Nájsť nie­koho, koho mô­žeme mi­lo­vať, ne­musí byť až také ná­ročné. Ťaž­ším sa však zdá byť nájsť nie­koho, kto bude navždy mi­lo­vať nás.

V sku­toč­nosti má to­tiž len má­lo­kto také šťas­tie ako Ra­chel, z kul­to­vého se­riálu Pria­te­lia. A aj práve preto sme jej túto lásku ne­raz zá­vi­deli.

Vieš prečo tak­mer každá z nás túži nájsť nie­koho ako bol Ross? 

 1. Lebo by bola že­nou, kvôli kto­rej je nie­kto ochotný zme­niť celý svoj ži­vot.
 2. Lebo by bola so svo­jím naj­lep­ším pria­te­ľom. Proste s nie­kým, s kým by sa do­ká­zala smiať aj pla­kať a zá­ro­veň by mala pri sebe nie­koho, na koho sa môže vždy spo­ľa­hnúť.
 3. Lebo by mala po svo­jom boku muža, ktorý by kvôli nej pla­kal do noci. A pri­tom ni­kdy ne­ne­chal pla­kať ju.
  zdroj: Paul Drink­wa­ter/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Ima­ges
 4. Lebo by sa jej v jeho očiach žiadna ne­vy­rov­nala. Bola by pre neho je­diná na svete.
 5. Lebo by na­šla muža, ktorý by ke­dy­koľ­vek obe­to­val svoje šťas­tie pre to jej.
 6. Lebo by ve­dela, že je to láska, o ktorú sa mu­selo bo­jo­vať. A preto, za to stojí.
 7. Lebo by bola nie­kým, na koho by on ča­kal aj celý ži­vot. A ni­kdy by to ne­ľu­to­val.
 8. Lebo by ve­dela, že si ju raz ur­čite vezme.
 9. Lebo by mala muža, ktorý by bol naj­lep­ším ot­com na svete.
 10. Lebo by to v pod­state ni­kdy ne­skon­čilo… A bola by to láska na celý ži­vot.

Komentáre