Ne­dávno sme tu mali člá­nok o tom, ktoré veci na rande ne­fun­gujú. Pre­čí­tať si ho mô­žeš tu.  A ke­dže už vieš, čomu sa treba vy­hnúť, pri­ná­šame ti rady, ktoré ti na­opak po­môžu. Toto je 9 vecí, kto­rými na neho za­pô­so­bíš.

1. Daj si rúž!

Bu­deš sa cí­tiš omnoho se­ba­ve­do­mej­šie a upria­miš po­zor­nosť na tvoje pery. Čer­vený rúž je jed­no­značne spô­sob, akým upú­taš jeho po­zor­nosť. Mi­lujú ho tak­mer všetci, aj keď nie každý si to pri­zná.

2. Udr­žia­vaj očný kon­takt

Sila oč­ného kon­taktu býva pod­ce­ňo­vaná, a preto naň ne­za­bú­daj. Odo­lať mu do­ká­žeme len veľmi ťažko. Po­zri sa mu priamo do očí a po­zorne po­čú­vaj, čo ti ho­vorí. Týmto spô­so­bom mu uká­žeš, že sa ne­han­bíš a zá­ro­veň ho možno do­sta­neš trošku do úz­kych. No v tom naj­lep­šom slova zmysle.

3. Letmé do­tyky

Všetci mi­lu­jeme letmé do­tyky. Hlavne od nie­koho, kto sa nám páči. Sú tak ne­vinné, no zá­ro­veň silné. A ak me­dzi vami fun­guje ché­mia, ne­bude tr­vať dlho a on sám bude mať ne­sku­točnú po­trebu sa ťa dot­knúť. A možno nie len letmo.

4. Odíď včas

Ča­kať na to, kým on sám na­vrhne, žeby ste mali ísť obaja do­mov nie je správne. Mala by si ve­dieť, kedy sta­čilo a presne v tej chvíli sa zdvi­hnúť a prí­jemne s ním roz­lú­čiš. Ne­cháš ho trošku na po­chy­bách, či sa ti rande pá­čilo a zá­ro­veň sa te­bou bude chcieť stret­núť opäť.

5. Vy­ob­lie­kaj sa

Každá chceme muža na pr­vom rande zau­jať. A na to, aby sme tak uro­bili sa mu­síme cí­tiť dobre a se­ba­ve­domo. A kde inde by sme sa mali pekne na­ho­diť ak nie na rande? Je jasné, že ak už spolu bu­dete, ne­bu­deš ne­us­tála do­ko­nale upra­vená. No trošku zvý­še­nej snahy na za­čiatku ur­čite ne­vyjde naz­mar.

6. Pý­taj sa

Kto sa veľa pýta, veľa sa do­zvie. Sa­moz­rejme pri­me­rané otázky, ale aj tak. Keď sa bu­deš pý­tať, uvidí, že máš o neho zá­u­jem a do­ká­žeš ho vy­po­čuť. Zá­ro­veň mu tým uká­žeš, že ne­máš prob­lém s kon­ver­zá­ciou a do­ká­žete sa spolu nor­málne po­roz­prá­vať. Na­vyše, každý rád roz­práva aj o sebe, tak mu na to daj pries­tor.

7. Buď roz­hodná

Muži ne­majú radi ne­roz­hodné a ne­isté ženy. Je skvelé, keď chlap vy­be­rie pod­nik, kde sa stret­nete, ale to, čo si dáš je len a len na tebe. Rov­nako tak si buď istá v svo­jich ná­zo­roch  a ne­boj sa po­ve­dať, čo chceš.

8. Oceň ho

Ur­čite sa na to rande aj on pri­pra­vo­val. Je zjavné, že všetko na­plá­no­val, a tak ne­buď skúpa na slovo a po­chváľ ho. Kom­pli­menty máme radi všetci. A oce­ne­nie za našu prácu ešte rad­šej.

9. Buď sama se­bou

To, že ste sa spolu do­stali na rande už niečo zna­mená. Prav­de­po­dobne sa mu pá­čiš. Taká, aká si. Preto sa ne­mu­síš hrať na ni­koho iného, jed­no­du­cho buď sama se­bou. Skôr, či ne­skôr aj tak všetci zho­díme masky a ukáže sa kto aký je. Úp­rim­nosť hneď od za­čiatku je to naj­lep­šie, čo mô­žeš uro­biť.

Zdroj: the­talko.com

Komentáre