Ži­jeme v dobe, ktorá je veľmi rýchla a často si ani ne­uve­do­mu­jeme ako ply­nie čas. Nie je nič hor­šie ako mi­núť čas, ktorý ti je daný iba na prácu (ktorú ešte k tomu možno aj ne­máš rád), po­vin­nosti a spa­nie. Skús si v kaž­dom dni nájsť niečo po­zi­tívne a spra­viť niečo po­zi­tívne, čo ti dodá väčší po­cit na­pl­ne­nia. Ne­pre­mr­haj svoj ži­vot na ne­ga­tívne myš­lienky a ne­pri­púš­ťaj si ne­ga­tív­nych ľudí k sebe viac ako treba – pre­tože na to je ži­vot prí­liš krátky. Ak hľa­dáš spô­sob, ako si vy­lep­šiť svoj deň, skús na­prí­klad:

Processed with VSCO with m5 preset

thought­ca­ta­log.com

1) Zo­buď sa skôr

Nie je nad dobrý a kva­litný spá­nok, ale na dru­hej strane nie je dobré to ani pre­há­ňať. Sa­moz­rejme, každý sme iný – jed­nému stačí spať 4 ho­diny, iný po­tre­buje 8. Av­šak každý by mal vy­skú­šať jedno – zo­bu­diť sa ešte pred bu­dí­kom a uro­biť niečo ešte pred­tým, ako ti za­čne deň. Je jedno, či to bude o 8, alebo o 4tej ráno a či pred svo­jím den­ným „fr­mo­lom“ pôj­deš do po­sil­ňovne, za­be­hať si, alebo me­di­to­vať. Skús to a uvi­díš, že na konci dňa bu­deš cí­tiť, že si z neho vy­ťa­žil viac.

2) Ujasni si čo chceš

Vždy si skús spra­viť plán, čo od da­ného dňa oča­ká­vaš a čo mu­síš uro­biť. Za­ob­sta­raj si diár, kde si za­pí­šeš všetky svoje po­vin­nosti – a ak si na konci dňa náj­deš od­fajk­nuté všetky body, bu­deš mať skvelý po­cit sám zo seba a bu­deš cí­tiť spo­koj­nosť.

vrqa96bolac-arkady-lifshits

foto: thought­ca­ta­log.com

3) Ná­po­jový ri­tuál

Je na tebe, či upred­nost­níš kva­litný čaj alebo vo­ňavú kávu. Skús si vy­hra­diť čas, kedy bu­deš svoj ná­poj piť, iba na túto čin­nosť a upo­koj svoju my­seľ. Skús sa na tých 10 mi­nút „od­po­jiť“ v práci, alebo sa plne sú­streď na svojho pria­teľa s kto­rým ko­mu­ni­ku­ješ. Sprav si z tejto chvíle ri­tuál po­koja, ktorý si vy­chut­náš. 10 mi­nút ťa na­ozaj ne­za­bije a uvi­díš, že ti to dodá k väč­šej spo­koj­nosti.

4) Za­píš si svoje sny

Na­ve­čer si nájdi chvíľku, kedy sa bu­deš ve­no­vať sebe a svo­jim snom. Naj­skôr si ujasni presne čo chceš a ná­sledne skús každý deň spra­viť niečo – malý krô­čik, či vec, ktorá ťa k tvojmu snu do­stane bliž­šie.

5) Pred spa­ním po­zi­tívne

Že ne­máš čas me­di­to­vať? Kto chce – čas si nájde. Čo tak vy­užiť čas, kedy bu­deš za­spá­vať a ve­no­vať ju po­zi­tív­nym myš­lien­kam a po­zi­tív­nemu mys­le­niu? Ve­ríme, že keď mal člo­vek zlý deň, je ťaž­šie mys­lieť po­zi­tívne, ale práve tu na­stáva tvoja vý­zva. Je jed­no­du­ché mys­lieť po­zi­tívne, keď ide všetko hladko. Tvo­jou úlo­hou je na­učiť sa ne­pod­dá­vať  zlej si­tu­ácii a zo­stať odolný. Ne­pri­púš­ťaj si zlé veci a reči viac ako treba – ne­za­bú­daj, že všetko raz po­mi­nie, tak ako aj my. Svet sa ne­pres­tane to­čiť, tak ho ne­ber až tak vážne (a ani sám seba). Skús mať pri po­steli po ruke ne­jakú po­zi­tívnu knihu, alebo au­dio knihu a jed­no­du­cho sa snaž za­spať s po­ko­jom v duši a s úsme­vom na tvári.

Komentáre