Mys­líš si o sebe, že si nor­málna?Aká je vlastne de­fi­ní­cia “nor­mál­nosti”? A je vô­bec zlé pri­znať si, že ako­koľ­vek sa to nie­komu ne­páči, v kaž­dom z nás je (väčší či menší) kú­sok šia­lenca? Tim Bur­ton je skve­lým re­ži­sé­rom, pro­du­cen­tom, sce­ná­ris­tom a spi­so­va­te­ľom. Jeho štýl sa sna­žili na­po­dob­niť už mnohí, no vždy to do­padlo fias­kom. At­mo­sféra, ktorá spre­vá­dza každý jeho film, je to­tiž ne­na­po­do­bi­teľná.

Práve jemu vďa­číme za filmy ako Nož­ni­co­vo­ruký Edward, Char­lie a to­vá­reň na čo­ko­ládu, Swe­e­ney Todd: Čer­tov­ský ho­lič z Fleet Street, Alica v kra­jine zá­zra­kov, Do­mov pre ne­oby­čajné deti slečny Pe­reg­ri­no­vej či mnohé iné. Jeho tvorbu mô­žeš buď mi­lo­vať alebo ne­ná­vi­dieť. Ak ju mi­lu­ješ tak, ako my, ur­čite sa ti za­páči týchto 9 ci­tá­tov zna­me­ni­tého Tima Bur­tona. Pri­po­menú ti, že aj v tebe je kú­sok šia­lenca, kto­rého by si mala čím skôr ob­ja­viť. Môže to to­tiž byť tvoj naj­lepší pria­teľ.

#1 “Nie­koho šia­len­stvo je re­a­li­tou nie­koho iného.”

#2“Pre kaž­dého umelca je priam ne­vy­hnutné, aby sa na veci po­ze­ral ne­ja­kým no­vým, šia­le­ným spô­so­bom.”

Tim Bur­ton and Johnny Depp (Edward Scis­sor­hands, 1990)

A post sha­red by Tim Bur­ton (@tim­bur­ton_) on

#3“Keď vás niečo nad­chne a máte preto vá­šeň, ľudí bu­dete de­siť. Budú o vás ho­vo­riť, že ste zvláštni či vý­strední. Ja sa na to ale dí­vam inak. Pre mňa to zna­mená, že viete, kým ste.”

#4“Každý z nás bol už nie­kedy na­zvaný šia­len­com.”

#5“Kres­le­nie je cvi­če­ním pre ne­po­kojnú pred­sta­vi­vosť.”

#6“Keď ne­máte veľa pria­te­ľov a ne­za­pá­jate sa do spo­lo­čen­ského ži­vota, na nie­ktoré veci sa po­ze­ráte inak. Ne­byť pred­se­dom triedy alebo ne­chať ľudí, aby s vami jed­nali tak, akoby ste ne­boli sú­čas­ťou spo­loč­nosti, vám dodá zvláštny po­cit slo­body. Od všet­kého a od všet­kých ste tak ne­jak prí­jemne vzdia­lení. Je to niečo po­dobné, ako keď sa na ľudí po­ze­ráte len z okna.”

We­ird girl

A post sha­red by Tim Bur­ton (@tim­bur­ton_) on

#7“Každý ume­lec sa vždy snaží na veci po­zrieť tak, ako ich vi­del, keď bol die­ťa­ťom.”

#8“Zis­til som, že ľu­dia, ktorí sa hrajú na zlo­čin­cov, sú vždy tí naj­dob­ro­sr­deč­nejší. Na­opak, ľu­dia, ktorí sa hrajú na hr­di­nov, sú vždy tí naj­väčší idi­oti.”

#9“V nie­kto­rých ve­ciach je ne­smierne ťažké nájsť lo­giku. To je dô­vod, prečo nič ne­mô­žem prí­liš ana­ly­zo­vať – nie­kedy, keď sa o to po­kú­sim, všetko mi pre­stane dá­vať zmy­sel.”

zdroj: ihe­ar­tin­tel­li­gence

Komentáre