Každý z nás má nie­kedy ob­do­bie, kedy na­vo­nok pô­sobí ag­re­sívne a na­hne­vane. A presne vtedy pre­ná­šame túto emó­ciu do kon­ver­zá­cie s inými ľuďmi bez toho, aby sme si to vô­bec uve­do­mili. Stáva sa to, no je dô­le­žité ubez­pe­čiť sa, že všetko na­po­kon uve­dieme na správnu mieru a „vy­čis­tíme vzduch“.

Podľa astro­ló­gie exis­tuje zo­pár zna­mení, ktoré zvyknú byť ne­úmy­selne pro­tivné o čosi čas­tej­šie ako iné. A to aj na­priek tomu, že nie sú zlými ľuďmi. Na­sle­du­júce tri zna­me­nia najprv ho­vo­ria a po­tom roz­mýš­ľajú, radi kri­ti­zujú a ob­čas nám pri­pa­dajú drzí. Stačí len, ak si to uve­do­mia a na­učia sa tro­chu ovlá­dať. Vieš, ktoré to sú?

Škor­pión

Škor­pión sa vo svo­jom ži­vote stretne s rôz­nymi pre­káž­kami, a presne preto sa často cíti, že na­miesto toho, aby žil na­plno, tak len pre­žíva. Tento po­cit v ňom vy­vo­láva hnev a to celé sa od­ráža na spô­sobe, akým sa správa voči os­tat­ným. Je os­tra­žitý a myslí si, že veľa ľudí mu chce iba ub­lí­žiť.  Keď sa na­učí, že nie každý je tu preto, aby mu ub­lí­žil a za­čne hľa­dať v ľu­ďoch aj to dobré, zmení sa aj jeho po­hľad na svet. A spolu s ním od­íde aj hnev.

zdroj: pe­xels.com

Stre­lec

Toto zna­me­nie má ten­den­ciu ho­vo­riť ešte pred tým, než si niečo po­riadne pre­myslí. Tento prin­cíp uplat­ňuje hlavne vo vzťa­hoch, kde svo­jou su­ro­vou úp­rim­nos­ťou ľu­dom ne­raz ne­priamo ub­li­žuje. Zdieľa svoje striktné ná­zory veľmi ne­cit­livo, pri­čom ne­po­zerá na to, ako sa ten druhý cíti, aj keď si on sám myslí, že mu svo­jou pros­to­re­kos­ťou len po­máha. Na to, aby ne­ni­čil svoje vzťahy a ne­od­há­ňal od seba ľudí, si musí uve­do­miť, že os­tatní sú o čosi cit­li­vejší ako on a za­čať sa k nim tak aj sprá­vať. Trošku em­pa­tie ne­zaš­kodí, drahý stre­lec.

Ko­zo­ro­žec

Toto zna­me­nie so se­bou vždy ne­sie množ­stvo po­vin­ností. Má ich plnú hlavu, vďaka čomu sa na­učil po­tlá­čať svoje po­city. A presne preto sa roz­ho­dol ne­vší­mať si city iných. Bojí sa ich, rov­nako ako aj tých svo­jich. Ko­zo­ro­žec sa môže zdať ako chladný člo­vek, najmä vtedy, keď dôjde k emo­ci­onál­nym roz­ho­vo­rom vo vzťa­hoch. Pri­tom si len musí uve­do­miť, že jeho po­city ho ne­ro­bia sla­bým a ľudí okolo neho tiež nie. Musí od­ho­diť svoje ochranné ba­ri­éry a ne­skrý­vať všetko, čo cíti za ne­cit­livé reči.

Komentáre