Ob­do­bie zimy so se­bou ne­pri­náša iba po­cit útul­nosti a tepla, ča­ka­nie na Via­noce či ra­dosť z pr­vého snehu. Ta­kisto má aj nie­koľko ne­ga­tív­nych vply­vov.

Ur­čite už väč­šina z vás za­ží­vala as­poň raz po­city únavy, apa­tie či do­konca na­mr­ze­nosti po­čas ob­do­bia zimy. Ak nie, tak pat­ríte me­dzi šťast­liv­cov.

A pre tých, ktorí sa mu­sia po­pa­so­vať s náh­lymi zme­nami ná­lady, či ne­vys­vet­li­teľ­nými po­citmi smútku po­čas sych­ra­vých a za­mra­če­ných dní, mám zo­pár ti­pov, ako tieto vý­kyvy ná­lad zdo­lať.

Ob­klop sa ľuďmi

Na prvý po­hľad sa to môže zdať ne­mys­li­teľné, aby sa člo­vek v ta­komto stave oci­tol v spo­loč­nosti. Jeho uzav­re­tosť a ne­schop­nosť adap­to­vať sa by len ska­zil ná­ladu os­tat­ným. Ale ak si spra­víš malý fil­mový ve­čer s ka­ma­rát­kami, dáte si po­hár vína a prí­jemne sa po­zho­vá­rate, po­môže ti to za­bud­núť na to, čo sa vlastne deje v tvo­jom tele. A po prí­jemne strá­ve­ných chví­ľach sa bu­deš cí­tiť prí­jemne aj ty. 

zdroj: unsp­lash.com

Do­staň to von

Ne­opí­sa­teľný tlak na hrudi, smú­tok, ne­spo­koj­nosť, únava – všetko do­staň zo seba von. Sadni si pred po­čí­tač alebo zo­ber do rúk pero a vy­píš svoje po­city, myš­lienky. Alebo sa po­roz­prá­vaj o tom, čo podľa teba musí byť po­ve­dané, s nie­kým, na koho sa mô­žeš spo­ľa­hnúť, že si ťa vy­po­čuje.

Osvoj si prvky ži­vot­ného štýlu hygge

Dáni (od kto­rých po­chá­dza po­jem hygge) ve­dia presne, s čím sa člo­vek musí po­pa­so­vať každú zimu a tak vy­mys­leli skvelý ná­vod na jej pre­ži­tie!

  • teplé ná­poje
  • sviečky s ob­ľú­be­nou vô­ňou
  • tona pri­krý­vok, teplé po­nožky, veľké svetre
  • dobrá kniha, film, se­riály, hudba

Dô­le­žité je vy­tvo­riť si doma po­hodlný a útulný pries­tor, v kto­rom sa člo­vek cíti šťastne a prí­jemne.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­za­bú­daj na silu vďač­nosti

Vonku leje ako z krhly, fúka ne­zne­si­teľný vie­tor a ob­lohu zvie­rajú si­vasté okovy. Člo­veku je zima, možno mu aj pre­mokli to­pánky a ne­dos­ta­tok vi­ta­mínu D mu tiež ne­do­dáva na dob­rej ná­lade. V ta­kom prí­pade je ľahké sa na všetko sťa­žo­vať a za­čať mys­lieť ne­ga­tívne. Preto je také dô­le­žité ne­pres­tajne si pri­po­mí­nať všetko, za čo sme vďační a pri­náša nám ra­dosť.

Smiech

To, že smiech je uni­ver­zál­nym lie­kom nie je žiadne ta­jom­stvo. Po­zri si ne­jakú ko­mé­diu, pre­čí­taj si niečo, čo ti vy­čarí úsmev na tvári, za­smej sa na ne­ja­kej hlú­posti. Smej sa, aj keď zo za­čiatku len na­silu, do­vtedy kým sa ne­bu­deš cí­tiť na­ozaj šťastne a roz­ra­dos­tene.

zdroj: unsp­lash.com

Uží­vaj si ma­lič­kosti

Spô­sob, akým plá­polá sviečka v tvo­jej izbe.
Para, ktorá sa kú­dolí z tvojho hrn­čeka.
Slová, ktoré ti ho­vorí tvoja ka­ma­rátka.
Smiech, ktorý sa roz­lieha po dome, keď sa do­be­ráš so svo­jimi sú­ro­den­cami.
Teplo a bez­pe­čie, ktoré ti po­sky­tujú ľu­dia v tvo­jom ži­vote.
Hlad­kosť strany, ktorú pre­vra­ciaš vo svo­jej ob­ľú­be­nej knihe.
Os­trý chlad, ktorý ti štípe líca a na­pĺňa pľúca čerstvým vzdu­chom.

Ma­lič­kosti, ktoré tvo­ria naše prí­tomné oka­mihy. Prí­tomné oka­mihy, ktoré tvo­ria naše ži­voty a ktoré by sme ne­mali pre­ží­vať so zlou, skles­nu­tou ná­la­dou.

Komentáre