Kto by mo­hol za­bud­núť na Pria­te­ľov? Na ten kul­tový se­riál o šies­tich ľu­ďoch, ktorí mali hlavu i srdce na tom správ­nom mieste. Boli to jed­no­du­cho pria­te­lia, ktorí stáli na­ozaj za to. Vždy skvele na­la­dení, pri­pra­vení si na­vzá­jom po­môcť a ochotní sa obe­to­vať je­den pre dru­hého.

Už ako deti sme tajne dú­fali, že keď raz vy­ras­tieme, tak náš ži­vot bude as­poň tro­chu po­dobný tomu ich. Sní­vali sme o bý­vaní s naj­lep­šou ka­ma­rát­kou a ta­kých pria­te­ľoch, ktorí by mali kľú­čik od nášho bytu a bez vá­ha­nia by nám ke­dy­koľ­vek vy­jedli chlad­ničku.

Je­den deň sme tú­žili byť krásne ako Ra­chel, iný deň zase po­riad­ku­mi­lovné ako Mo­nica, no a nie­kedy bez­sta­rostné a bláz­nivé ako Pho­ebe. Ale sa­moz­rejme každú chvíľu sme boli za­mi­lo­vané do nie­koho iného. Raz to vy­hrá­val in­te­li­gentný Ross, ino­kedy sme sa ne­ve­deli na­ba­žiť po­hľadu na šar­mant­ného Jo­eyho a pop­ri­tom všet­kom sme išli zo­ša­lieť z Chand­le­ro­vých vti­pov.

No a keď aj ty pat­ríš me­dzi mi­lov­ní­kov prí­be­hov týchto šies­tich ľudí a ni­kdy ne­prep­neš ani mi­li­óntu re­prízu, tak práve pre teba sme pri­pra­vili tento člá­nok. Pri­po­meň si te­raz tie naj­lep­šie mo­menty z le­gen­dár­nych Pria­te­ľov.

Ra­chel a jej po­da­rená ses­tra Jill 

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Joey ni­kdy ne­pat­ril práve me­dzi tých naj­múd­rej­ších…

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Hy­dina proste vstáva za­včasu. 

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Pho­ebe bola vždy veľ­kou od­por­ky­ňou kor­po­rát­nych spo­loč­ností… No pe­niaze sú pe­niaze. 

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Ross a jeho ne­po­da­rené vtípky 

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Dvo­j­ičky? Aké dvo­j­ičky?

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Veď Ross je predsa DO­KTOR! 

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Kto by si do­vo­lil po­chy­bo­vať o tom, že Ra­chel má vo­dičský?!

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Toto ne­pot­re­buje žiadny ko­men­tár!

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Ra­chel pre­zi­dent­kou?!

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Komentáre