Po čom ženy tú­žia. To je otázka, na ktorú sa sna­žia nájsť chlapi od­po­veď už zo­pár ge­ne­rá­cií. A pri­tom to nie je s nami vô­bec ťažké. Sme skromné stvo­re­nia, či? Toto sú 4 veci, o kto­rých tajne sníva každá žena!

Ro­man­tické gesto

Ve­čera pri svieč­kach pri­pra­vená par­tne­rom, boz­ká­va­nie v daždi, ky­tica kve­tov do práce, alebo iné ro­man­tické klišé. Jemne pre­sla­dené scénky sa zdajú byť len vo fil­moch, ale na­ozaj by sme raz chceli niečo po­dobné za­žiť. Aj keď tvr­díme, že nám nič také ne­chýba.

Jesť a ne­pri­brať

Ne­bu­deme si kla­mať. Ak by sa nám mohla spl­niť as­poň jedna vec, bola by to táto. Mať su­per po­stavu a ne­mu­sieť pri­tom sle­do­vať to čo jeme, to je sen! Ktorá by si nech­cela vy­chut­nať pizzu bez vý­či­tiek?

Po­zor­nosť v po­steli

Áno milí chlapi, v po­steli ide stále o dvoch ľudí, takže na nás ne­za­bú­dajte! Za­slú­žime si to­tiž rov­nakú po­zor­nosť, či už pri pre­do­hre, alebo do­hre. Aj keď si to ob­čas ne­chá­vame pre seba, tú­žime po tom, aby ste si to uve­do­mili a ve­no­vali ste sa nám rov­nako tak, ako my vám.

Vzťah na jednu noc

Opa­kom pre­doš­lého bodu je je­den hriešny sen, a to užiť si takz­vanú jed­no­rá­zovku s cu­dzin­com. To veru ťažko pri­známe aj pred naj­lep­šou ka­ma­rát­kou, ale snáď ne­exis­tuje žena, ktorá tajne ne­sní­vala o tom, aké vzru­šu­júce by to mohlo byť.

Komentáre