala celý rad rôz­nych ty­pov tiel a tré­nin­go­vých ak­ti­vít od níz­kej až po vy­sokú in­ten­zitu.

špor­tová pod­pr­senka ALL ME – nízka pod­pora

 • Do­ko­nalá pod­pora pre men­šie veľ­kosti ko­šíka
 • Po­hod­lie a voľ­nosť pri po­hybe
 • Rôzne stri­hové štýly a od­ní­ma­teľné pol­stro­va­nie za­bez­pe­čia rýchle sc­hnu­tie
 • Vhodná pre špor­tové ak­ti­vity s níz­kou in­ten­zi­tou ako je jóga alebo pi­la­tes

 

špor­tová pod­pr­senka  DON’T REST – stredná pod­pora

 • Stredná úro­veň kom­pre­sie až do veľ­kosti pod­pr­senky C
 • Anti-bounce pod­pora po­sky­tuje bez­pečný po­cit
 • Kla­sická, at­le­tická si­lu­eta
 • Vhodná na špor­tové ak­ti­vity so stred­nou in­ten­zi­tou akými je beh alebo bi­cy­kel

 

špor­tová pod­pr­senka STRON­GER FOR IT – vy­soká pod­pora

 • Pod­porný sys­tém na vy­so­kej úrovni, aj pre veľké veľ­kosti ko­ší­kov
 • Na­sta­vi­teľné a vy­me­ni­teľné pop­ruhy pre pris­pô­so­bený di­zajn
 • Vhodná na všetky tipy špor­tov s vy­so­kou in­ten­zi­tou: box, HIIT, si­lový tré­ning

 

Pre ko­lek­ciu Sta­te­ment boli in­špi­rá­ciou Dua Lipa, Kar­lie Kloss, Shay Mit­chell, Han­nah Bronf­man a Gar­biñe Mu­gu­ruza, najmä preto, že sú to ženy s rôz­nym prí­stu­pom k cvi­če­niu. Ich vý­cho­diská a ná­pady na­po­kon vy­ús­tili do ná­vrhu tejto vše­stran­nej ko­lek­cie pl­nej žia­ri­vých od­tie­ňov. Fit­ness šat­ník ženy má byť taký silný, ako je ona sama!

Jo­se­fine Aberg, vice pre­zi­dentka pre adi­das Tré­ning ho­vorí: “Ženy po­há­ňajú glo­bálny vý­vin fit­ness cvi­če­nia tým, že opúš­ťajú ru­tinu a vy­uží­vajú vše­stranný prí­stup k tré­ningu bez toho, aby stra­tili svoj štýl. Tento istý po­stoj bol in­špi­rá­ciou pre ko­lek­ciu, ktorú no­sia ženy po­čas nízko aj vy­soko in­ten­zív­nych tré­nin­gov.”

Ko­lek­cia Sta­te­ment je od 1. no­vem­bra do­stupná vo vy­bra­ných pre­daj­niach adi­das a na www.adi­das.sk

 

Tla­čová správa adi­das

Komentáre