Keď žon­glu­ješ s prá­cou na plný úvä­zok, nie­koľ­kými ko­níč­kami, ro­di­nou a spo­lo­čen­ským ži­vo­tom, je pri­ro­dzené, že si na konci dňa mŕtva, una­vená. Rov­nako ako ty, aj tvoja po­kožka je tiež una­vená. Za­nep­ráz­dnený ži­vot je ťažký, aj keď sa o to sta­ráš pra­vi­delne. Takže, keď do­sta­neš pol ho­dinu na seba, ur­čite vy­skú­šaj tieto osvie­žu­júce tvá­rové masky a sle­duj, ako sa vy­čer­paná a nudná po­kožka zmení na krásnu a žia­rivú.

,,Krásná tvár je ne­mým do­po­ru­če­ním.“

-Pub­li­lius Sy­rus

1. Ze­mia­ková maska

Po­lo­vicu ze­miaka roz­mie­šaj do jem­nej pasty. K tomu pre­mie­šaj 2 ly­žice čerstvého jo­gurtu a 1 ly­žičku cit­ró­no­vej šťavy. Zmie­šajte do pasty, ap­li­kujte na tvár (mô­žeš aj na krk) , po­ne­chaj si ju 20 mi­nút a umy stu­de­nou vo­dou. Ze­mia­kové bie­liace či­nidlá a cit­ró­nová ky­se­lina cit­ró­nová ťa zba­via ne­prí­jem­ností na tvári.

zdroj: pe­xels.com

2. Ká­vová maska

Káva nie je vý­borná len pre tvoje rána! Tak­tiež je veľmi skvelá ako maska na tvár.
Zmie­šaj 1 ly­žicu jem­nej kávy s 2 ly­ži­cami medu a 1 ča­jo­vou ly­žič­kou stu­de­nej vody. Pri ap­li­ká­cii tejto pasty ju masti do tváre v kru­ho­vom po­hybe. Ne­chaj ju su­šiť po dobu 30 mi­nút, po­tom umy stu­de­nou vo­dou. Vďaka ob­sahu ko­fe­ínu v káve a jem­nej štruk­túre po­kožku exfo­liuje po pre­bú­dza ju.

3. Mä­tová maska

Zmie­šaj nie­koľko lis­tov mäty v mi­xéri a ex­tra­hujte šťavu z neho. Zmie­šaj túto šťavu z mäty 2 ly­ži­cami stu­de­ného mlieka a 1 ly­žicu be­sanu. Dobre pre­mie­šaj, na­nes na tvár (znova mô­žeš aj na krk), ne­chajte ju su­šiť 40 mi­nút a umy tep­lou vo­dou. Mi­ne­rálne osvie­žu­júce vlast­nosti s be­sa­nom a vy­ži­vu­júca látka v mlieku za­ne­chajú po­kožku po­vzbu­divú.

zdroj: pe­xels.com

4. Pa­ra­daj­ková maska

Spoj pol pa­ra­dajky s 1 ly­ži­cou ovosa a 1 ly­ži­cou jo­gurtu. Zmie­šaj a ma­sí­ruj do po­kožky na tvári a krku a ne­chaj ju osu­šiť 30 mi­nút. Pri umý­vaní tep­lou vo­dou ma­sí­ruj prsty až do úpl­ného vy­my­tia. Pa­ra­dajka vy­lieči una­venú po­kožku, kým oves pred­chá­dza mŕt­vym bun­kám.

5. Aloe Vera maska

Zmie­šaj 2 ly­žice čerstvej bu­ni­činy aloe vera s 1 ly­ži­cou stu­de­ného mlieka a 1 ly­žič­kou san­ta­lo­vého dreva. Pastu pre­mie­šaj a na­nes veľ­ko­ryso na tvár a krk. Po 40 mi­nú­tach su­še­nia ju umy stu­de­nou vo­dou. Za­tiaľ čo san­ta­lové drevo do­dáva svetlo do po­kožky, aloe vera pri­náša okam­žitý vý­vin čerstvosti.

Takže, ktorá z týchto ma­siek hod­láš vy­skú­šať? Oslo­vila ťa as­poň jedna ? Ak nie, mám pre teba prek­va­pe­nie!
Ešte jedna prí­rodná maska, ktorú po­u­ží­vam aj ja, a mô­žem ťa uis­tiť, je že fakt účinná a má bla­ho­dárne účinky.

Takže po­sledná maska, ktorú ti dnes pred­sta­vím, je maska z va­ječ­ného bielka a šťavy z cit­rónu. Áno presne tak, va­ječné bielko a cit­ró­novú šťavu spolu po­riadne pre­mie­šaš a na­ne­sieš na tvár. Ne­cháš pô­so­biť 30. mi­nút a po­tom jed­no­du­cho my­ješ vo­dou.

Ne­za­budni, že va­ječný bie­lok aj cit­ró­nová šťava sú te­kuté látky, takže pri ich na­ná­šaní sa dosť roz­te­kajú, ak máš mož­nosť, po­žia­daj nie­koho či by ti s tým na­ná­ša­ním ne­po­mo­hol. Tiež od­po­rú­čam po umytí tváre na­niesť vý­živný krém, ktorý aj bežne po umytí pleti po­u­ží­vaš! 🙂

 

ZDROJ: swirls­ter

Komentáre