1. Tu­risti utrá­cajú čas aj pe­niaze, ces­to­va­te­lia pu­tujú, ob­ja­vujú a uží­vajú si.

Ne­exis­tuje žiad­nen správny alebo ne­správny spô­sob, ako ces­to­vať. Je tu však pár uži­toč­ných prin­cí­pov, kto­rých sa oplatí dr­žať. Tu­risti ne­ces­tujú kvôli tomu, aby za­žili niečo nové alebo spoz­nali novú kul­túru. Zvy­čajne sa vy­dajú na cestu  kvôli tomu, aby sa mohli po­chvá­liť , že boli v tej a tej kra­jine a vi­deli to a tamto. Praví ces­to­va­te­lia sní­vaju o tom, aby sa mohli tú­lať po no­vých mies­tach, zí­kali ne­oby­čajné zá­žitky a užili si každý okam­žik na­plno.

2. Tu­risti sní­vajú o do­move, za­tiaľčo ces­to­va­te­lia sa cí­tia doma aj na cu­dzích mies­tach.

Ces­to­va­teľ te­lom aj du­šou vie , že pravý do­mov nie je jedno pevné miesto. Tu­ris­tom chýba ich po­steľ, do­máce jedlo a tým sa ukra­cujú o je­den z dô­le­ži­tých as­pek­tov ces­to­va­nia. Ces­to­va­teľ sa cíti doma všade tam, kde si môžu sklo­niť hlavu a od­po­čí­núť si, či už je to v ho­teli, v stane alebo v ka­ra­vane. Ten, kto ces­tuje s nad­še­ním a váš­nou vie, že je skvelý po­cit zo­bu­diť sa každé ráno na úplne inom mieste . Ces­to­va­teľ sa ne­ne­cháva ovplyv­ňo­vať nie­čím ako je zóna kom­fortu.

foto: pin­te­rest.com

3. Tu­risti so se­bou ťa­hajú pre­pl­nené kufre, za­tiaľ čo ces­to­va­teľ pu­tuje na­ľahko.

Tu­risti vy­hľa­dá­vajú kom­fort a pre­sú­vajú sa z ho­tela do ho­tela bez toho, aby na­ozaj spoz­nali dané miesto alebo kra­jinu. Ces­to­va­te­lia cho­dia do ulíc . Chcú spoz­nať  bo­haté, ale aj tie  chu­dobné časti miest.Zo­zna­mujú sa s no­vými ľuďmi, roz­prá­vajú sa s miest­nymi a skú­šajú vi­dieť  kra­jinu cez oči lo­kál­nych ľudí. Jed­no­du­cho sa sna­žia ob­ja­viť dušu da­nej kra­jiny alebo miesta.

4. Tu­risti po­tre­bujú mapy, ces­to­va­teľ to ne­chá na ná­hodu.

Mnoho tu­ris­tov má ve­ľa­krát svoj vý­let do de­tai­lov na­plá­no­vaný ešte pred­tým , ako opus­tia svoj do­mov. Presne ve­dia, čo chcú vi­dieť a kam chcú ísť. Tu­risti rad­šej ne­chajú prie­beh svo­jej cesty na ná­hodu a rie­šia veci tak , ako im prídu pod ruku.

map

foto: pin­te­rest.com

5. Tu­risti si kú­pia mag­netky na chlad­ničku, no ces­to­va­teľ rad­šej zájde do baru na lo­kálny drink.

Ak chce ces­to­va­teľ na­ozaj pre­nik­núť do duše mesta, tak sa ne­bojí a skúša po­u­ží­vať miestne frázy a slová. Na­opak bežný tu­rista sa ob­me­dzí len na zá­kladnú kon­ver­zá­ciu v an­glič­tine a slová ako “ple­ase” a “ thank you”. Ces­to­va­teľ vie, že naj­lep­šou ces­tou ako po­cho­piť miestny ja­zyk a vžiť sa sním je na­čú­vať  miest­nym. Najv­hod­nej­šie miesto, kde sa dá jed­no­du­cho zba­viť zá­bran  a tiež na­brať po­trebnú od­vahu skú­siť niečo nové je práve miestny bar.

6. Tu­risti fo­tia vždy a všetko.

Ces­to­va­nie nie je spô­sob, ako si za­ob­sta­rať ob­sah na tvoj Fa­ce­book alebo Ins­ta­gram. Sa­moz­rejme, že nie je nič zlé na tom si uro­biť spo­mienku v po­dobe fotky alebo vi­dea z miesta, ktoré si mala mož­nosť nav­ští­viť. Prob­lém na­stáva vtedy, ak celý svoj vý­let vi­díš len spoza ob­ra­zovky fo­to­apa­rátu. Ces­to­va­teľ ne­ces­tuje len kvôli tomu, aby mo­hol os­tat­ným ho­vo­riť, kde všade bol . Ces­to­va­teľ ces­tuje kvôli zá­žit­kom, ktoré mu už ni­kto ne­bude môcť zo­brať.

photo

foto: pin­te­rest.com

7. Tu­risti ces­tujú podľa knižky. Ces­to­va­te­lia píšu knižky o ces­to­vaní.

Sku­točný ces­to­va­teľ ne­vy­hľa­dáva vy­cho­dené chod­níčky, po kto­rých pre­šiel už každý bežný tu­rista. Skôr sa z nich sna­žia zísť a zís­kať svoj vlastný po­hľad na miesto. Tu­rista je spo­kojný s fot­kou pred pa­miat­kou, ale ces­to­va­teľ chce spoz­nať mesto na vlast­nej koži so všet­kým, čo k tomu patrí.

Tu­rista bude cho­diť od jed­nej pa­miatky k dru­hej a od­škr­tá­vať si miesta, ktoré má v tu­ris­tic­kej bro­žúrke. Ces­to­va­teľ chápe nové mesto ako živý or­ga­niz­mus plné mož­ností, ktoré sa s ním budú niesť po­čas ce­lého ži­vota.

mapyyy

foto: we­he­ar­tit.com

Komentáre