Silné a ne­zá­vislé ženy ob­di­vuje každá z nás, no stať sa jed­nou z nich nie je úplne ne­možné.

1. Ranná ru­tina

Silná žena do­káže vstať z po­stele skôr a po­sta­rať sa o seba. Ide be­hať, ospr­chuje sa, pri­praví ra­ňajky, vy­pije v po­koji kávu, me­dzi tým si pre­lis­tuje no­viny alebo pre­číta naj­nov­šie správy. Nech je jej ranná ru­tina ho­ci­jaká, v kaž­dom prí­pade je pre ňu veľmi dô­le­žitá. Hoci sa jedná len o pár mi­nút alebo ho­dinku na­viac, je to čas, ktorý patrí len jej. Užíva si ho pl­nými dúš­kami. Po­tom sa vydá spo­kojná a šťastná do práce alebo do školy.

2. Kre­a­tívna práca, ktorá ťa baví

Ďal­ším veľmi dô­le­ži­tým zna­kov se­bes­tač­nej ženy je, že má sta­bilné za­mest­na­nie v úspeš­nej a dy­na­mic­kej firme. Ovláda cu­dzie ja­zyky, najmä an­glič­tinu alebo ne­mčinu, je ko­mu­ni­ka­tívna a do­káže sa po­pa­so­vať s kaž­dým prob­lé­mom. Do práce chodí s nad­še­ním, pre­tože ju baví a robí v skve­lom ko­lek­tíve. Spo­kojný je aj jej za­mest­ná­va­teľ, od kto­rého do­stáva at­rak­tívne fi­nančné ohod­no­te­nie.

Práca je sku­točne zá­klad a do­ká­žeš si ju nájsť aj na Slo­ven­sku. Ak roz­mýš­ľaš nad sta­bil­ným za­mest­na­ním s mož­nos­ťou ka­ri­ér­neho rastu, ur­čite ne­pre­hliadni tieto lá­kavé po­nuky.

Zdroj: unsplash.com
zdroj: unsp­lash.com

3. Zdravý ži­votný štýl

Uro­biť vo svo­jom ži­vote ho­ci­jakú zmenu, hoci aj piť viac vody, si vy­ža­duje veľa tr­pez­li­vosti. Preto ženy, ktoré do­dr­žujú zá­kladné prin­cípy zdra­vého stra­vo­va­nia a pra­vi­delne cvi­čia, sú veľmi silné. Mu­sia sa na­učiť odo­lá­vať chuti so všet­kým „sek­núť“ a opäť sa vrá­tiť na zlé chod­níčky. Na­vyše vý­živné jedlá zo ze­le­niny a ovo­cia im do­dajú ko­pec síl na zdo­lá­va­nie rôz­nych pre­ká­žok a prob­lé­mov v ži­vote. Cvi­če­nie im zasa po­máha zre­la­xo­vať od kaž­do­den­ného stresu v práci alebo v škole. Na konci dňa sú síce una­vené, no šťastné a spo­kojné.

4. Zod­po­ved­nosť voči pro­stre­diu

Silná žena nie je ľa­hos­tajná voči ži­vot­nému pro­stre­diu. Zau­jíma sa o to, čo sa deje okolo nej, preto je oveľa obo­zret­nej­šia. Dáva si zá­le­žať na tom, čo ku­puje, od­kiaľ to ku­puje a aj od akého vý­robcu. Pre­fe­ruje lo­kálne po­tra­viny od do­má­cich do­dá­va­te­ľov, ne­ku­puje zby­točné plasty, snaží sa re­cyk­lo­vať a pod­po­ruje slo­ven­ské módne značky. Ob­čas si pre­triedi šat­ník a veci da­ruje alebo predá, ni­kdy len tak ne­vy­hodí. Je ne­zá­vislá a nedá sa ovplyv­niť re­kla­mou alebo tren­dom, lebo vie, že prí­roda je len jedna a treba sa o ňu sta­rať.

Zdroj: unsplash.com
zdroj: unsp­lash.com

5. Dobré vzťahy

V ži­vote nič nejde hladko vrá­tane vzťa­hov. Silná žena to dobre vie, a preto sa zby­točne ne­ľu­tuje, keď sa s nie­kym po­háda. Snaží sa vždy o efek­tívnu ko­mu­ni­ká­ciu, pro­stred­níc­tvom kto­rej by s dru­hou stra­nou ve­deli vy­rie­šiť svoj prob­lém. Silná žena sa stará o svoje vzťahy, veľa sa roz­práva, re­špek­tuje po­treby dru­hých, snaží sa po­ro­zu­mieť a nájsť vždy kom­pro­mis, av­šak ni­kdy nie je od ľudí na­vô­kol seba zá­vislá. Vie, že aj keď bude mu­sieť raz po­ve­dať zbo­hom, ne­zrúti sa, pôjde ďa­lej a bude šťastná.

Komentáre